กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยบ 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

บุคลิกลักษณะ ครอบครัว ความมั่งคั่งและทางที่เป็นตามอย่างพระเจ้าของโยบ
1:1 มีชายคนหนึ่งในแผ่นดินแห่งอูส ผู้ซึ่งมีชื่อว่าโยบ และชายคนนั้นเป็นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม และเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้าย
1:2 และท่านให้กำเนิดบุตรชายเจ็ดคนและบุตรสาวสามคน
1:3 สัตว์เลี้ยงของท่านด้วย มีแกะจำนวนเจ็ดพันตัว อูฐจำนวนสามพันตัว วัวตัวผู้จำนวนห้าร้อยคู่ และลาตัวเมียจำนวนห้าร้อยตัว และมีคนใช้มากมาย ดังนั้นชายผู้นี้จึงใหญ่โตที่สุดในบรรดาชาวตะวันออก
1:4 และบุตรชายทั้งหลายของท่านไปจัดการเลี้ยงในบ้านของแต่ละคน ตามวันกำหนดของตน และส่งไปเชิญน้องสาวทั้งสามคนของพวกเขามารับประทานและดื่มกับพวกเขา
1:5 และต่อมา เมื่อการเลี้ยงของพวกเขาเวียนครบรอบแล้ว โยบก็ส่งไปและทำพิธีชำระตัวเขาทั้งหลายให้บริสุทธิ์ และตื่นแต่เช้ามืด และถวายบรรดาเครื่องเผาบูชาตามจำนวนของเขาทั้งหมด เพราะโยบกล่าวว่า “บางทีบุตรชายทั้งหลายของข้าพเจ้าได้กระทำบาป และสาปแช่งพระเจ้าอยู่ในใจของพวกเขา” โยบกระทำดังนี้เรื่อยมา

ซาตานฟ้องว่าโยบรับใช้พระเจ้าเพราะรักความมั่งคั่ง
1:6 บัดนี้ มีอยู่วันหนึ่ง เมื่อบุตรชายทั้งหลายของพระเจ้ามารายงานตัวต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และซาตานก็เข้ามาท่ามกลางพวกเขาด้วย
1:7 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซาตานว่า “เจ้ามาจากไหน” แล้วซาตานก็ตอบพระเยโฮวาห์ และกล่าวว่า “จากไป ๆ มา ๆ อยู่ในแผ่นดินโลก และจากเดินขึ้นเดินลงในแผ่นดินโลกนั้น”
1:8 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซาตานว่า “เจ้าได้ไตร่ตรองดูโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ ว่าไม่มีใครเหมือนเขาในแผ่นดินโลก เป็นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม เป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้าย”
1:9 แล้วซาตานก็ตอบพระเยโฮวาห์ และกล่าวว่า “โยบเกรงกลัวพระเจ้าเปล่า ๆ หรือ
1:10 พระองค์มิได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขา รอบครัวเรือนของเขา และรอบทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรือ พระองค์ได้ทรงอวยพรงานน้ำมือของเขา และฝูงสัตว์ของเขาได้ทวีขึ้นในแผ่นดิน
1:11 แต่บัดนี้ ขอยื่นพระหัตถ์ของพระองค์เถิด และแตะต้องสิ่งของทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ และเขาจะสาปแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์ของพระองค์”
1:12 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซาตานว่า “ดูเถิด บรรดาสิ่งที่เขามีอยู่ก็อยู่ในอำนาจของเจ้า เพียงแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาเท่านั้น” ดังนั้นซาตานจึงออกไปจากพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์

ซาตานรับอนุญาตฆ่าบรรดาบุตรของโยบ และทำลายฝูงสัตว์ของท่าน
1:13 และมีอยู่วันหนึ่ง เมื่อบุตรชายหญิงทั้งหลายของท่านกำลังรับประทานและดื่มน้ำองุ่นอยู่ในบ้านของพี่ชายหัวปีของพวกเขา
1:14 และมีผู้สื่อสารคนหนึ่งมาหาโยบและพูดว่า “บรรดาวัวตัวผู้กำลังไถนาอยู่ และลาทั้งหลายกำลังกินหญ้าอยู่ข้าง ๆ พวกมัน
1:15 และคนเส-บามาโจมตีพวกมันและเอาพวกมันไป ใช่แล้ว พวกเขาฆ่าพวกคนใช้เสียด้วยคมดาบ และข้าพเจ้าผู้เดียวได้หนีรอดมาเพื่อบอกท่าน”
1:16 ขณะที่เขากำลังพูดอยู่ มีอีกคนหนึ่งมาและพูดว่า “เพลิงของพระเจ้าตกลงมาจากฟ้าสวรรค์ และไหม้บรรดาแกะและพวกคนใช้และเผาผลาญพวกเขาเสียหมด และข้าพเจ้าแต่ผู้เดียวได้หนีรอดมาเพื่อบอกท่าน”
1:17 ขณะที่เขากำลังพูดอยู่ มีอีกคนหนึ่งมาและพูดว่า “ชาวเคลเดียจัดเป็นสามกองและทำการปล้นฝูงอูฐ และเอาพวกมันไป ใช่แล้ว และฆ่าพวกคนใช้เสียด้วยคมดาบ และข้าพเจ้าผู้เดียวได้หนีรอดมาเพื่อบอกท่าน”
1:18 ขณะที่เขากำลังพูดอยู่ มีอีกคนหนึ่งมาและพูดว่า “บรรดาบุตรชายหญิงของท่านกำลังรับประทานและดื่มน้ำองุ่นอยู่ในบ้านของพี่ชายหัวปีของพวกเขาอยู่
1:19 และดูเถิด มีพายุใหญ่ข้ามถิ่นทุรกันดารและมากระทบบ้านหลังนั้นทั้งสี่มุม และบ้านนั้นพังทับคนหนุ่มเหล่านั้น และพวกเขาก็ตายเสีย และข้าพเจ้าผู้เดียวได้หนีรอดมาเพื่อบอกท่าน”
1:20 แล้วโยบก็ลุกขึ้น ฉีกเสื้อคลุมของตน โกนศีรษะของตน กราบลงถึงดินและนมัสการ
1:21 และพูดว่า “ข้าพเจ้าออกจากครรภ์มารดาของข้าพเจ้าตัวเปล่า และข้าพเจ้าจะกลับไปตัวเปล่า พระเยโฮวาห์ได้ประทาน และพระเยโฮวาห์ได้ทรงเอาไปเสีย สาธุการแด่พระนามของพระเยโฮวาห์”
1:22 ในเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งสิ้นโยบมิได้ทำบาป หรือกล่าวโทษพระเจ้าอย่างโง่เขลา

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope