กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เนหะมีย์ 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

พวกปุโรหิตและคนเลวีที่ขึ้นมากับเศรุบบาเบล
12:1 บัดนี้ คนเหล่านี้เป็นพวกปุโรหิตและคนเลวีที่ขึ้นมาพร้อมกับเศรุบบาเบลบุตรชายของเชอัลทิเอล และพร้อมกับเยชูอาคือ เสไรอาห์ เยเรมีย์ เอสรา
12:2 อามาริยาห์ มัลลูค ฮัทธัช
12:3 เชคานิยาห์ เรฮูม เมเรโมท
12:4 อิดโด กินเนโธน อาบียาห์
12:5 มิยามิน มาอาดียาห์ บิลกาห์
12:6 เชไมอาห์ โยยาริบ เยดายาห์
12:7 สัลลู อาโมค ฮิลคียาห์ เยดายาห์ คนเหล่านี้เป็นหัวหน้าในพวกปุโรหิตและในพี่น้องของพวกเขาในสมัยของเยชูอา
12:8 ยิ่งกว่านั้น คนเลวีคือ เยชูอา บินนุย ขัดมีเอล เชเรบิยาห์ ยูดาห์ และมัทธานิยาห์ ผู้ซึ่งอยู่เหนือการโมทนาพระคุณ ตัวเขาและพี่น้องของเขา
12:9 บัคบูคิยาห์และอุนนี พี่น้องของพวกเขาด้วย ยืนอยู่ตรงกันข้ามกับพวกเขาในบรรดากองเวร

ลำดับวงศ์ตระกูลของพวกปุโรหิต
12:10 และเยชูอาให้กำเนิดโยยาคิม โยยาคิมให้กำเนิดเอลียาชีบด้วย เอลียาชีบให้กำเนิดโยยาดา
12:11 โยยาดาให้กำเนิดโยนาธาน และโยนาธานให้กำเนิดยาดดูวา
12:12 และในรัชกาลของโยยาคิม พวกปุโรหิตผู้เป็นหัวหน้าของบรรพบุรุษคือ ของคนเสไรอาห์ เมรายาห์ ของคนเยเรมีย์ ฮานันยาห์
12:13 ของคนเอสรา เมชุลลาม ของคนอามาริยาห์ เยโฮฮานัน
12:14 ของคนมัลลูค โยนาธาน ของคนเชบานิยาห์ โยเซฟ
12:15 ของคนฮาริม อัดนา ของคนเมราโยท เฮลคาย
12:16 ของคนอิดโด เศคาริยาห์ ของคนกินเนโธน เมชุลลาม
12:17 ของคนอาบียาห์ ศิครี ของคนมินยามิน ของคนโมอัดยาห์ ปิลทัย
12:18 ของคนบิลกาห์ ชัมมูอา ของคนเชไมอาห์ เยโฮนาธัน
12:19 และของคนโยยาริบ มัทเธนัย ของคนเยดายาห์ อุสซี
12:20 ของคนสัลลัย คาลลัย ของคนอาโมค เอเบอร์
12:21 ของคนฮิลคียาห์ ฮาชาบิยาห์ ของคนเยดายาห์ เนธันเอล

พวกหัวหน้าของคนเลวี
12:22 คนเลวีในสมัยของเอลียาชีบ โยยาดา โยฮานัน และยาดดูวา ได้ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นหัวหน้าของบรรพบุรุษ พวกปุโรหิตด้วย จนถึงรัชสมัยของดาริอัสคนเปอร์เซีย
12:23 ลูกหลานของเลวี หัวหน้าของบรรพบุรุษ ได้ถูกเขียนไว้ในหนังสือพงศาวดาร จนถึงสมัยของโยฮานันบุตรชายของเอลียาชีบ
12:24 และหัวหน้าของคนเลวีคือ ฮาชาบิยาห์ เชเรบิยาห์ และเยชูอาบุตรชายของขัดมีเอล พร้อมกับญาติพี่น้องของเขาทั้งหลายซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับพวกเขา เพื่อสรรเสริญและโมทนาพระคุณ ตามบัญญัติของดาวิดคนของพระเจ้า เป็นยาม ๆ ไป
12:25 มัทธานิยาห์ บัคบูคิยาห์ โอบาดีห์ เมชุลลาม ทัลโมน และอักขูบ เป็นพวกคนเฝ้าประตู ยืนเฝ้าอยู่ที่ธรณีประตู
12:26 คนเหล่านี้อยู่ในสมัยของโยยาคิมบุตรชายของเยชูอา ผู้เป็นบุตรชายของโยซาดัก และในสมัยของเนหะมีย์ผู้ว่าราชการ และในสมัยของเอสราผู้เป็นปุโรหิตและธรรมาจารย์

การมอบถวายกำแพงเมือง
12:27 และเมื่อมีการมอบถวายกำแพงแห่งเยรูซาเล็ม เขาทั้งหลายได้แสวงหาคนเลวีจากบรรดาสถานที่ของพวกเขา เพื่อจะนำพวกเขามายังเยรูซาเล็ม เพื่อฉลองการมอบถวายด้วยความยินดี ทั้งด้วยการโมทนาพระคุณและด้วยการร้องเพลง และด้วยฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่
12:28 และลูกหลานของพวกนักร้องได้รวมตัวกัน ทั้งมาจากที่ราบรอบเยรูซาเล็ม และมาจากหมู่บ้านต่าง ๆ ของชาวเนโทฟาห์
12:29 ทั้งมาจากวงศ์วานของกิลกาลด้วย และมาจากบรรดาทุ่งนาของเกบาและอัสมาเวท เพราะพวกนักร้องได้สร้างหมู่บ้านต่าง ๆ สำหรับตนรอบเยรูซาเล็ม
12:30 และพวกปุโรหิตและคนเลวีได้ชำระตนเองให้บริสุทธิ์ และได้ชำระประชากร ประตูเมือง และกำแพงให้บริสุทธิ์
12:31 แล้วข้าพเจ้าได้นำพวกประมุขแห่งยูดาห์ขึ้นไปบนกำแพง และแต่งตั้งประชากรให้เป็นคณะใหญ่สองคณะ เพื่อกล่าวโมทนาพระคุณ คณะหนึ่งไปทางขวามือขึ้นไปบนกำแพงจนถึงประตูกองขยะ
12:32 และต่อจากพวกเขาผู้ที่ขึ้นไปคือ โฮชายาห์ และประมุขแห่งยูดาห์ครึ่งหนึ่ง
12:33 กับอาซาริยาห์ เอสรา เมชุลลาม
12:34 ยูดาห์ เบนยามิน เชไมอาห์ และเยเรมีย์
12:35 และบุตรชายคนหนึ่งของพวกปุโรหิตที่มีแตร นามว่า เศคาริยาห์บุตรชายของโยนาธาน ผู้เป็นบุตรชายของเชไมอาห์ ผู้เป็นบุตรชายของมัทธานิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของมีคายาห์ ผู้เป็นบุตรชายของศักเกอร์ ผู้เป็นบุตรชายของอาสาฟ
12:36 และญาติพี่น้องของเขาคือ เชไมอาห์ อาซาเรล มิลาลัย กิลาลัย มาอัย เนธันเอลและยูดาห์ ฮานานี พร้อมกับเครื่องดนตรีของดาวิดคนของพระเจ้า และเอสราผู้เป็นธรรมาจารย์เดินนำหน้าพวกเขาไป
12:37 และที่ประตูน้ำพุ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับพวกเขา เขาทั้งหลายเดินขึ้นไปทางบันไดของนครของดาวิด ที่ทางขึ้นกำแพงเหนือพระราชวังของดาวิด จนถึงประตูน้ำทางทิศตะวันออก
12:38 และอีกคณะหนึ่งของเขาทั้งหลายที่กล่าวโมทนาพระคุณ เดินไปทางตรงกันข้ามกับพวกเขา และข้าพเจ้าตามพวกเขาไป และประชากรครึ่งหนึ่งบนกำแพง ตั้งแต่เลยหอคอยเตาไฟจนถึงกำแพงกว้าง
12:39 และจากเหนือประตูเอฟราอิม และเหนือประตูเก่า และเหนือประตูปลา และหอคอยของฮานันเอล และหอคอยของเมอาห์ จนถึงประตูแกะ และเขาทั้งหลายมาหยุดอยู่ที่ประตูเรือนจำ
12:40 ดังนั้น คณะทั้งสองของคนเหล่านั้นที่กล่าวโมทนาพระคุณจึงมายืนอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า และตัวข้าพเจ้าและพวกหัวหน้าครึ่งหนึ่งอยู่กับข้าพเจ้า
12:41 และพวกปุโรหิตคือ เอลียาคิม มาอาเสอาห์ มินยามิน มีคายาห์ เอลีโอนัย เศคาริยาห์ และฮานันยาห์ มาพร้อมกับแตร
12:42 และมาอาเสอาห์ เชไมอาห์ เอเลอาซาร์ อุสซี เยโฮฮานัน มัลคิยาห์ เอลาม และเอเซอร์ และพวกนักร้องได้ร้องเพลงด้วยเสียงดัง อิสราหิยาห์เป็นผู้ดูแลพวกเขา
12:43 ในวันนั้นเขาทั้งหลายได้ถวายบรรดาเครื่องสัตวบูชาใหญ่โตด้วย และเปรมปรีดิ์ เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำให้พวกเขาเปรมปรีดิ์ด้วยความชื่นบานใหญ่ยิ่ง พวกภรรยาและเด็ก ๆ ก็เปรมปรีดิ์เช่นกัน จนความชื่นบานของเยรูซาเล็มถูกได้ยินไปไกล
12:44 และในเวลานั้น บางคนได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลห้องสำหรับพัสดุ ของบริจาค ผลไม้รุ่นแรก และส่วนสิบชักหนึ่ง เพื่อรวบรวมจากไร่นาของนครต่าง ๆ นั้นให้เข้ามายังพวกเขาเพื่อเป็นส่วนแบ่งซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสำหรับพวกปุโรหิตและคนเลวี เพราะยูดาห์เปรมปรีดิ์ด้วยเรื่องพวกปุโรหิตและคนเลวีผู้ปรนนิบัติอยู่นั้น
12:45 และทั้งพวกนักร้องและพวกเฝ้าประตูได้ทำการปรนนิบัติพระเจ้าของตนและทำการชำระให้บริสุทธิ์ ตามคำบัญชาของดาวิดและของซาโลมอนราชโอรสของพระองค์
12:46 เพราะในสมัยของดาวิดและอาสาฟแต่ก่อนนั้นเคยมีหัวหน้าพวกนักร้อง และมีบทเพลงสรรเสริญ และบทเพลงโมทนาพระคุณพระเจ้า
12:47 และอิสราเอลทั้งสิ้นในสมัยของเศรุบบาเบลและในสมัยของเนหะมีย์ ได้ให้ส่วนแบ่งแก่พวกนักร้องและพวกคนเฝ้าประตู ตามส่วนแบ่งของแต่ละคนทุกวัน และเขาทั้งหลายได้กันส่วนบริสุทธิ์สำหรับคนเลวีไว้ต่างหาก และคนเลวีได้กันส่วนของลูกหลานของอาโรนไว้ต่างหาก

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope