กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เอเสเคียล 48

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

การแบ่งที่ดินให้แต่ละเผ่า (ยชว 13:1--19:51)
48:1 “ต่อไปนี้เป็นชื่อของเผ่าต่าง ๆ ตั้งต้นที่พรมแดนด้านทิศเหนือจากทะเลไปตามทางเฮทโลน ถึงทางเข้าเมืองฮามัทจนถึงฮาซาเรนัน ซึ่งอยู่ทางพรมแดนด้านทิศเหนือของดามัสกัส ติดเมืองฮามัท และยื่นจากด้านทิศตะวันออกไปถึงด้านทิศตะวันตก เป็นส่วนของคนดาน
48:2 ประชิดกับเขตแดนของดานจากด้านทิศตะวันออกไปถึงด้านทิศตะวันตก เป็นส่วนของคนอาเชอร์
48:3 ประชิดกับเขตแดนของอาเชอร์จากด้านทิศตะวันออกไปถึงด้านทิศตะวันตก เป็นส่วนของคนนัฟทาลี
48:4 ประชิดกับเขตแดนของนัฟทาลีจากด้านทิศตะวันออกไปถึงด้านทิศตะวันตก เป็นส่วนของคนมนัสเสห์
48:5 ประชิดกับเขตแดนของมนัสเสห์จากด้านทิศตะวันออกไปถึงด้านทิศตะวันตก เป็นส่วนของคนเอฟราอิม
48:6 ประชิดกับเขตแดนเอฟราอิมจากด้านทิศตะวันออกไปถึงด้านทิศตะวันตก เป็นส่วนของคนรูเบน
48:7 ประชิดกับเขตแดนรูเบนจากด้านทิศตะวันออกไปถึงด้านทิศตะวันตก เป็นส่วนของคนยูดาห์
48:8 ประชิดกับเขตแดนยูดาห์จากด้านทิศตะวันออกไปถึงด้านทิศตะวันตก จะเป็นส่วนซึ่งเจ้าจะต้องแยกไว้ต่างหาก กว้างสองหมื่นห้าพันศอก และยาวเท่ากับส่วนของคนตระกูลหนึ่ง จากด้านทิศตะวันออกไปถึงด้านทิศตะวันตก เป็นที่มีสถานบริสุทธิ์อยู่กลาง
48:9 ส่วนซึ่งเจ้าทั้งหลายจะแยกไว้เพื่อพระเยโฮวาห์นั้นให้มีด้านยาวสองหมื่นห้าพันศอก และด้านกว้างหนึ่งหมื่น

ส่วนแบ่งสำหรับพวกปุโรหิตกับคนเลวี
48:10 นี่จะเป็นส่วนแบ่งของส่วนบริสุทธิ์ คือปุโรหิตจะได้ส่วนแบ่งวัดจากทางด้านทิศเหนือยาวสองหมื่นห้าพันศอก ทางด้านทิศตะวันตกกว้างหนึ่งหมื่นศอก ทางด้านทิศตะวันออกกว้างหนึ่งหมื่นศอก ทางด้านทิศใต้ยาวสองหมื่นห้าพันศอก มีสถานบริสุทธิ์ของพระเยโฮวาห์อยู่กลาง
48:11 ส่วนนี้ให้เป็นส่วนของปุโรหิตที่ชำระไว้ให้บริสุทธิ์ บุตรชายของศาโดก ผู้ได้รักษาคำกำชับของเรา ผู้ที่มิได้หลงไปเมื่อชนชาติอิสราเอลหลง ดังที่คนเลวีได้หลงไปนั้น
48:12 และให้ที่ดินนี้ตกแก่เขาทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่งจากส่วนถวายของแผ่นดิน เป็นสถานที่บริสุทธิ์ที่สุด ประชิดกับเขตแดนของคนเลวี
48:13 เคียงข้างกับเขตแดนของพวกปุโรหิตนั้นให้คนเลวีมีส่วนแบ่งยาวสองหมื่นห้าพันศอก กว้างหนึ่งหมื่นศอก ส่วนยาวทั้งสิ้นจะเป็นสองหมื่นห้าพันศอกและส่วนกว้างหนึ่งหมื่น
48:14 อย่าให้เขาขายหรือแลกเปลี่ยนส่วนหนึ่งส่วนใดเลย อย่าให้เขาเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ของที่ดินดีนี้ เพราะเป็นส่วนบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์
48:15 ส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งกว้างห้าพันศอกและยาวสองหมื่นห้าพันศอกนั้น ให้เป็นที่สามัญของเมืองคือใช้เป็นที่อยู่อาศัย และเป็นชานเมือง ให้ตัวเมืองอยู่ท่ามกลางนั้น
48:16 ต่อไปนี้เป็นขนาดของด้านต่าง ๆ ด้านทิศเหนือสี่พันห้าร้อยศอก ด้านทิศใต้สี่พันห้าร้อยศอก ด้านทิศตะวันออกสี่พันห้าร้อย และด้านทิศตะวันตกสี่พันห้าร้อย
48:17 นครนั้นจะต้องมีทุ่งหญ้า ทิศเหนือสองร้อยห้าสิบศอก ทิศใต้สองร้อยห้าสิบ และทิศตะวันออกสองร้อยห้าสิบ และทิศตะวันตกสองร้อยห้าสิบ
48:18 ด้านยาวส่วนที่เหลืออยู่เคียงข้างกับส่วนบริสุทธิ์นั้น ทิศตะวันออกยาวหนึ่งหมื่นศอก และทิศตะวันตกยาวหนึ่งหมื่น และให้อยู่เคียงข้างกับส่วนบริสุทธิ์ พืชผลที่ได้ในส่วนนี้ให้เป็นอาหารของคนงานในนครนั้น
48:19 และคนงานของนครนั้นซึ่งมาจากอิสราเอลทุกเผ่าให้เขาเป็นคนรับใช้นครนั้น
48:20 ส่วนเต็มซึ่งเจ้าจะต้องแบ่งแยกไว้นั้นให้เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสด้านละสองหมื่นห้าพันศอก นั่นคือส่วนบริสุทธิ์รวมกับส่วนของตัวเมือง

ส่วนแบ่งสำหรับเจ้านาย
48:21 ส่วนที่เหลืออยู่ทั้งสองข้างของส่วนบริสุทธิ์และส่วนของตัวเมือง ให้ตกเป็นของเจ้านาย ยื่นจากส่วนบริสุทธิ์ซึ่งยาวสองหมื่นห้าพันศอกไปยังพรมแดนตะวันออก และทางด้านทิศตะวันตกจากสองหมื่นห้าพันศอกไปยังพรมแดนตะวันตก ส่วนนี้ให้ตกเป็นของเจ้านาย จะเป็นส่วนบริสุทธิ์ และสถานบริสุทธิ์ของพระนิเวศน์นั้นอยู่ท่ามกลาง
48:22 นอกจากส่วนที่ตกเป็นของคนเลวีและส่วนของนครนั้น ซึ่งอยู่กลางส่วนอันตกเป็นของเจ้านาย ระหว่างเขตแดนยูดาห์และเขตแดนเบนยามิน ให้เป็นส่วนของเจ้านายทั้งหมด
48:23 เผ่าคนที่เหลืออยู่นั้น จากด้านทิศตะวันออกไปถึงด้านทิศตะวันตก เป็นส่วนของคนเบนยามิน
48:24 ประชิดกับเขตแดนของเบนยามินจากด้านทิศตะวันออกไปถึงด้านทิศตะวันตก เป็นส่วนของคนสิเมโอน
48:25 ประชิดกับเขตแดนของสิเมโอนจากด้านทิศตะวันออกไปถึงด้านทิศตะวันตก เป็นส่วนของคนอิสสาคาร์
48:26 ประชิดกับเขตแดนของอิสสาคาร์จากด้านทิศตะวันออกไปถึงด้านทิศตะวันตก เป็นส่วนของคนเศบูลุน
48:27 ประชิดกับเขตแดนของเศบูลุนจากด้านทิศตะวันออกไปถึงด้านทิศตะวันตก เป็นส่วนของคนกาด
48:28 ประชิดกับเขตแดนของกาดทางทิศใต้เขตแดนนั้นจะยื่นจากเมืองทามาร์ ถึงน้ำแห่งการโต้เถียงในคาเดช แล้วเรื่อยไปตามแม่น้ำถึงทะเลใหญ่
48:29 นี่เป็นแผ่นดินซึ่งเจ้าจะแบ่งให้เป็นมรดกแก่เผ่าต่าง ๆ ของอิสราเอลโดยการจับสลาก นี่เป็นส่วนต่าง ๆ ของเขาทั้งหลาย องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้แหละ

นครและประตูต่าง ๆ (วว 21:10-17)
48:30 ต่อไปนี้เป็นทางออกของนครทางด้านทิศเหนือซึ่งวัดได้สี่พันห้าร้อยศอก
48:31 ประตูเมืองนั้นตั้งชื่อตามชื่อเผ่าคนอิสราเอล มีประตูสามประตูทางด้านทิศเหนือ ประตูของรูเบน ประตูของยูดาห์ ประตูของเลวี
48:32 ทางด้านทิศตะวันออกซึ่งยาวสี่พันห้าร้อยศอก มีสามประตู ประตูของโยเซฟ ประตูของเบนยามิน ประตูของดาน
48:33 ทางด้านทิศใต้ซึ่งวัดได้สี่พันห้าร้อยศอก มีประตูสามประตู ประตูของสิเมโอน ประตูของอิสสาคาร์ ประตูของเศบูลุน
48:34 ทางด้านทิศตะวันตกซึ่งยาวสี่พันห้าร้อยศอก มีประตูสามประตู ประตูของกาด ประตูของอาเชอร์ ประตูของนัฟทาลี
48:35 วัดรอบนครนั้นได้หนึ่งหมื่นแปดพันศอก ตั้งแต่นี้ไปนครนี้จะมีชื่อว่า พระเยโฮวาห์สถิตที่นั่น”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope