กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เอสเธอร์ 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

ฮามานวางแผนร้ายที่จะทำลายคนยิวทั้งปวง
3:1 ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ กษัตริย์อาหสุเอรัสทรงเลื่อนยศฮามานบุตรชายของฮัมเมดาธา คนอากัก และทรงเลื่อนยศท่านและทรงตั้งเก้าอี้ของท่านไว้เหนือกว่าของประมุขทั้งปวงที่อยู่กับพระองค์
3:2 และบรรดาข้าราชการของกษัตริย์ซึ่งอยู่ที่ประตูของกษัตริย์ก็กราบลงและแสดงความเคารพต่อฮามาน เพราะกษัตริย์ได้บัญชาให้กระทำเช่นนั้นต่อท่าน แต่โมรเดคัยไม่ได้กราบลงหรือแสดงความเคารพต่อท่าน
3:3 แล้วพวกข้าราชการของกษัตริย์ซึ่งอยู่ที่ประตูของกษัตริย์พูดกับโมรเดคัยว่า “ทำไมท่านละเมิดพระบัญชาของกษัตริย์”
3:4 บัดนี้ต่อมา เมื่อเขาทั้งหลายพูดกับท่านวันแล้ววันเล่า และท่านไม่ฟังพวกเขา พวกเขาก็ไปบอกฮามานเพื่อจะดูว่าเรื่องของโมรเดคัยจะตั้งอยู่หรือไม่ เพราะท่านได้บอกพวกเขาว่าท่านเป็นคนยิว
3:5 และเมื่อฮามานเห็นว่าโมรเดคัยไม่กราบลงหรือแสดงความเคารพต่อท่าน ฮามานก็เดือดดาล
3:6 และท่านคิดว่าเป็นการเสียเกียรติที่จะลงมือกับโมรเดคัยคนเดียว เพราะบางคนได้บอกท่านให้ทราบถึงชนชาติของโมรเดคัย ดังนั้นฮามานจึงหาช่องที่จะทำลายพวกยิวทั้งหมด ซึ่งอยู่ทั่วราชอาณาจักรทั้งสิ้นของอาหสุเอรัส คือชนชาติของโมรเดคัย
3:7 ในเดือนแรกซึ่งเป็นเดือนนิสาน ในปีที่สิบสองแห่งรัชกาลของกษัตริย์อาหสุเอรัส เขาทั้งหลายทอดปูร์ คือสลาก ต่อหน้าฮามานเพื่อหาวัน และเพื่อหาเดือน จนได้เดือนที่สิบสอง คือเป็นเดือนอาดาร์
3:8 และฮามานทูลกษัตริย์อาหสุเอรัสว่า “มีชนชาติหนึ่งกระจายอยู่ทั่ว และแยกกันอยู่ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายในมณฑลทั้งหลายแห่งราชอาณาจักรของพระองค์ และกฎหมายของพวกเขาต่างกับกฎหมายของชนชาติอื่นทั้งสิ้น และพวกเขาไม่รักษากฎหมายของกษัตริย์ ฉะนั้นที่จะทรงปล่อยพวกเขาไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์แก่กษัตริย์
3:9 ถ้าเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์ ขอทรงออกกฤษฎีกาให้ทำลายล้างเขาทั้งหลายเสียเถิด และข้าพระองค์จะถวายเงินหนึ่งหมื่นตะลันต์ใส่มือบรรดาคนที่ดูแลพระราชกิจนี้ เพื่อจะได้ใส่เงินนั้นในพระคลังของกษัตริย์”
3:10 และกษัตริย์จึงถอดพระธำมรงค์ตราออกจากพระหัตถ์ของพระองค์ และมอบพระธำมรงค์ตรานั้นแก่ฮามานบุตรชายของฮัมเมดาธา คนอากัก ผู้เป็นศัตรูของพวกยิว
3:11 และกษัตริย์ตรัสกับฮามานว่า “เรามอบเงินนั้นให้แก่ท่าน ประชาชนนั้นด้วย เพื่อจะทำแก่เขาทั้งหลายตามที่ท่านเห็นดี”
3:12 แล้วทรงเรียกเหล่าราชอาลักษณ์ของกษัตริย์เข้ามาในวันที่สิบสามเดือนแรก และให้เขียนกฤษฎีกาตามทุกสิ่งที่ฮามานได้บัญชาแก่สมุหเทศาภิบาลของกษัตริย์ และแก่เจ้าเมืองมณฑลทั้งปวง และแก่หัวหน้าแห่งชนชาติทั้งปวงของทุกมณฑลตามอักษรของมณฑลนั้น และแก่ชนทุกชาติตามภาษาของพวกเขา ในพระนามของกษัตริย์อาหสุเอรัส และประทับตราด้วยพระธำมรงค์ตราของกษัตริย์
3:13 และพวกคนส่งข่าวได้ส่งจดหมายเหล่านี้ไปในมณฑลทั้งสิ้นของกษัตริย์ เพื่อทำลาย เพื่อสังหารและเพื่อทำให้คนยิวทั้งปวงพินาศไป ทั้งหนุ่มและแก่ เด็กเล็ก ๆ และผู้หญิงในวันเดียวกัน คือในวันที่สิบสามเดือนที่สิบสองซึ่งเป็นเดือนอาดาร์ และเพื่อริบเอาข้าวของของพวกเขาไปเสียหมด
3:14 ให้ออกสำเนาเอกสารนั้นเป็นกฤษฎีกาในทุกมณฑล นำไปประกาศให้ชนชาติทั้งปวงฟัง เพื่อพวกเขาจะพร้อมสำหรับวันนั้น
3:15 บรรดาคนส่งข่าวก็รีบไปตามพระบัญชาของกษัตริย์ และออกกฤษฎีกานั้นในสุสาปราสาท และกษัตริย์ก็ประทับดื่มกับฮามาน แต่ชาวเมืองสุสาก็งุนงง

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope