กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เอสรา 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าพยายามขัดขวางงานก่อสร้าง
4:1 บัดนี้ เมื่อพวกปฏิปักษ์ของยูดาห์และเบนยามินได้ยินว่า ลูกหลานของพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลย กำลังสร้างพระวิหารถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
4:2 เขาทั้งหลายจึงได้เข้ามาหาเศรุบบาเบลและพวกหัวหน้าของบรรพบุรุษ และพูดกับเขาทั้งหลายว่า “ให้เราทั้งหลายสร้างด้วยกันกับพวกท่าน เพราะว่าพวกเราแสวงหาพระเจ้าของพวกท่านเหมือนอย่างท่านทั้งหลาย และเราทั้งหลายได้ถวายสัตวบูชาแด่พระองค์ตั้งแต่รัชสมัยของเอสารฮัดโดนกษัตริย์แห่งอัสซีเรีย ผู้ได้นำพวกเรามาที่นี่”
4:3 แต่เศรุบบาเบล เยชูอา และพวกหัวหน้าของบรรพบุรุษที่เหลืออยู่ในอิสราเอล พูดกับเขาทั้งหลายว่า “ท่านทั้งหลายไม่มีส่วนกับพวกเราในการสร้างพระนิเวศน์ถวายแด่พระเจ้าของเราทั้งหลาย แต่พวกเราจะสร้างแต่ลำพังถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตามที่กษัตริย์ไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียได้ทรงบัญชาพวกเราไว้”
4:4 แล้วประชาชนแห่งแผ่นดินนั้นกระทำให้มือของคนยูดาห์อ่อนแอลง และรบกวนพวกเขาในการสร้าง
4:5 และได้จ้างพวกที่ปรึกษาไว้ขัดขวางเขาทั้งหลาย เพื่อไม่ให้พวกเขาสมหวังตามจุดประสงค์ของเขาทั้งหลาย ตลอดรัชสมัยของไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย จนถึงรัชกาลของดาริอัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย
4:6 และในรัชกาลของอาหสุเอรัส ในต้นรัชกาลของพระองค์ เขาทั้งหลายได้เขียนถึงพระองค์ฟ้องชาวยูดาห์และเยรูซาเล็ม
4:7 และในรัชสมัยของอารทาเซอร์ซีสนั้น บิชลาม มิทเรดาท และทาเบเอล และพวกภาคีทั้งปวงของพวกเขาได้เขียนไปทูลอารทาเซอร์ซีสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย และจดหมายนั้นได้เขียนขึ้นเป็นอักษรภาษาของคนซีเรีย และแปลเป็นภาษาของคนซีเรีย
4:8 เรฮูมผู้บังคับบัญชา และชิมชัยผู้เป็นอาลักษณ์ได้เขียนจดหมายปรักปรำเยรูซาเล็มถวายกษัตริย์อารทาเซอร์ซีสดังต่อไปนี้
4:9 แล้วเรฮูมผู้บังคับบัญชา ชิมชัยผู้เป็นอาลักษณ์ กับภาคีทั้งปวงของพวกท่าน คือชาวดินา คนอาฟอาร์เซคา คนทาร์เปลี คนอาฟอาร์ซี คนเอเรก ชาวบาบิโลน ชาวสุสา คนเดฮาวาห์ และคนเอลาม
4:10 และประชาชาติอื่น ๆ ผู้ซึ่งโอสนัปปาร์ เจ้านายผู้ใหญ่ได้ส่งมา และให้ตั้งอยู่ในนครต่าง ๆ ของสะมาเรีย และพวกที่เหลือซึ่งอยู่ทางฟากแม่น้ำข้างนี้ เป็นต้น

พวกปฏิปักษ์เขียนจดหมายถึงกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส
4:11 นี่เป็นสำเนาจดหมายที่เขาทั้งหลายส่งไปถึงพระองค์ คือถึงกษัตริย์อารทาเซอร์ซีสว่า “ขอกราบทูล เหล่าข้าราชการของพระองค์ คือคนทั้งหลายที่อยู่ฟากแม่น้ำข้างนี้ เป็นต้น
4:12 ขอกษัตริย์ทรงทราบว่า พวกยิวซึ่งได้มาจากพระองค์มาถึงข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นได้มายังเยรูซาเล็ม กำลังก่อสร้างนครที่มักกบฏและชั่วขึ้นใหม่ และได้ทำกำแพงเมืองเสร็จและซ่อมแซมรากฐานของนครนั้น
4:13 บัดนี้ ขอกษัตริย์ทรงทราบว่า ถ้านครนี้ถูกสร้างขึ้นและกำแพงเมืองถูกตั้งขึ้นมาใหม่แล้ว เขาทั้งหลายจึงจะไม่ส่งบรรณาการ ค่าธรรมเนียม หรือภาษี และดังนั้นพระองค์จะทำเงินรายได้ของเหล่ากษัตริย์ให้ขาดตกบกพร่องไป
4:14 บัดนี้ เพราะเหตุว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับพระบรมราชูปถัมภ์จากราชวังของกษัตริย์ และไม่สมควรที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะเห็นการเสื่อมเกียรติของกษัตริย์ เพราะฉะนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายจึงส่งมาและรับรองต่อกษัตริย์
4:15 เพื่อว่าจะได้ค้นดูในหนังสือบันทึกของบรรพบุรุษของพระองค์ เพื่อพระองค์จะทรงพบในหนังสือบันทึกเหล่านั้น และทราบว่านครนี้เป็นนครมักกบฏ และเป็นภยันตรายแก่บรรดากษัตริย์และมณฑลทั้งหลาย และเขาทั้งหลายได้ทำการปลุกระดมขึ้นในสมัยเก่าก่อน เพราะเหตุนี้เองนครนี้จึงได้ถูกทำลาย
4:16 ข้าพระองค์ทั้งหลายขอรับรองต่อกษัตริย์ว่า ถ้านครนี้ถูกสร้างขึ้นอีกและกำแพงเมืองถูกตั้งขึ้นมาแล้ว โดยเหตุการณ์นี้พระองค์จะไม่มีส่วนในสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ฟากแม่น้ำข้างนี้”

กฤษฎีกาจากกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส
4:17 ดังนั้น กษัตริย์จึงทรงส่งคำตอบไปถึงเรฮูมผู้บังคับบัญชา และชิมชัยผู้เป็นอาลักษณ์ และภาคีทั้งปวงของพวกเขาผู้อาศัยอยู่ในสะมาเรีย และถึงพวกที่เหลือซึ่งอยู่ทางฟากแม่น้ำข้างโน้นว่า “ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเถิด เป็นต้น
4:18 จดหมายที่ท่านทั้งหลายส่งมาถึงพวกเราได้ถูกอ่านอย่างชัดเจนต่อหน้าเราแล้ว
4:19 และเราได้ออกคำสั่ง และได้สอบสวนแล้ว และพบว่านครนี้แต่ก่อนโน้นได้ทำการจลาจลต่อต้านบรรดากษัตริย์ และได้กบฏและทำการปลุกระดมในนครนั้น
4:20 เคยมีบรรดากษัตริย์ผู้ทรงอำนาจมากที่ได้ครอบครองเหนือเยรูซาเล็ม ผู้ซึ่งทรงครอบครองประเทศทั้งสิ้นที่อยู่ฟากแม่น้ำข้างโน้น ซึ่งได้ถวายบรรณาการ ค่าธรรมเนียมและภาษีแก่กษัตริย์เหล่านั้น
4:21 บัดนี้ ท่านทั้งหลายจงออกคำสั่งให้คนเหล่านี้หยุดและไม่ต้องสร้างนครนี้ใหม่ จนกว่าจะมีคำสั่งอีกมาจากเรา
4:22 บัดนี้ ท่านทั้งหลายจงระวังอย่าหย่อนในการกระทำสิ่งนี้ ทำไมจะให้ความเสียหายเกิดขึ้นเป็นภยันตรายต่อกษัตริย์ทั้งหลายเล่า”

การก่อสร้างได้หยุด
4:23 บัดนี้ เมื่อได้อ่านสำเนาจดหมายของกษัตริย์อารทาเซอร์ซีสต่อหน้าเรฮูม และชิมชัยผู้เป็นอาลักษณ์ และภาคีทั้งหลายของพวกท่านแล้ว พวกเขาก็รีบขึ้นไปหาพวกยิวที่เยรูซาเล็ม และใช้กำลังและอำนาจกระทำให้เขาเหล่านั้นหยุด
4:24 แล้วงานแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้าซึ่งอยู่ที่เยรูซาเล็มก็หยุด งานนั้นจึงได้หยุดจนถึงปีที่สองแห่งรัชกาลของดาริอัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope