กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เนหะมีย์ 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

รายชื่อของคนที่อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็ม
11:1 และพวกหัวหน้าของประชากรอาศัยอยู่ที่เยรูซาเล็ม และประชากรที่เหลืออยู่นั้นจับสลากกันด้วย เพื่อจะนำเอาคนหนึ่งในสิบคนให้เข้าไปอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มนครบริสุทธิ์ และอีกเก้าส่วนสิบนั้นให้อาศัยอยู่ในนครอื่น ๆ
11:2 และประชากรได้อวยพรบรรดาคนที่สมัครใจไปอาศัยอยู่ที่เยรูซาเล็ม
11:3 บัดนี้ คนเหล่านี้เป็นหัวหน้ามณฑลที่มาอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็ม แต่ในนครต่าง ๆ ของประเทศยูดาห์ทุกคนอาศัยอยู่ในกรรมสิทธิ์ของตนในนครต่าง ๆ ของตน คืออิสราเอล พวกปุโรหิต คนเลวี พวกคนใช้ประจำพระวิหาร และลูกหลานของพวกผู้รับใช้ของซาโลมอน
11:4 และบางคนในลูกหลานของยูดาห์และลูกหลานของเบนยามินอาศัยอยู่ที่เยรูซาเล็ม จากลูกหลานของยูดาห์ คืออาธายาห์บุตรชายของอุสซียาห์ ผู้เป็นบุตรชายของเศคาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอามาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของเชฟาทิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของมาหะลาเลล จากลูกหลานของเปเรศ
11:5 และมาอาเสอาห์บุตรชายของบารุค ผู้เป็นบุตรชายของคลโฮเซห์ ผู้เป็นบุตรชายของฮาซายาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอาดายาห์ ผู้เป็นบุตรชายของโยยาริบ ผู้เป็นบุตรชายของเศคาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของชาวชีโลห์
11:6 ลูกหลานของเปเรศทั้งสิ้นที่อาศัยอยู่ที่เยรูซาเล็ม มีชายกล้าหาญ จำนวนสี่ร้อยหกสิบแปดคน
11:7 และคนเหล่านี้เป็นลูกหลานของเบนยามิน คือสัลลูบุตรชายของเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรชายของโยเอด ผู้เป็นบุตรชายของเปดายาห์ ผู้เป็นบุตรชายของโคลายาห์ ผู้เป็นบุตรชายของมาอาเสอาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอิธีเอล ผู้เป็นบุตรชายของเยชายาห์
11:8 และถัดเขาไปคือ กับบัย สัลลัย มีจำนวนเก้าร้อยยี่สิบแปดคน
11:9 และโยเอลบุตรชายของศิครีเป็นผู้ดูแลเขาทั้งหลาย และยูดาห์บุตรชายของเสนูอาห์เป็นที่สองเหนือนครนั้น
11:10 จากพวกปุโรหิตคือ เยดายาห์บุตรชายของโยยาริบ ยาคีน
11:11 เสไรอาห์บุตรชายของฮิลคียาห์ ผู้เป็นบุตรชายของเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรชายของศาโดก ผู้เป็นบุตรชายของเมราโยท ผู้เป็นบุตรชายของอาหิทูบ เป็นหัวหน้าแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า
11:12 และพี่น้องของเขาทั้งหลายที่ทำงานแห่งพระนิเวศน์นั้น มีจำนวนแปดร้อยยี่สิบสองคน และอาดายาห์บุตรชายของเยโรฮัม ผู้เป็นบุตรชายของเป-ลาลิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอัมซี ผู้เป็นบุตรชายของเศคาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของปาชเฮอร์ ผู้เป็นบุตรชายของมัลคิยาห์
11:13 และพี่น้องของเขา เป็นหัวหน้าของบรรพบุรุษ มีจำนวนสองร้อยสี่สิบสองคน และอามาชสัยบุตรชายของอาซาเรล ผู้เป็นบุตรชายของอัคซัย ผู้เป็นบุตรชายของเมซิลเลโมท ผู้เป็นบุตรชายของอิมเมอร์
11:14 และพี่น้องของเขาทั้งหลายเป็นชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญ มีจำนวนหนึ่งร้อยยี่สิบแปดคน ผู้ดูแลของพวกเขาคือ ศับดีเอลบุตรชายของคนใหญ่คนโตคนหนึ่ง
11:15 จากคนเลวีด้วยคือ เชไมอาห์บุตรชายของหัสชูบ ผู้เป็นบุตรชายของอัสรีคัม ผู้เป็นบุตรชายของฮาชาบิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของบุนนี
11:16 และชับเบธัยกับโยซาบาด จากพวกหัวหน้าของคนเลวี ได้ควบคุมการงานภายนอกแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า
11:17 และมัทธานิยาห์บุตรชายของมีคา ผู้เป็นบุตรชายของศับดี ผู้เป็นบุตรชายของอาสาฟ ผู้เป็นหัวหน้าในการเริ่มต้นการโมทนาพระคุณในการอธิษฐาน และบัคบูคิยาห์เป็นที่สองในท่ามกลางพี่น้องของเขา และอับดาบุตรชายของชัมมูอา ผู้เป็นบุตรชายของกาลาล ผู้เป็นบุตรชายของเยดูธูน
11:18 คนเลวีทั้งหมดในนครบริสุทธิ์ มีจำนวนสองร้อยแปดสิบสี่คน
11:19 ยิ่งกว่านั้น พวกคนเฝ้าประตูคือ อักขูบ ทัลโมนและพี่น้องของพวกเขาที่เฝ้าบรรดาประตู มีจำนวนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองคน

คนอิสราเอลนอกนั้นอาศัยอยู่ในนครต่าง ๆ
11:20 และคนอิสราเอลที่เหลืออยู่นั้น จากพวกปุโรหิตและคนเลวี อยู่ในนครทั้งสิ้นของยูดาห์ ทุกคนอยู่ในที่ดินมรดกของตน
11:21 แต่พวกคนใช้ประจำพระวิหารอาศัยอยู่ที่โอเฟล และศีหะกับกิชปาควบคุมพวกคนใช้ประจำพระวิหาร
11:22 ผู้ดูแลคนเลวีที่เยรูซาเล็มด้วยคือ อุสซีบุตรชายของบานี ผู้เป็นบุตรชายของฮาชาบิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของมัทธานิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของมีคา จากลูกหลานของอาสาฟ พวกนักร้องที่ดูแลการงานแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า
11:23 เพราะมีพระบัญชาจากกษัตริย์เกี่ยวกับเขาทั้งหลาย ว่าของส่วนหนึ่งควรแบ่งไว้สำหรับพวกนักร้อง ตามกำหนดทุก ๆ วัน
11:24 และเปธาหิยาห์บุตรชายของเมเชซาเบล จากลูกหลานของเศ-ราห์ บุตรชายของยูดาห์ เป็นสนองโอษฐ์ของกษัตริย์ในเรื่องกิจการทั้งสิ้นเกี่ยวกับประชากร
11:25 และสำหรับบรรดาหมู่บ้าน พร้อมกับไร่นาของหมู่บ้านเหล่านั้น ลูกหลานของยูดาห์บางคนอาศัยอยู่ที่คีริยาทอารบา และในบรรดาหมู่บ้านของเมืองนั้น และที่ดีโบนและในบรรดาหมู่บ้านของเมืองนั้น และที่เยขับเซเอลและในบรรดาหมู่บ้านของเมืองนั้น
11:26 และที่เยชูอา โมลาดาห์ และเบธเปเลท
11:27 และที่ฮาซารชูอาล เบเออร์เชบาและในบรรดาหมู่บ้านของเมืองนั้น
11:28 และที่ศิกลาก เมโคนาห์และในบรรดาหมู่บ้านของเมืองนั้น
11:29 และที่เอนริมโมน โศราห์ ยารมูท
11:30 ศาโนอาห์ อดุลลัมและในบรรดาหมู่บ้านของเมืองเหล่านั้น ลาคีชและบรรดาไร่นาของเมืองนั้น อาเซคาห์และในบรรดาหมู่บ้านของเมืองนั้น และเขาทั้งหลายอาศัยอยู่ตั้งแต่เบเออร์เชบาจนถึงหุบเขาแห่งฮินโนม
11:31 ลูกหลานของเบนยามินด้วยจากเกบา ได้อาศัยอยู่ที่เมืองมิคมาช อัยยา เบธเอลและในบรรดาหมู่บ้านของเมืองเหล่านั้น
11:32 และที่อานาโธท โนบ อานานิยาห์
11:33 ฮาโซร์ รามาห์ กิททาอิม
11:34 ฮาดิด เสโบอิม เนบัลลัท
11:35 โลด และโอโน หุบเขาของพวกช่างฝีมือ
11:36 และจากคนเลวี บางส่วนอยู่ในยูดาห์และในเบนยามิน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope