กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยชูวา 20 / Joshua 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

การตั้งเมืองลี้ภัยต่าง ๆ
20:1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาด้วย กล่าวว่า

Cities of Refuge Appointed
20:1 The LORD also spake unto Joshua, saying,

20:2 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า ‘จงตั้งเมืองลี้ภัยไว้หลายเมืองสำหรับเจ้าทั้งหลาย ซึ่งเราได้พูดกับพวกเจ้าโดยมือของโมเสสแล้วนั้น

20:2 Speak to the children of Israel, saying, Appoint out for you cities of refuge, whereof I spake unto you by the hand of Moses:

20:3 เพื่อว่าผู้ฆ่าคนที่ได้ฆ่าคนใดโดยมิได้เจตนาหรือไม่จงใจจะได้หนีไปอยู่ที่นั่น และเมืองเหล่านี้จะได้เป็นที่ลี้ภัยสำหรับเจ้าทั้งหลายเพื่อให้พ้นจากผู้แก้แค้นโลหิต

20:3 That the slayer that killeth any person unawares and unwittingly may flee thither: and they shall be your refuge from the avenger of blood.

20:4 และเมื่อผู้ใดที่หนีไปยังเมืองเหล่านี้เมืองหนึ่งเมืองใดจงยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูเมืองนั้น และจะอธิบายเรื่องของตนให้พวกผู้อาวุโสในเมืองนั้นฟัง เขาทั้งหลายจะนำผู้นั้นเข้าไปในเมืองพร้อมกับพวกเขา และให้ที่พักอาศัยแก่ผู้นั้น เพื่อว่าผู้นั้นจะได้อาศัยอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลาย

20:4 And when he that doth flee unto one of those cities shall stand at the entering of the gate of the city, and shall declare his cause in the ears of the elders of that city, they shall take him into the city unto them, and give him a place, that he may dwell among them.

20:5 และถ้าผู้แก้แค้นโลหิตไล่ตามเขาไป ดังนั้นพวกผู้อาวุโสจะไม่มอบผู้ฆ่าคนนั้นไว้ในมือของผู้แก้แค้นโลหิต เพราะว่าผู้นั้นได้ฆ่าเพื่อนบ้านของตนโดยไม่มีเจตนา และมิได้เกลียดชังเขาแต่ก่อน

20:5 And if the avenger of blood pursue after him, then they shall not deliver the slayer up into his hand; because he smote his neighbour unwittingly, and hated him not beforetime.

20:6 และผู้นั้นจะอาศัยอยู่ในเมืองนั้นจนกว่าเขาจะยืนต่อหน้าชุมนุมชนเพื่อรับการพิพากษา และจนกว่ามหาปุโรหิตในเวลานั้นสิ้นชีวิต แล้วผู้ฆ่าคนนั้นจึงจะกลับไป และเข้าไปยังเมืองของตน และไปยังบ้านของตน ไปยังเมืองที่เขาได้หนีจากมานั้น’”

20:6 And he shall dwell in that city, until he stand before the congregation for judgment, and until the death of the high priest that shall be in those days: then shall the slayer return, and come unto his own city, and unto his own house, unto the city from whence he fled.

20:7 และเขาทั้งหลายได้ตั้งเมืองเคเดชในกาลิลีในแดนเทือกเขาแห่งนัฟทาลี และเมืองเชเคมในแดนเทือกเขาเอฟราอิม และเมืองคีริยาทอารบา ซึ่งคือเมืองเฮโบรน ในแดนเทือกเขาแห่งยูดาห์

20:7 And they appointed Kedesh in Galilee in mount Naphtali, and Shechem in mount Ephraim, and Kirjatharba, which is Hebron, in the mountain of Judah.

20:8 และทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นตรงเมืองเยรีโคนั้น เขาทั้งหลายได้ตั้งเมืองเบเซอร์ในถิ่นทุรกันดารบนที่ราบจากเผ่ารูเบน และเมืองราโมทในกิเลอาดจากเผ่ากาด และเมืองโกลานในบาชานจากเผ่ามนัสเสห์

20:8 And on the other side Jordan by Jericho eastward, they assigned Bezer in the wilderness upon the plain out of the tribe of Reuben, and Ramoth in Gilead out of the tribe of Gad, and Golan in Bashan out of the tribe of Manasseh.

20:9 บรรดาเมืองเหล่านี้เป็นเมืองที่ตั้งไว้สำหรับชนชาติอิสราเอลทั้งหมด และสำหรับคนต่างชาติผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขา เพื่อว่าผู้ใดก็ตามที่ได้ฆ่าคนหนึ่งคนใดโดยมิได้เจตนาจะได้หนีไปที่นั่นได้ และไม่ต้องตายโดยมือของผู้แก้แค้นโลหิต จนกว่าเขาจะได้ยืนต่อหน้าชุมนุมชน

20:9 These were the cities appointed for all the children of Israel, and for the stranger that sojourneth among them, that whosoever killeth any person at unawares might flee thither, and not die by the hand of the avenger of blood, until he stood before the congregation.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope