กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เอสรา 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

เยชูอากับเศรุบบาเบลตั้งแท่นบูชาขึ้นมา
3:1 และเมื่อมาถึงเดือนที่เจ็ด และชนชาติอิสราเอลอยู่ในนครต่าง ๆ ประชากรได้มาชุมนุมกันเป็นใจเดียวกันที่กรุงเยรูซาเล็ม
3:2 แล้วเยชูอาบุตรชายของโยซาดักได้ลุกขึ้นพร้อมกับพวกปุโรหิตผู้เป็นพี่น้องของเขา กับเศรุบบาเบลบุตรชายของเชอัลทิเอลพร้อมกับพี่น้องของเขา และได้สร้างแท่นบูชาของพระเจ้าแห่งอิสราเอล เพื่อถวายเครื่องเผาบูชาบนแท่นบูชานั้น ตามที่มีเขียนไว้ในพระราชบัญญัติของโมเสสคนของพระเจ้า
3:3 และเขาทั้งหลายได้ตั้งแท่นบูชาไว้บนฐานทั้งหลายของแท่นนั้น เพราะความกลัวอยู่เหนือพวกเขาเหตุด้วยชนชาติทั้งหลายแห่งแผ่นดินเหล่านั้น และเขาทั้งหลายถวายเครื่องเผาบูชาบนแท่นนั้นต่อพระเยโฮวาห์ เป็นเครื่องเผาบูชาเวลาเช้าและเวลาเย็น

เทศกาลเลี้ยงการอยู่เพิงและเครื่องเผาบูชาต่าง ๆ
3:4 เขาทั้งหลายถือเทศกาลเลี้ยงการอยู่เพิงตามที่มีเขียนไว้ และถวายเครื่องเผาบูชาประจำวันตามจำนวนที่กำหนดไว้ ตามธรรมเนียม อันเป็นหน้าที่พึงกระทำทุกวัน
3:5 และภายหลังก็ถวายเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ ทั้งสำหรับวันขึ้นหนึ่งค่ำ และสำหรับบรรดาเทศกาลกำหนดของพระเยโฮวาห์ที่ถวายไว้ และสำหรับทุกคนที่ถวายเครื่องบูชาด้วยความสมัครใจแด่พระเยโฮวาห์
3:6 ตั้งแต่วันที่หนึ่งของเดือนที่เจ็ด เขาทั้งหลายเริ่มต้นถวายบรรดาเครื่องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ แต่รากฐานแห่งพระวิหารของพระเยโฮวาห์ยังไม่ได้วางไว้
3:7 เขาทั้งหลายให้เงินแก่พวกช่างสกัดหินและพวกช่างไม้ด้วย และมอบอาหาร เครื่องดื่มและน้ำมันแก่คนทั้งหลายของไซดอนและคนทั้งหลายของไทระ เพื่อให้นำบรรดาไม้สนซีดาร์มาจากเลบานอนไปถึงทะเลแห่งเมืองยัฟฟา ตามที่พวกเขาได้รับอนุญาตมาจากไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย

การวางรากฐานของพระวิหาร
3:8 บัดนี้ ในปีที่สองซึ่งเขาทั้งหลายมาถึงพระนิเวศน์ของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็ม ในเดือนที่สอง เศรุบบาเบลบุตรชายของเชอัลทิเอล และเยชูอาบุตรชายของโยซาดัก ได้ทำการตั้งต้นพร้อมกับพี่น้องของพวกเขาที่เหลืออยู่ คือพวกปุโรหิตและคนเลวี และคนทั้งปวงซึ่งออกจากการเป็นเชลยมายังกรุงเยรูซาเล็ม และเขาทั้งหลายได้แต่งตั้งคนเลวี ตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไป เพื่อให้ดูแลการงานแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
3:9 แล้วเยชูอากับบรรดาบุตรชายและพี่น้องของท่าน ขัดมีเอลและบรรดาบุตรชายของเขา และลูกหลานของยูดาห์ ยืนขึ้นพร้อมกันเพื่อให้ดูแลคนงานในพระนิเวศน์ของพระเจ้า ทั้งบุตรชายทั้งหลายของเฮนาดัดพร้อมกับบรรดาบุตรชายและพี่น้องของพวกเขาผู้เป็นคนเลวี
3:10 และเมื่อพวกช่างก่อได้วางรากฐานแห่งพระวิหารของพระเยโฮวาห์แล้ว เขาทั้งหลายได้ตั้งพวกปุโรหิตให้สวมเครื่องยศของพวกเขาพร้อมกับแตร และคนเลวี ลูกหลานของอาสาฟพร้อมกับฉาบ เพื่อถวายสรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์ ตามพระราชกำหนดของดาวิดกษัตริย์แห่งอิสราเอล
3:11 และเขาทั้งหลายร้องเพลงตอบกันด้วยการสรรเสริญและขอบพระคุณแด่พระเยโฮวาห์ว่า “เพราะพระองค์ทรงประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์ต่ออิสราเอล” และประชากรทั้งสิ้นโห่ร้องด้วยเสียงดังเมื่อพวกเขาสรรเสริญพระเยโฮวาห์ เพราะว่ารากฐานแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์วางเสร็จแล้ว
3:12 แต่ปุโรหิตและคนเลวีและหัวหน้าของบรรพบุรุษเป็นอันมาก ผู้ซึ่งเป็นคนชราที่ได้เห็นพระวิหารหลังแรก เมื่อรากฐานแห่งพระวิหารหลังนี้ถูกวางต่อหน้าต่อตาของพวกเขาแล้ว ก็ร้องไห้ด้วยเสียงดัง และคนเป็นอันมากโห่ร้องด้วยความชื่นบาน
3:13 ดังนั้น ประชากรจึงไม่สามารถแยกออกว่าไหนเป็นเสียงโห่ร้องด้วยความชื่นบาน และไหนเป็นเสียงร้องไห้ของประชากร เพราะประชากรโห่ร้องด้วยเสียงอันดัง และเสียงนั้นก็ได้ยินไปไกล

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope