กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เนหะมีย์ 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

เนหะมีย์ไม่ยอมพบกับพวกผู้วิจารณ์
6:1 บัดนี้ต่อมา เมื่อสันบาลลัท โทบีอาห์ เกเชมชาวอาระเบีย และศัตรูอื่น ๆ ของเราทั้งหลายได้ยินว่า ข้าพเจ้าได้ก่อกำแพง และไม่มีช่องโหว่เหลืออยู่ในกำแพงนั้นแล้ว (ถึงแม้ว่าจนถึงวันนั้นข้าพเจ้ายังไม่ได้ตั้งบานประตูที่ประตูเมือง)
6:2 สันบาลลัทกับเกเชมส่งมายังข้าพเจ้า โดยกล่าวว่า “ขอเชิญมา ให้พวกเราพบกันในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ราบแห่งโอโน” แต่เขาทั้งหลายเจตนาจะทำอันตรายต่อข้าพเจ้า
6:3 และข้าพเจ้าส่งพวกผู้สื่อสารไปหาพวกเขา โดยกล่าวว่า “ข้าพเจ้ากำลังทำงานใหญ่ ข้าพเจ้าจึงลงมาไม่ได้ ทำไมจะให้งานหยุดเสียในขณะที่ข้าพเจ้าทิ้งงานและลงมาหาพวกท่าน”
6:4 ถึงอย่างนั้น พวกเขาก็ส่งมายังข้าพเจ้าอย่างนี้สี่ครั้ง และข้าพเจ้าก็ตอบพวกเขาในทำนองเดียวกัน
6:5 แล้วสันบาลลัทได้ส่งคนใช้ของท่านมาหาข้าพเจ้าในทำนองเดียวกันเป็นครั้งที่ห้า พร้อมกับจดหมายฉบับหนึ่งเปิดมาในมือของเขา
6:6 ในจดหมายฉบับนั้นมีเขียนไว้ว่า “มีการกล่าวกันในท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย และเกเชมก็กล่าวเรื่องนี้ว่า ท่านและพวกยิวเจตนาจะกบฏ เพราะเหตุนั้นเองท่านจึงสร้างกำแพง เพื่อท่านจะเป็นกษัตริย์ของพวกเขา ตามถ้อยคำเหล่านี้
6:7 และท่านได้แต่งตั้งพวกผู้พยากรณ์ไว้ให้ประกาศเกี่ยวกับตัวท่านที่เยรูซาเล็มว่า ‘มีกษัตริย์องค์หนึ่งในยูดาห์’ และบัดนี้จะมีรายงานให้กษัตริย์ทรงทราบตามถ้อยคำเหล่านี้ เหตุฉะนั้นบัดนี้ขอเชิญมา และให้พวกเราปรึกษากัน”
6:8 แล้วข้าพเจ้าก็ส่งไปยังเขากล่าวว่า “ไม่มีการกระทำใด ๆ ตามที่ท่านกล่าวมานั้นเลย แต่ท่านเสกสรรขึ้นตามใจของท่านเอง”
6:9 เพราะพวกเขาทั้งสิ้นทำให้พวกเรากลัว โดยกล่าวว่า “มือของเขาทั้งหลายจะอ่อนแอลงจากงานนั้น เพื่องานนั้นจะไม่สำเร็จ” โอ ข้าแต่พระเจ้า ฉะนั้นบัดนี้ขอทรงเสริมกำลังมือของข้าพระองค์
6:10 ภายหลังข้าพเจ้าเข้ามาในบ้านของเชไมอาห์ บุตรชายของเดไลยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของเมเหทาเบล ผู้ที่เก็บตัวอยู่ และเขาพูดว่า “ให้พวกเราพบกันในพระนิเวศน์ของพระเจ้า ภายในพระวิหาร และให้พวกเราปิดประตูของพระวิหารเสีย เพราะเขาทั้งหลายจะมาเพื่อฆ่าท่าน ใช่แล้ว ในเวลากลางคืนพวกเขาจะมาเพื่อฆ่าท่านเสีย”
6:11 และข้าพเจ้าว่า “คนอย่างข้าพเจ้าควรจะหนีหรือ และมีใครบ้าง ซึ่งเป็นคนอย่างข้าพเจ้าจะเข้าไปอยู่ในพระวิหารเพื่อช่วยชีวิตของตนให้รอดเล่า ข้าพเจ้าจะไม่เข้าไป”
6:12 และดูเถิด ข้าพเจ้ารับรู้ว่า พระเจ้าไม่ได้ทรงส่งเขามา แต่ว่าเขาได้กล่าวคำพยากรณ์นี้ต่อสู้ข้าพเจ้า เพราะโทบีอาห์และสันบาลลัทได้จ้างเขา
6:13 ฉะนั้นเขาจึงถูกจ้างมา เพื่อข้าพเจ้าจะได้กลัว และเมื่อกลัวแล้วจะทำบาป และเพื่อพวกเขาจะมีเรื่องไปรายงานชั่วร้าย เพื่อพวกเขาจะได้ติเตียนข้าพเจ้า
6:14 “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงระลึกถึงโทบีอาห์และสันบาลลัทตามการงานเหล่านี้ของพวกเขา และทรงระลึกถึงโนอัดยาห์หญิงผู้พยากรณ์และผู้พยากรณ์คนอื่น ๆ ที่เหลือซึ่งหมายจะให้ข้าพระองค์กลัว”

กำแพงเมืองได้สำเร็จ
6:15 ดังนั้น กำแพงจึงสำเร็จในวันที่ยี่สิบห้าของเดือนเอลูล ในเวลาห้าสิบสองวัน
6:16 และต่อมา เมื่อศัตรูทั้งสิ้นของเราทั้งหลายได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้ และเมื่อประชาชาติทั้งปวงที่อยู่รอบพวกเราเห็นสิ่งเหล่านี้แล้ว เขาทั้งหลายก็หมดกำลังใจในสายตาของพวกเขาเอง เพราะเขาทั้งหลายดูออกว่างานนี้สำเร็จได้โดยพระเจ้าของเราทั้งหลาย
6:17 ยิ่งกว่านั้น ในวันเวลาเหล่านั้นขุนนางทั้งหลายของยูดาห์ได้ส่งจดหมายหลายฉบับไปถึงโทบีอาห์ และจดหมายหลายฉบับของโทบีอาห์ก็มาถึงพวกเขา
6:18 เพราะมีหลายคนในยูดาห์ได้ปฏิญาณไว้กับเขาแล้ว เพราะเขาเป็นบุตรเขยของเชคานิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอาราห์ และโยฮานันบุตรชายของเขาได้รับบุตรสาวของเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรชายของเบเรคิยาห์ เป็นภรรยาของตน
6:19 เขาทั้งหลายพูดถึงการดีต่าง ๆ ของโทบีอาห์ต่อหน้าข้าพเจ้าด้วย และกล่าวบรรดาถ้อยคำของข้าพเจ้าให้เขาฟัง และโทบีอาห์ได้ส่งจดหมายหลายฉบับมาให้เพื่อให้ข้าพเจ้ากลัว

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope