กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เนหะมีย์ 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

กษัตริย์อารทาเซอร์ซีสทรงอนุญาตให้เนหะมีย์ไปสร้างกำแพงเยรูซาเล็ม
2:1 และต่อมาในเดือนนิสาน ในปีที่ยี่สิบแห่งรัชกาลของกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส เมื่อน้ำองุ่นจัดตั้งไว้ตรงพระพักตร์ของพระองค์ และข้าพเจ้าหยิบน้ำองุ่นและถวายน้ำองุ่นแด่กษัตริย์ แต่ก่อนนี้ข้าพเจ้าไม่เคยโศกเศร้าต่อพระพักตร์ของพระองค์
2:2 ดังนั้น กษัตริย์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่า “ทำไมสีหน้าของเจ้าจึงเศร้าหมอง เจ้าก็ไม่เจ็บไม่ป่วยมิใช่หรือ เห็นจะไม่มีอะไรนอกจากเศร้าใจ” แล้วข้าพเจ้าก็เกรงกลัวยิ่งนัก
2:3 และข้าพเจ้าทูลกษัตริย์ว่า “ขอกษัตริย์จงทรงพระเจริญเป็นนิตย์เถิด ไฉนสีหน้าของข้าพระองค์จะไม่เศร้าหมองเล่าในเมื่อเมืองสถานที่ฝังศพของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ร้างเปล่าอยู่ และประตูเมืองก็ถูกไฟทำลายเสีย”
2:4 แล้วกษัตริย์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “เจ้าปรารถนาจะขออะไร” ดังนั้นข้าพเจ้าจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งสวรรค์
2:5 และข้าพเจ้าทูลกษัตริย์ว่า “ถ้าเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์ และถ้าผู้รับใช้ของพระองค์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ ขอพระองค์ทรงส่งข้าพระองค์ให้ไปยังยูดาห์ ยังเมืองซึ่งเป็นที่ฝังศพของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะสร้างเมืองนั้นขึ้นใหม่”
2:6 และกษัตริย์ตรัสกับข้าพเจ้า (พระราชินีประทับข้างพระองค์ด้วย) ว่า “การเดินทางของเจ้าจะกินเวลานานสักเท่าใด และเจ้าจะกลับมาเมื่อไร” ดังนั้นจึงเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์ที่จะส่งข้าพเจ้าไป และข้าพเจ้าก็กำหนดเวลาให้พระองค์ทรงทราบ
2:7 ยิ่งกว่านั้น ข้าพเจ้ากราบทูลกษัตริย์ว่า “ถ้าเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์ ขอทรงโปรดมีจดหมายหลายฉบับให้ข้าพระองค์นำไปถึงเหล่าผู้ว่าราชการมณฑลฟากแม่น้ำข้างโน้น เพื่อพวกเขาจะได้อนุญาตให้ข้าพระองค์ผ่านไปจนข้าพระองค์เข้าไปในยูดาห์
2:8 และให้มีจดหมายฉบับหนึ่งถึงอาสาฟเจ้าพนักงานผู้ดูแลป่าไม้หลวง เพื่อเขาจะได้ให้ไม้แก่ข้าพระองค์ไปทำคานประตูพระราชวังของพระนิเวศน์ และทำกำแพงเมือง และเพื่อทำบ้านที่ข้าพระองค์จะได้เข้าอาศัย” และกษัตริย์ก็ประทานให้ข้าพเจ้าตามพระหัตถ์อันประเสริฐของพระเจ้าของข้าพเจ้าที่อยู่เหนือข้าพเจ้า
2:9 แล้วข้าพเจ้ามายังเหล่าผู้ว่าราชการมณฑลฟากแม่น้ำข้างโน้น และมอบจดหมายเหล่านั้นของกษัตริย์ให้แก่พวกเขา บัดนี้กษัตริย์ได้ทรงจัดให้เหล่านายทหารและทหารม้ามาพร้อมกับข้าพเจ้า
2:10 เมื่อสันบาลลัทชาวโฮโรนาอิม และโทบีอาห์คนอัมโมนข้าราชการได้ยินเรื่องนี้ มันก็ทำให้พวกเขาเศร้าใจอย่างยิ่งที่มีคนผู้หนึ่งมาเพื่อแสวงหาความผาสุกของชนชาติอิสราเอล

เนหะมีย์แอบดูกำแพงเมืองอย่างลับ ๆ
2:11 ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมายังเยรูซาเล็มและพักอยู่ที่นั่นเป็นเวลาสามวัน
2:12 และข้าพเจ้าลุกขึ้นในเวลากลางคืน คือข้าพเจ้ากับบางคนที่อยู่กับข้าพเจ้า ทั้งข้าพเจ้าไม่ได้บอกผู้หนึ่งผู้ใดถึงเรื่องที่พระเจ้าของข้าพเจ้าได้ทรงดลใจข้าพเจ้าให้กระทำที่เยรูซาเล็ม ทั้งไม่มีสัตว์อื่นอยู่กับข้าพเจ้านอกจากสัตว์ตัวที่ข้าพเจ้าขี่อยู่
2:13 และในเวลากลางคืน ข้าพเจ้าก็ออกไปทางประตูแห่งหุบเขา ถึงต่อหน้าบ่อมังกร และถึงประตูกองขยะ และได้ตรวจดูบรรดากำแพงเยรูซาเล็มที่พังลงแล้ว และประตูเมืองที่ถูกไฟทำลาย
2:14 แล้วข้าพเจ้าก็ไปต่อยังประตูแห่งน้ำพุ และถึงสระหลวง แต่ไม่มีสถานที่ที่จะให้สัตว์ตัวที่ข้าพเจ้าขี่อยู่ผ่านไปได้
2:15 แล้วข้าพเจ้าขึ้นไปในเวลากลางคืนทางลำธารและตรวจดูกำแพง และหันกลับมา และเข้าไปทางประตูแห่งหุบเขา และจึงกลับมา
2:16 และพวกหัวหน้าก็ไม่ทราบว่าข้าพเจ้าไปไหน หรือข้าพเจ้าทำอะไร และข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้บอกเรื่องนี้แก่พวกยิว พวกปุโรหิต พวกขุนนาง พวกหัวหน้า หรือคนอื่น ๆ ที่ทำงาน

เนหะมีย์ได้รับการหนุนใจ คือพวกเขาสร้างกำแพงขึ้นได้
2:17 แล้วข้าพเจ้าพูดกับเขาทั้งหลายว่า “ท่านทั้งหลายเห็นแล้วว่า พวกเราตกอยู่ในความลำบากอย่างไร ที่เยรูซาเล็มปรักหักพังลง และไฟไหม้ประตูเมืองเสียนั้น มาเถิด และให้เราทั้งหลายสร้างกำแพงเยรูซาเล็มขึ้น เพื่อพวกเราจะไม่ต้องอับอายขายหน้าอีกต่อไป”
2:18 แล้วข้าพเจ้าบอกพวกเขาถึงการที่พระหัตถ์ของพระเจ้าของข้าพเจ้าสถิตอยู่กับข้าพเจ้า เพื่อยังผลดี ทั้งพระดำรัสซึ่งกษัตริย์ได้ตรัสกับข้าพเจ้าด้วย และเขาทั้งหลายพูดว่า “ให้พวกเราลุกขึ้นและสร้างเถิด” ดังนั้นเขาทั้งหลายจึงทำให้มือของพวกเขาเข้มแข็งขึ้นสำหรับงานอันดีนี้
2:19 แต่เมื่อสันบาลลัทคนโฮโรนาอิม โทบีอาห์ข้าราชการ คนอัมโมน และเกเชมชาวอาระเบียได้ยินเรื่องนั้น เขาทั้งหลายก็หัวเราะเยาะเย้ยพวกเรา และดูหมิ่นพวกเรา และพูดว่า “เจ้าทั้งหลายทำอะไรกันนี่ พวกเจ้าจะกบฏต่อกษัตริย์หรือ”
2:20 แล้วข้าพเจ้าตอบเขาทั้งหลายและพูดกับพวกเขาว่า “พระเจ้าแห่งสวรรค์ พระองค์จะทรงให้พวกเราเจริญ ฉะนั้นเราทั้งหลายผู้รับใช้ของพระองค์จะลุกขึ้นและสร้าง แต่ท่านทั้งหลายไม่มีส่วนหรือสิทธิ์หรือที่ระลึกในเยรูซาเล็ม”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope