กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยบ 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

เอลีฟัสฟ้องโยบเป็นครั้งที่สาม
22:1 แล้วเอลีฟัสชาวเทมานตอบและพูดว่า
22:2 “คนจะเป็นประโยชน์ต่อพระเจ้าได้หรือ เหมือนอย่างคนที่มีปัญญาจะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง
22:3 เป็นที่พอพระทัยแก่องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์หรือที่ท่านเป็นคนชอบธรรม หรือเป็นประโยชน์แก่พระองค์หรือที่ท่านทำให้ทางทั้งหลายของท่านดีพร้อม
22:4 พระองค์จะทรงติเตียนท่านเพราะยำเกรงท่านหรือ พระองค์จะทรงสู้ความกับท่านหรือ
22:5 ความชั่วของท่านใหญ่โตมิใช่หรือ และความชั่วช้าของท่านไม่มีที่สิ้นสุดมิใช่หรือ
22:6 เพราะท่านได้ยึดของประกันไปจากพี่น้องของท่านเปล่า ๆ และริบเสื้อผ้าของคนที่เปลือยกาย
22:7 ท่านมิได้ให้น้ำแก่คนอิดโรยดื่ม และท่านได้หน่วงเหนี่ยวขนมปังไว้จากคนที่หิว
22:8 แต่สำหรับคนที่มีอำนาจใหญ่โต เขามีแผ่นดินโลกเป็นกรรมสิทธิ์ และคนที่มีเกียรติได้อาศัยอยู่ในนั้น
22:9 ท่านได้ไล่พวกหญิงม่ายออกไปมือเปล่า และแขนของบรรดาลูกกำพร้าพ่อก็ถูกหักเสียแล้ว
22:10 เพราะฉะนั้นกับดักทั้งหลายจึงอยู่รอบท่าน และความสยดสยองอันฉับพลันก็รบกวนท่าน
22:11 หรือความมืดจนท่านมองไม่เห็น และน้ำมากมายก็คลุมท่านไว้
22:12 พระเจ้ามิได้ทรงสถิตอยู่ ณ ที่สูงในฟ้าสวรรค์หรือ และจงดูความสูงของดวงดาวต่าง ๆ ว่าพวกมันอยู่สูงจริง ๆ
22:13 และท่านพูดว่า ‘พระเจ้าทรงทราบอย่างไร พระองค์ทรงพิพากษาทะลุผ่านเมฆมืดทึบได้หรือ
22:14 บรรดาเมฆทึบเป็นที่คลุมพระองค์ไว้ จนพระองค์ทรงมองอะไรไม่เห็น และพระองค์ทรงดำเนินโดยรอบบนฟ้าสวรรค์’
22:15 ท่านมุ่งไปทางเก่านั้นแล้วหรือ ซึ่งคนชั่วได้ดำเนินนั้น
22:16 ผู้ซึ่งได้ถูกตัดขาดก่อนเวลากำหนด ผู้ซึ่งรากฐานของเขาถูกไหลล้นด้วยน้ำท่วมแล้ว
22:17 ผู้ซึ่งได้กล่าวแก่พระเจ้าว่า ‘จงไปจากพวกเราเสีย’ และ ‘องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงทำอะไรเพื่อพวกเขาได้เล่า’
22:18 ถึงอย่างนั้นพระองค์ได้ทรงให้บ้านทั้งหลายของพวกเขาเต็มไปด้วยบรรดาของดี แต่คำปรึกษาของคนชั่วอยู่ห่างไกลจากข้า
22:19 คนชอบธรรมเห็นเรื่องนั้นและมีความยินดี และคนไร้ความผิดหัวเราะเยาะเย้ยพวกเขา
22:20 ในขณะที่ทรัพย์สมบัติของพวกเราไม่ถูกตัดขาด แต่ของที่เหลือของพวกเขานั้นไฟก็เผาเสีย
22:21 บัดนี้ จงทำตัวท่านให้คุ้นเคยกับพระองค์และอยู่อย่างสงบ ด้วยวิธีนั้นสิ่งที่ดีจะมาถึงท่าน
22:22 ข้าขอร้องท่าน ขอจงรับพระราชบัญญัติจากพระโอษฐ์ของพระองค์ และเก็บพระวจนะของพระองค์ไว้ในใจของท่าน
22:23 ถ้าท่านหันกลับมายังองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ท่านก็จะเจริญขึ้น ท่านจะกำจัดความชั่วช้าให้ไกลจากบรรดาเต็นท์ของท่าน
22:24 แล้วท่านจะรวบรวมทองคำไว้เหมือนอย่างผงคลีดิน และทองคำแห่งเมืองโอฟีร์ไว้เหมือนอย่างหินทั้งหลายในลำธาร
22:25 ใช่แล้ว องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะเป็นผู้ป้องกันท่าน และท่านจะมีเงินมากมาย
22:26 เพราะเมื่อนั้นท่านจะมีความปีติยินดีของท่านในองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และจะเงยหน้าของท่านหาพระเจ้า
22:27 ท่านจะกราบทูลคำอธิษฐานของท่านต่อพระองค์ และพระองค์จะทรงสดับฟังท่าน และท่านจะทำตามคำปฏิญาณทั้งหลายของท่าน
22:28 ท่านจะตัดสินใจในเรื่องใดด้วย และเรื่องนั้นจะถูกสถาปนาไว้แก่ท่าน และความสว่างจะส่องแสงบนทางทั้งหลายของท่าน
22:29 เมื่อคนทั้งหลายถูกเหวี่ยงลง แล้วท่านจะพูดว่า ‘มีการพยุงขึ้น และพระองค์จะทรงช่วยคนถ่อมใจให้รอด’
22:30 พระองค์จะทรงช่วยเกาะของผู้ไร้ความผิดให้พ้น และมันได้รับการช่วยให้พ้นโดยความสะอาดแห่งมือของท่าน”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope