กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

มัทธิว 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

ลำดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ตั้งต้นจากอับราฮัม
1:1 หนังสือลำดับพงศ์พันธุ์ของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นบุตรของดาวิด ผู้ทรงเป็นบุตรของอับราฮัม
1:2 อับราฮัมให้กำเนิดอิสอัค อิสอัคให้กำเนิดยาโคบ ยาโคบให้กำเนิดยูดาห์และพี่น้องของเขา
1:3 ยูดาห์ให้กำเนิดเปเรศกับเศ-ราห์เกิดจากนางทามาร์ เปเรศให้กำเนิดเฮสโรน เฮสโรนให้กำเนิดราม
1:4 รามให้กำเนิดอัมมีนาดับ อัมมีนาดับให้กำเนิดนาโชน นาโชนให้กำเนิดสัลโมน
1:5 สัลโมนให้กำเนิดโบอาสเกิดจากนางราหับ โบอาสให้กำเนิดโอเบดเกิดจากนางรูธ โอเบดให้กำเนิดเจสซี
1:6 เจสซีให้กำเนิดดาวิดผู้เป็นกษัตริย์ ดาวิดผู้เป็นกษัตริย์ให้กำเนิดซาโลมอน เกิดจากนางซึ่งแต่ก่อนเป็นภรรยาของอุรีอาห์
1:7 ซาโลมอนให้กำเนิดเรโหโบอัม เรโหโบอัมให้กำเนิดอาบียาห์ อาบียาห์ให้กำเนิดอาสา
1:8 อาสาให้กำเนิดเยโฮชาฟัท เยโฮชาฟัทให้กำเนิดโยรัม โยรัมให้กำเนิดอุสซียาห์
1:9 อุสซียาห์ให้กำเนิดโยธาม โยธามให้กำเนิดอาหัส อาหัสให้กำเนิดเฮเซคียาห์
1:10 เฮเซคียาห์ให้กำเนิดมนัสเสห์ มนัสเสห์ให้กำเนิดอาโมน อาโมนให้กำเนิดโยสิยาห์
1:11 โยสิยาห์ให้กำเนิดเยโคนิยาห์กับพวกพี่น้องของเขา เกิดเมื่อคราวพวกเขาต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุงบาบิโลน
1:12 หลังจากพวกเขาต้องถูกกวาดไปยังกรุงบาบิโลนแล้ว เยโคนิยาห์ก็ให้กำเนิดเชอัลทิเอล เชอัลทิเอลให้กำเนิดเศรุบบาเบล
1:13 เศรุบบาเบลให้กำเนิดอาบีอูด อาบีอูดให้กำเนิดเอลียาคิม เอลียาคิมให้กำเนิดอาซอร์
1:14 อาซอร์ให้กำเนิดศาโดก ศาโดกให้กำเนิดอาคิม อาคิมให้กำเนิดเอลีอูด
1:15 เอลีอูดให้กำเนิดเอเลอาซาร์ เอเลอาซาร์ให้กำเนิดมัทธาน มัทธานให้กำเนิดยาโคบ
1:16 ยาโคบให้กำเนิดโยเซฟ สามีของนางมารีย์ พระเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์ก็ทรงบังเกิดมาจากนางมารีย์
1:17 ดังนั้น ตั้งแต่อับราฮัมลงมาจนถึงดาวิดจึงเป็นสิบสี่ชั่วคน และนับตั้งแต่ดาวิดลงมาจนถึงต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุงบาบิโลนเป็นเวลาสิบสี่ชั่วคน และนับตั้งแต่ต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุงบาบิโลนจนถึงพระคริสต์เป็นสิบสี่ชั่วคน

การตั้งครรภ์และการกำเนิดจากหญิงพรหมจารี
1:18 เรื่องพระกำเนิดของพระเยซูคริสต์เป็นดังนี้ คือมารีย์ผู้เป็นมารดาของพระเยซูนั้น เดิมโยเซฟได้สู่ขอหมั้นกันไว้แล้ว ก่อนที่จะได้อยู่กินด้วยกันก็ปรากฏว่า มารีย์มีครรภ์แล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์
1:19 แต่โยเซฟสามีของเธอเป็นคนชอบธรรม ไม่พอใจที่จะแพร่งพรายความเป็นไปของเธอ หมายจะถอนหมั้นเสียลับ ๆ
1:20 แต่เมื่อโยเซฟยังคิดในเรื่องนี้อยู่ ดูเถิด มีทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่า “โยเซฟ บุตรดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของเจ้าเลย เพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิในครรภ์ของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์
1:21 และเธอจะประสูติบุตรชาย และเจ้าจะเรียกนามของท่านว่า เยซู เพราะว่าท่านจะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขาทั้งหลาย”
1:22 บัดนี้บรรดาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามคำตรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยผู้พยากรณ์ว่า
1:23 ‘ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และจะคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล ซึ่งแปลว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเรา’
1:24 ครั้นโยเซฟตื่นขึ้นก็กระทำตามคำซึ่งทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งเขานั้น คือได้รับมารีย์มาเป็นภรรยา
1:25 แต่มิได้ร่วมรู้กับเธอจนประสูติบุตรชายหัวปีแล้ว และโยเซฟเรียกนามของบุตรนั้นว่า เยซู

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope