กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เนหะมีย์ 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

รายชื่อของคนที่ประทับตราไว้ที่พันธสัญญา
10:1 บัดนี้ คนเหล่านั้นที่ประทับตราไว้คือ เนหะมีย์ผู้ว่าราชการเมือง ผู้เป็นบุตรชายของฮาคาลิยาห์ เศเดคียาห์
10:2 เสไรอาห์ อาซาริยาห์ เยเรมีย์
10:3 ปาชเฮอร์ อามาริยาห์ มัลคิยาห์
10:4 ฮัทธัช เชบานิยาห์ มัลลูค
10:5 ฮาริม เมเรโมท โอบาดีห์
10:6 ดานิเอล กินเนโธน บารุค
10:7 เมชุลลาม อาบียาห์ มิยามิน
10:8 มาอาซิยาห์ บิลกัย เชไมอาห์ คนเหล่านี้เป็นปุโรหิต
10:9 และคนเลวีคือ ทั้งเยชูอาผู้เป็นบุตรชายของอาซันยาห์ บินนุยจากบุตรชายทั้งหลายของเฮนาดัด ขัดมีเอล
10:10 และพี่น้องของพวกเขา เชบานิยาห์ โฮดียาห์ เคลิทา เปไลยาห์ ฮานัน
10:11 มีคา เรโหบ ฮาชาบิยาห์
10:12 ศักเกอร์ เชเรบิยาห์ เชบานิยาห์
10:13 โฮดียาห์ บานี เบนินู
10:14 พวกหัวหน้าของประชากรคือ ปาโรช ปาหัทโมอับ เอลาม ศัทธู บานี
10:15 บุนนี อัสกาด เบบัย
10:16 อาโดนียาห์ บิกวัย อาดีน
10:17 อาเทอร์ เฮเซคียาห์ อัสซูร์
10:18 โฮดียาห์ ฮาชูม เบไซ
10:19 ฮาริฟ อานาโธท เนบัย
10:20 มักปีอาช เมชุลลาม เฮซีร์
10:21 เมเชซาเบล ศาโดก ยาดดูวา
10:22 เป-ลาทียาห์ ฮานัน อานายาห์
10:23 โฮเชยา ฮานันยาห์ หัสชูบ
10:24 ฮัลโลเหช ปิลหา โชเบก
10:25 เรฮูม ฮาชับนาห์ มาอาเสอาห์
10:26 อาหิยาห์ ฮานัน อานัน
10:27 มัลลูค ฮาริม บาอานาห์
10:28 และประชากรที่เหลืออยู่นั้น พวกปุโรหิต คนเลวี พวกคนเฝ้าประตู พวกนักร้อง พวกคนใช้ประจำพระวิหาร และคนทั้งปวงที่ได้แยกตัวออกจากชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินเหล่านั้นมาถือพระราชบัญญัติของพระเจ้า ทั้งภรรยาของพวกเขา บุตรชายบุตรสาวของพวกเขา ทุกคนที่มีความรู้และที่มีความเข้าใจ
10:29 เขาทั้งหลายได้สมทบกับพี่น้องของพวกเขา ขุนนางของพวกเขา และได้เข้าในการสาปแช่งและในการสาบานที่จะดำเนินในพระราชบัญญัติของพระเจ้า ซึ่งทรงมอบไว้ทางโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้า และที่จะถือปฏิบัติและกระทำตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระเยโฮวาห์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา และตามบรรดาคำตัดสินและกฎเกณฑ์ของพระองค์
10:30 และที่เราทั้งหลายจะไม่ยกบรรดาบุตรสาวของพวกเราให้แก่ชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินนั้น หรือรับบรรดาบุตรสาวของพวกเขาให้แก่บุตรชายทั้งหลายของพวกเรา
10:31 และถ้าชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินนั้นนำเครื่องใช้หรือข้าวอย่างใดอย่างหนึ่งมาขายในวันสะบาโต เราทั้งหลายจะไม่ซื้อจากพวกเขาในวันสะบาโตหรือในวันบริสุทธิ์ และเราทั้งหลายจะไม่เก็บผลของปีที่เจ็ด และไม่เก็บหนี้สินทุกอย่าง
10:32 เราทั้งหลายได้ทำบรรดากฎไว้สำหรับพวกเราด้วย เพื่อจะให้คิดเงินกับตัวเราเป็นรายปีให้เสียคนละจำนวนหนึ่งส่วนสามเชเขล สำหรับการปรนนิบัติแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้าของพวกเรา
10:33 สำหรับขนมปังหน้าพระพักตร์ เครื่องธัญญบูชาเนืองนิตย์ และเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ สำหรับสะบาโตต่าง ๆ บรรดาวันขึ้นหนึ่งค่ำ เทศกาลกำหนดต่าง ๆ บรรดาสิ่งของอันบริสุทธิ์ และบรรดาเครื่องบูชาไถ่บาปเพื่อทำการลบมลทินสำหรับพวกอิสราเอล และสำหรับงานทุกอย่างแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้าของเราทั้งหลาย
10:34 และเราทั้งหลายได้จับสลากกันในท่ามกลางพวกปุโรหิต คนเลวี และประชากรทั้งหลายสำหรับเอาฟืนถวาย เพื่อนำฟืนนั้นเข้ามาในพระนิเวศน์ของพระเจ้าของพวกเรา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของเราทั้งหลาย ตามเวลากำหนดเป็นปี ๆ ไป เพื่อเผาบนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเรา ตามที่บันทึกไว้ในพระราชบัญญัติ
10:35 และเพื่อนำผลแรกแห่งผืนดินของเราทั้งหลาย และผลแรกของผลต้นไม้ทั้งสิ้นทุกปี มายังพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
10:36 เพื่อนำบุตรชายหัวปีทั้งหลายของพวกเรา และสัตว์หัวปีของพวกเรา ตามที่บันทึกไว้ในพระราชบัญญัติ และลูกหัวปีของฝูงวัวและของฝูงแพะแกะของเราทั้งหลายมายังพระนิเวศน์ของพระเจ้าของพวกเรา มายังพวกปุโรหิตผู้ปรนนิบัติอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเจ้าของพวกเรา
10:37 และเพื่อเราทั้งหลายจะนำก้อนแป้งอันเป็นผลแรกของพวกเรา ของถวายต่าง ๆ ของพวกเรา ผลไม้ของต้นไม้ทุกต้น น้ำองุ่นและน้ำมัน มายังพวกปุโรหิต มายังห้องต่าง ๆ แห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้าของเราทั้งหลาย และสิบชักหนึ่งจากผืนดินของพวกเรามาให้คนเลวี เพื่อคนเลวีเองจะได้สิบชักหนึ่งในนครทั้งสิ้นแห่งการไถของพวกเรา
10:38 และปุโรหิตผู้เป็นลูกหลานของอาโรน จะอยู่กับคนเลวีเมื่อคนเลวีได้รับสิบชักหนึ่ง และคนเลวีจะนำสิบชักหนึ่งของสิบชักหนึ่งขึ้นมายังพระนิเวศน์ของพระเจ้าของพวกเรา มายังห้องต่าง ๆ เข้าไว้ในคลังพัสดุ
10:39 เพราะชนชาติอิสราเอลและคนเลวีจะนำของถวายที่เป็นข้าว น้ำองุ่นใหม่และน้ำมัน มายังห้องต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่เก็บบรรดาภาชนะของสถานบริสุทธิ์ และเป็นที่อยู่ของพวกปุโรหิตผู้ปรนนิบัติ พวกคนเฝ้าประตู และพวกนักร้อง และเราทั้งหลายจะไม่ละทิ้งพระนิเวศน์ของพระเจ้าของพวกเรา

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope