กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เอสรา 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

คนอิสราเอลแยกออกจากคนต่างชาติ
10:1 บัดนี้ เมื่อเอสราได้อธิษฐาน และเมื่อท่านได้ทำการสารภาพ ร้องไห้และทิ้งตัวลงต่อหน้าพระนิเวศน์ของพระเจ้าแล้ว มีชุมนุมชนหมู่ใหญ่โตมากทั้งชายหญิงและเด็ก ๆ จากอิสราเอลประชุมกันต่อหน้าท่าน เพราะประชากรร้องไห้สะอึกสะอื้น
10:2 และเชคานิยาห์บุตรชายของเยฮีเอล คนหนึ่งในลูกหลานของเอลาม ตอบและกล่าวแก่เอสราว่า “เราทั้งหลายได้ละเมิดต่อพระเจ้าของพวกเราเสียแล้ว และได้รับหญิงต่างชาติเป็นภรรยาจากชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินนี้ แต่บัดนี้ยังมีความหวังในอิสราเอลเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่
10:3 เพราะฉะนั้นบัดนี้ ให้เราทั้งหลายกระทำพันธสัญญากับพระเจ้าของพวกเรา ที่จะทิ้งภรรยาทั้งหลาย และลูก ๆ ซึ่งเกิดมาจากพวกนางเสียทั้งสิ้น ตามคำปรึกษาของเจ้านายของข้าพเจ้า และของบรรดาผู้ที่สั่นสะท้านเพราะเหตุพระบัญญัติของพระเจ้าของเราทั้งหลาย และขอให้เรื่องนี้กระทำตามพระราชบัญญัติเถิด
10:4 จงลุกขึ้นเถิด เพราะเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของท่าน เราทั้งหลายจะอยู่ฝ่ายท่านด้วย ขอจงมีความกล้าหาญและกระทำเสียเถิด”
10:5 แล้วเอสราก็ลุกขึ้น และให้พวกปุโรหิตใหญ่ คนเลวีและอิสราเอลทั้งปวงปฏิญาณว่า เขาทั้งหลายจะกระทำตามถ้อยคำนี้ และเขาทั้งหลายก็ปฏิญาณไว้
10:6 แล้วเอสราก็ลุกขึ้นจากต่อหน้าพระนิเวศน์ของพระเจ้า และเข้าไปในห้องของโยฮานันบุตรชายของเอลียาชีบ และเมื่อท่านมาถึงที่นั่นแล้ว ท่านไม่รับประทานขนมปังหรือดื่มน้ำ เพราะท่านโศกเศร้าด้วยเรื่องการละเมิดของพวกที่ได้ถูกกวาดไปเป็นเชลยนั้น
10:7 และเขาทั้งหลายทำการประกาศทั่วยูดาห์และเยรูซาเล็ม แก่ลูกหลานทั้งสิ้นของพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยว่า พวกเขาควรมาชุมนุมกันที่เยรูซาเล็ม
10:8 และว่าผู้ใดก็ตามที่ไม่ยอมมาภายในสามวัน ตามคำปรึกษาของพวกประมุขและพวกผู้อาวุโส จะต้องริบทรัพย์สมบัติของเขาเสียทั้งสิ้น และผู้นั้นเองต้องถูกตัดขาดจากชุมนุมชนของพวกที่ได้ถูกกวาดไปเป็นเชลย
10:9 แล้วชายทั้งปวงของยูดาห์และเบนยามินได้ชุมนุมกันที่เยรูซาเล็มภายในสามวัน ตอนนั้นเป็นเดือนที่เก้า ณ วันที่ยี่สิบของเดือนนั้น และประชากรทั้งปวงนั่งอยู่ที่ถนนหน้าพระนิเวศน์ของพระเจ้า ตัวสั่นสะท้านด้วยเรื่องนี้ และเพราะฝนตกหนัก
10:10 และเอสราผู้เป็นปุโรหิตก็ลุกขึ้น และกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า “ท่านทั้งหลายได้ละเมิดและได้รับหญิงต่างชาติเป็นภรรยา เพื่อเพิ่มการละเมิดของอิสราเอล
10:11 เหตุฉะนั้นบัดนี้ จงสารภาพต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลาย และกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์ และจงแยกตัวท่านทั้งหลายออกเสียจากประชาชนแห่งแผ่นดินและจากบรรดาภรรยาต่างชาติ”
10:12 แล้วชุมนุมชนทั้งสิ้นได้ตอบและพูดด้วยเสียงอันดังว่า “ตามที่ท่านพูดแล้ว เราทั้งหลายต้องกระทำตาม”
10:13 แต่ประชากรมีมาก และเป็นเวลาที่ฝนตกหนัก และเราทั้งหลายไม่สามารถอยู่กลางแจ้งได้ ทั้งงานนี้จะจัดให้เสร็จในวันสองวันก็ไม่ได้ เพราะพวกเราที่ได้ละเมิดในเรื่องนี้ก็มีมากนัก
10:14 “บัดนี้ ขอให้พวกหัวหน้าแห่งชุมนุมชนทั้งสิ้นของเราทั้งหลายยืน และให้คนเหล่านั้นทั้งปวงที่ได้รับภรรยาต่างชาติในนครต่าง ๆ ของพวกเรามาตามเวลาที่กำหนด และพร้อมกับพวกเขา ให้มีพวกผู้อาวุโสของทุกนคร และผู้วินิจฉัยของนครเหล่านั้นมา จนกว่าพระพิโรธอันแรงกล้าของพระเจ้าของพวกเราเพราะเรื่องนี้หันไปเสียจากเราทั้งหลาย”
10:15 มีแต่โยนาธานบุตรชายของอาสาเฮล และยาไซอาห์บุตรชายของทิกวาห์ เท่านั้นที่รับทำหน้าที่ในเรื่องนี้ และเมชุลลามกับชับเบธัย คนเลวีช่วยเหลือเขาทั้งสอง
10:16 และลูกหลานของพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยก็ได้กระทำตาม และเอสราผู้เป็นปุโรหิต กับหัวหน้าของบรรพบุรุษบางคน ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา และทุกคนที่ระบุชื่อไว้ ได้ถูกแยกไว้ และนั่งลงในวันที่หนึ่งของเดือนที่สิบเพื่อจะพิจารณาเรื่องนี้
10:17 และเขาทั้งหลายก็จบเรื่องกับชายทั้งปวงที่ได้รับหญิงต่างชาติเป็นภรรยา ในวันที่หนึ่งของเดือนที่หนึ่ง
10:18 และในท่ามกลางบุตรชายเหล่านั้นของพวกปุโรหิต มีผู้ที่ได้รับหญิงต่างชาติเป็นภรรยา นั่นคือ จากบุตรชายทั้งหลายของเยชูอาบุตรชายของโยซาดักและพี่น้องของท่าน ได้แก่ มาอาเสอาห์ เอลีเอเซอร์ ยารีบและเกดาลิยาห์
10:19 และเขาทั้งหลายปฏิญาณตนว่า เขาทั้งหลายจะทิ้งภรรยาของพวกเขาเสีย และเพราะว่ามีความผิด เขาทั้งหลายจึงถวายแกะตัวผู้ตัวหนึ่งจากฝูงแพะแกะเพราะเหตุการละเมิดของพวกเขา
10:20 และจากบุตรชายทั้งหลายของอิมเมอร์ คือ ฮานานีและเศบาดิยาห์
10:21 และจากบุตรชายทั้งหลายของฮาริม คือ มาอาเสอาห์ เอลียาห์ เชไมอาห์ เยฮีเอล และอุสซียาห์
10:22 และจากบุตรชายทั้งหลายของปาชเฮอร์ คือ เอลีโอนัย มาอาเสอาห์ อิชมาเอล เนธันเอล โยซาบาด และเอลาสาห์
10:23 จากพวกคนเลวีด้วย คือ โยซาบาด ชิเมอี เคลายาห์ (คือเคลิทา) เปธาหิยาห์ ยูดาห์ และเอลีเอเซอร์
10:24 จากพวกนักร้องด้วย คือ เอลียาชีบ และจากคนเฝ้าประตู คือ ชัลลูม เทเลม และอุรี
10:25 ยิ่งกว่านั้นจากคนอิสราเอล คือจากบุตรชายทั้งหลายของปาโรช ได้แก่ รามียาห์ อิสซียาห์ มัลคิยาห์ มิยามิน เอเลอาซาร์ มัลคิยาห์ และเบไนยาห์
10:26 และจากบุตรชายทั้งหลายของเอลาม คือ มัทธานิยาห์ เศคาริยาห์ เยฮีเอล อับดี เยรีโมท และเอลียาห์
10:27 และจากบุตรชายทั้งหลายของศัทธู ได้แก่ เอลีโอนัย เอลียาชีบ มัทธานิยาห์ เยรีโมท ศาบาด และอาซีซา
10:28 จากบุตรชายทั้งหลายของเบบัยด้วย คือ เยโฮฮานัน ฮานันยาห์ ศับบัย และอัทลัย
10:29 และจากบุตรชายทั้งหลายของบานี คือ เมชุลลาม มัลลูค อาดายาห์ ยาชูบ เชอัล และราโมท
10:30 และจากบุตรชายทั้งหลายของปาหัทโมอับ คือ อัดนา เคลาล เบไนยาห์ มาอาเสอาห์ มัทธานิยาห์ เบซาเลล บินนุย และมนัสเสห์
10:31 และจากบุตรชายทั้งหลายของฮาริม ได้แก่ เอลีเอเซอร์ อิสชีอาห์ มัลคิยาห์ เชไมอาห์ ชิเมโอน
10:32 เบนยามิน มัลลูค และเชมาริยาห์
10:33 จากบุตรชายทั้งหลายของฮาชูม ได้แก่ มัทเธนัย มัทธัตตาห์ ศาบาด เอลีเฟเลท เยเรมัย มนัสเสห์ และชิเมอี
10:34 จากบุตรชายทั้งหลายของบานี ได้แก่ มาอาดัย อัมราม อูเอล
10:35 เบไนยาห์ เบดัยยาห์ เชลลูห์
10:36 วานิยาห์ เมเรโมท เอลียาชีบ
10:37 มัทธานิยาห์ มัทเธนัย ยาอาสุ
10:38 บานี บินนุย ชิเมอี
10:39 เชเลมิยาห์ นาธัน อาดายาห์
10:40 มัคนาเดบัย ชาชัย ชารัย
10:41 อาซาเรล เชเลมิยาห์ เชมาริยาห์
10:42 ชัลลูม อามาริยาห์ และโยเซฟ
10:43 จากบุตรชายทั้งหลายของเนโบ คือ เยอีเอล มัททีธิยาห์ ศาบาด เศบินา ยาดดัย โยเอล และเบไนยาห์
10:44 บุคคลเหล่านี้ทั้งสิ้นได้รับหญิงต่างชาติเป็นภรรยา และบางคนมีบุตรเกิดจากภรรยาเหล่านั้น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope