กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยบ 33

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

เอลีฮูให้เหตุผลกับโยบ
33:1 “ด้วยเหตุนี้ ท่านโยบ ข้าขอร้องท่าน ขอฟังบรรดาถ้อยคำของข้า และขอตั้งใจฟังถ้อยคำทั้งสิ้นของข้า
33:2 ดูเถิด บัดนี้ข้าได้อ้าปากของข้าแล้ว ลิ้นของข้าได้พูดในปากของข้า
33:3 ถ้อยคำทั้งหลายของข้าจะมาจากความเที่ยงธรรมแห่งจิตใจของข้า และริมฝีปากของข้าจะกล่าวความรู้อย่างชัดเจน
33:4 พระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงสร้างข้า และลมปราณขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ให้ชีวิตแก่ข้า
33:5 ถ้าท่านสามารถตอบข้าได้ ขอจงลำดับบรรดาถ้อยคำของท่านต่อหน้าข้า ยืนขึ้นเถิด
33:6 ดูเถิด ตามความปรารถนาของท่านข้าเป็นอย่างผู้แทนพระเจ้า ข้าก็ถูกปั้นขึ้นมาจากดินเหนียวด้วย
33:7 ดูเถิด ความหวาดกลัวของข้าจะไม่กระทำให้ท่านกลัว ทั้งมือของข้าจะไม่หนักบนตัวท่าน
33:8 แน่นอน ท่านได้พูดให้ข้าฟัง และข้าได้ยินเสียงแห่งบรรดาถ้อยคำของท่านว่า
33:9 ‘ข้าสะอาด ปราศจากการละเมิด ข้าไม่มีความผิด ทั้งไม่มีความชั่วช้าในข้าเลย
33:10 ดูเถิด พระองค์ทรงหาเรื่องข้า พระองค์ทรงนับว่าข้าเป็นศัตรูของพระองค์
33:11 พระองค์ทรงเอาเท้าของข้าใส่ขื่อไว้ พระองค์ทรงเฝ้าดูทางทั้งสิ้นของข้า’
33:12 ดูเถิด ในเรื่องนี้ท่านไม่ยุติธรรมเลย ข้าจะตอบท่าน ว่าพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งกว่ามนุษย์
33:13 ทำไมท่านจึงโต้แย้งกับพระองค์ เพราะพระองค์ไม่ทรงรายงานเรื่องพระราชกิจใด ๆ ของพระองค์เลย
33:14 เพราะพระเจ้าตรัสครั้งหนึ่ง ใช่แล้ว สองครั้ง แต่มนุษย์หาหยั่งรู้คำตรัสนั้นไม่
33:15 ในความฝัน ในนิมิตแห่งกลางคืน เมื่อการหลับสนิทตกอยู่บนมนุษย์ ในการเคลิบเคลิ้มอยู่บนที่นอน
33:16 แล้วพระองค์ทรงเบิกหูของมนุษย์ และทรงประทับตราคำสั่งสอนของพวกเขาไว้
33:17 เพื่อว่าพระองค์จะทรงหันมนุษย์กลับเสียจากเป้าหมายของเขา และปิดบังความเย่อหยิ่งไว้จากมนุษย์
33:18 พระองค์ทรงยึดเหนี่ยวจิตวิญญาณของเขาไว้จากแดนคนตาย และยึดชีวิตของเขาไว้จากการที่จะพินาศด้วยดาบ
33:19 มนุษย์ยังถูกตีสอนด้วยความเจ็บปวดบนที่นอนของเขาด้วย และด้วยความเจ็บปวดรุนแรงในกระดูกทั้งหลายของเขา
33:20 จนชีวิตของเขาสะอิดสะเอียนอาหาร และจิตใจของเขาสะอิดสะเอียนอาหารโอชะ
33:21 เนื้อของเขาทรุดโทรมไปมากจนมองไม่เห็นมัน และกระดูกทั้งหลายของเขาซึ่งเคยแลไม่เห็นนั้นก็โผล่ออกมา
33:22 ใช่แล้ว จิตวิญญาณของเขาเข้าใกล้แดนคนตาย และชีวิตของเขาเข้าใกล้บรรดาผู้ทำลาย
33:23 ถ้ามีผู้สื่อสารผู้หนึ่งอยู่พร้อมกับเขา คนกลางผู้หนึ่งในท่ามกลางหนึ่งพันคน เพื่อสำแดงให้มนุษย์เห็นความเที่ยงธรรมของเขา
33:24 แล้วผู้สื่อสารนั้นมีความกรุณาต่อเขา และทูลว่า ‘ขอทรงปล่อยเขาให้พ้นจากการที่จะลงไปยังแดนคนตายเถิด ข้าพระองค์ได้พบค่าไถ่แล้ว
33:25 เนื้อของเขาจะสดชื่นกว่าเนื้อของเด็ก เขาจะกลับไปสู่วันเวลาแห่งวัยหนุ่มของเขา’
33:26 เขาจะอธิษฐานต่อพระเจ้า และพระองค์จะทรงพอพระทัยเขา และเขาจะเห็นพระพักตร์ของพระองค์ด้วยความชื่นบาน เพราะพระองค์จะประทานความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่เขา
33:27 พระองค์ทรงทอดพระเนตรมนุษย์ และถ้าผู้ใดกล่าวว่า ‘ข้าได้ทำบาปแล้ว และได้บิดเบือนสิ่งที่ถูกต้องไปเสีย และมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแก่ข้าเลย’
33:28 พระองค์จะทรงไถ่จิตวิญญาณของเขาให้พ้นจากการลงไปสู่แดนคนตาย และชีวิตของเขาจะเห็นความสว่าง
33:29 ดูเถิด สิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นพระเจ้าทรงกระทำกับมนุษย์อยู่บ่อยครั้ง
33:30 เพื่อจะนำจิตวิญญาณของเขากลับมาจากแดนคนตาย เพื่อที่จะถูกทำให้กระจ่างแจ้งด้วยความสว่างของคนเป็น
33:31 โอ ท่านโยบ ขอพิจารณาดี ๆ เถิด ขอตั้งใจฟังข้า ขอท่านนิ่งเสีย และข้าจะพูด
33:32 ถ้าท่านมีอะไรจะพูดก็ตอบข้ามาเถิด เพราะข้าปรารถนาที่จะพิสูจน์ว่าท่านเป็นฝ่ายถูก
33:33 ถ้าหาไม่ ก็ขอตั้งใจฟังข้า ขอท่านนิ่งเสีย และข้าจะสอนท่านถึงสติปัญญา”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope