กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เอสรา 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

การสมรสกับชนชาติที่ไม่เชื่อพระเจ้าเป็นสิ่งที่ผิดพลาด
9:1 บัดนี้ เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว พวกเจ้านายก็เข้ามาหาข้าพเจ้า กล่าวว่า “ประชากรอิสราเอล พวกปุโรหิตและคนเลวีไม่ได้แยกตนเองออกจากชนชาติทั้งหลายแห่งแผ่นดินเหล่านั้น โดยได้ประพฤติตามการกระทำอันน่าสะอิดสะเอียนของพวกเขา คือของคนคานาอัน คนฮิตไทต์ คนเปริสซี คนเยบุส คนอัมโมน คนโมอับ คนอียิปต์ และคนอาโมไรต์
9:2 เพราะเขาทั้งหลายได้รับบุตรสาวของชนชาติเหล่านี้เป็นภรรยาของพวกเขาเอง และของบุตรชายทั้งหลายของพวกเขา ดังนั้นเชื้อสายอันบริสุทธิ์จึงได้ปะปนกับชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินเหล่านั้น ใช่แล้ว มือของบรรดาเจ้านายและผู้ครอบครองได้เด่นที่สุดในการละเมิดนี้”
9:3 และเมื่อข้าพเจ้าได้ยินเรื่องนี้ ข้าพเจ้าก็ฉีกเสื้อของข้าพเจ้าทั้งเสื้อคลุมของข้าพเจ้า และทึ้งผมออกจากศีรษะของข้าพเจ้าและทึ้งหนวดเคราของข้าพเจ้า และนั่งลงตะลึงอยู่
9:4 แล้วบรรดาคนที่สั่นสะท้านไปด้วยพระวจนะของพระเจ้าแห่งอิสราเอล เหตุด้วยการละเมิดของพวกที่ได้ถูกกวาดไปเป็นเชลยนั้น พากันมาประชุมต่อหน้าข้าพเจ้า และข้าพเจ้านั่งตะลึงอยู่จนถึงเวลาถวายเครื่องสักการบูชาตอนเย็น

คำอธิษฐานและการสารภาพของเอสรา
9:5 และเมื่อถึงเวลาถวายสักการบูชาตอนเย็นนั้น ข้าพเจ้าได้ลุกขึ้นจากความหนักใจของข้าพเจ้า และเมื่อได้ฉีกเสื้อของข้าพเจ้าทั้งเสื้อคลุมของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าก็คุกเข่าลงและชูมือของข้าพเจ้าขึ้นต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า
9:6 และทูลว่า “โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ละอายและหน้าแดงที่จะเงยหน้าของข้าพระองค์หาพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ เพราะว่าความชั่วช้าของข้าพระองค์ทั้งหลายเพิ่มขึ้นสูงกว่าศีรษะของข้าพระองค์ทั้งหลาย และการละเมิดของข้าพระองค์ทั้งหลายกองขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์
9:7 ตั้งแต่สมัยของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลาย ข้าพระองค์ทั้งหลายได้มีการละเมิดยิ่งใหญ่จนถึงทุกวันนี้ และเพราะเหตุความชั่วช้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ข้าพระองค์ทั้งหลาย บรรดากษัตริย์ของข้าพระองค์ทั้งหลาย และพวกปุโรหิตของข้าพระองค์ทั้งหลาย ได้ถูกมอบไว้ในมือของบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินเหล่านั้น ให้แก่ดาบ แก่การเป็นเชลย แก่การปล้น และแก่การขายหน้าอย่างที่สุด เหมือนอย่างทุกวันนี้
9:8 และบัดนี้ สำหรับเวลาชั่วคราวสั้น ๆ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทรงสำแดงพระคุณเพื่อให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีคนที่เหลืออยู่รอดพ้นไปได้ และประทานให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีที่ยึดมั่นในที่บริสุทธิ์ของพระองค์ เพื่อว่าพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้ทรงให้ตาของข้าพระองค์ทั้งหลายแจ่มแจ้งขึ้น และประทานความฟื้นคืนมาเล็กน้อยในความเป็นทาสของข้าพระองค์ทั้งหลาย
9:9 เพราะว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้เป็นทาส แต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายมิได้ทรงละทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ในความเป็นทาสของข้าพระองค์ทั้งหลาย แต่ได้ทรงบันดาลให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับความเมตตาในสายพระเนตรของกษัตริย์ทั้งหลายแห่งเปอร์เซีย เพื่อให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีการฟื้นฟูขึ้น เพื่อจะตั้งพระนิเวศน์ของพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขึ้นไว้ เพื่อจะซ่อมแซมสิ่งที่ปรักหักพังในพระนิเวศน์ และเพื่อจะประทานกำแพงแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในยูดาห์และในเยรูซาเล็ม
9:10 และบัดนี้ โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ต่อจากนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะทูลอะไรอีก เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายได้ละทิ้งบรรดาพระบัญญัติของพระองค์
9:11 ซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาไว้โดยพวกผู้พยากรณ์ผู้รับใช้ของพระองค์ว่า ‘แผ่นดินซึ่งเจ้าทั้งหลายกำลังเข้าไปเพื่อยึดเป็นกรรมสิทธิ์นั้น เป็นแผ่นดินมลทินด้วยความโสโครกของชนชาติทั้งหลายในแผ่นดินเหล่านั้น ด้วยการกระทำอันน่าสะอิดสะเอียนของพวกเขา ซึ่งเต็มไปหมดตั้งแต่ปลายข้างนี้จนถึงปลายข้างโน้น ด้วยความเป็นมลทินของเขาทั้งหลาย
9:12 เพราะฉะนั้นบัดนี้ อย่ามอบพวกบุตรสาวของเจ้าทั้งหลายแก่พวกบุตรชายของเขาทั้งหลาย หรืออย่ารับพวกบุตรสาวของเขาทั้งหลายให้พวกบุตรชายของเจ้าทั้งหลาย หรืออย่าแสวงหาสันติภาพและความเจริญมั่งคั่งของเขาทั้งหลายเป็นนิตย์ เพื่อเจ้าทั้งหลายจะแข็งแรง และกินของดี ๆ แห่งแผ่นดินนั้น และมอบแผ่นดินนั้นไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลานของเจ้าทั้งหลายเป็นนิตย์’
9:13 และหลังจากสิ่งทั้งปวงเหล่านี้มาถึงข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะเหตุการกระทำอันชั่วร้ายของข้าพระองค์ทั้งหลาย และเพราะเหตุการละเมิดใหญ่ยิ่งของข้าพระองค์ทั้งหลาย โดยเห็นว่าพระองค์คือพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทรงลงโทษข้าพระองค์ทั้งหลายน้อยกว่าที่ความชั่วช้าของข้าพระองค์ทั้งหลายสมควรได้รับ และได้ประทานการช่วยให้พ้นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างนี้
9:14 ควรหรือที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะฝ่าฝืนพระบัญญัติทั้งหลายของพระองค์อีก และเข้าเกี่ยวดองกับชนชาติทั้งหลายที่กระทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้ พระองค์จะไม่ทรงกริ้วต่อข้าพระองค์ทั้งหลายหรือ จนพระองค์ผลาญข้าพระองค์ทั้งหลายเสีย เพื่อจะไม่มีคนที่เหลืออยู่หรือรอดได้เลย
9:15 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล พระองค์ทรงชอบธรรม เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคนที่เหลืออยู่ซึ่งรอดพ้นมาอย่างทุกวันนี้ ดูเถิด ข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์ในการละเมิดของข้าพระองค์ทั้งหลาย เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายไม่สามารถยืนต่อพระพักตร์ของพระองค์ได้เหตุเรื่องนี้”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope