กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยบ 35

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

เอลีฮูกล่าวถึงความชอบธรรมของพระเจ้า
35:1 ยิ่งกว่านั้น เอลีฮูพูดและกล่าวว่า
35:2 “ท่านคิดว่านี่ยุติธรรมหรือ ที่ท่านได้กล่าวว่า ‘ความชอบธรรมของข้านั้นมากกว่าของพระเจ้า’
35:3 เพราะท่านได้กล่าวว่า ‘ความชอบธรรมนั้นจะเป็นประโยชน์อะไรแก่พระองค์’ และ ‘ข้าจะได้กำไรอะไร ถ้าข้าได้รับการชำระให้สะอาดจากบาปของข้า’
35:4 ข้าจะตอบท่านและพวกมิตรสหายของท่านพร้อมกับตัวท่าน
35:5 จงมองไปยังฟ้าสวรรค์และดูเถิด จงสังเกตดูเมฆทั้งหลายซึ่งอยู่สูงกว่าท่าน
35:6 ถ้าท่านทำบาป ท่านทำอะไรที่กระทบกระเทือนต่อพระองค์ หรือถ้าการละเมิดทั้งหลายของท่านทวีขึ้น ท่านทำอะไรแก่พระองค์
35:7 ถ้าท่านชอบธรรม ท่านถวายอะไรแด่พระองค์ หรือพระองค์ทรงรับอะไรจากมือของท่านเล่า
35:8 ความชั่วของท่านอาจทำอันตรายแก่คน ๆ หนึ่งเช่นตัวท่าน และความชอบธรรมของท่านอาจเป็นประโยชน์แก่บุตรมนุษย์
35:9 เหตุด้วยการถูกบีบบังคับเป็นอันมาก เขาทั้งหลายทำให้บรรดาผู้ที่ถูกบีบบังคับนั้นร้องทุกข์ พวกเขาร้องออกมาเนื่องด้วยแขนของผู้มีอำนาจ
35:10 แต่ไม่มีใครพูดว่า ‘พระเจ้าพระผู้สร้างของข้าอยู่ที่ไหน ผู้ประทานเพลงทั้งหลายในเวลากลางคืน
35:11 ผู้ทรงสอนพวกเรามากกว่าสอนบรรดาสัตว์แห่งแผ่นดินโลก และทรงกระทำให้พวกเราฉลาดกว่านกทั้งหลายแห่งท้องฟ้า’
35:12 พวกเขาร้องเรียก ณ ที่นั่น แต่ไม่มีใครตอบ เพราะเหตุความเย่อหยิ่งของคนชั่วร้าย
35:13 แน่นอน พระเจ้าจะไม่ทรงสดับฟังสิ่งไร้สาระ ทั้งองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะไม่ทรงเอาพระทัยใส่สิ่งนั้น
35:14 ถึงแม้ว่าท่านกล่าวว่า ท่านจะไม่เห็นพระองค์ แต่ความยุติธรรมก็อยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์ ฉะนั้นท่านจงวางใจในพระองค์เถิด
35:15 แต่บัดนี้ เพราะมันไม่เป็นเช่นนั้น พระองค์จึงได้ทรงเยี่ยมเยียนในพระพิโรธของพระองค์แล้ว ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ทรงลงโทษจนถึงขีดสุด
35:16 เพราะฉะนั้นโยบจึงอ้าปากของตนกล่าวคำไร้สาระ เขาทวีคำพูดโดยปราศจากความรู้”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope