กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยชูวา 21 / Joshua 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

เมืองต่าง ๆ สำหรับคนเลวี
21:1 ดังนั้น พวกหัวหน้าแห่งบรรพบุรุษของคนเลวีได้มาหาเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิต และโยชูวาบุตรชายของนูน และพวกหัวหน้าแห่งบรรพบุรุษของเผ่าต่าง ๆ ของชนชาติอิสราเอล

Settling the Levites
21:1 Then came near the heads of the fathers of the Levites unto Eleazar the priest, and unto Joshua the son of Nun, and unto the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel;

21:2 และเขาทั้งหลายได้กล่าวแก่ท่านเหล่านั้นที่เมืองชีโลห์ในแผ่นดินแห่งคานาอันว่า “พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโดยมือของโมเสสว่า ให้มอบเมืองต่าง ๆ แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้นสำหรับฝูงสัตว์ของข้าพเจ้าทั้งหลาย”

21:2 And they spake unto them at Shiloh in the land of Canaan, saying, The LORD commanded by the hand of Moses to give us cities to dwell in, with the suburbs thereof for our cattle.

21:3 และตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ ชนชาติอิสราเอลได้มอบเมืองต่าง ๆ และชานเมืองทั้งหลายของเมืองเหล่านั้นจากมรดกของเขาทั้งหลายให้แก่คนเลวี

21:3 And the children of Israel gave unto the Levites out of their inheritance, at the commandment of the LORD, these cities and their suburbs.

21:4 และการจับฉลากออกมาเป็นของครอบครัวต่าง ๆ ของคนโคฮาท และลูกหลานของอาโรนผู้เป็นปุโรหิต ซึ่งเป็นคนเลวี ได้รับเมืองต่าง ๆ โดยการจับฉลากจากเผ่ายูดาห์ เผ่าสิเมโอน และจากเผ่าเบนยามิน รวมเป็นสิบสามเมือง

21:4 And the lot came out for the families of the Kohathites: and the children of Aaron the priest, which were of the Levites, had by lot out of the tribe of Judah, and out of the tribe of Simeon, and out of the tribe of Benjamin, thirteen cities.

21:5 และคนโคฮาทที่เหลืออยู่ ได้รับเมืองต่าง ๆ โดยการจับฉลากจากครอบครัวต่าง ๆ ของเผ่าเอฟราอิม เผ่าดาน และจากคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า รวมเป็นสิบเมือง

21:5 And the rest of the children of Kohath had by lot out of the families of the tribe of Ephraim, and out of the tribe of Dan, and out of the half tribe of Manasseh, ten cities.

21:6 และคนเกอร์โชนได้รับเมืองต่าง ๆ โดยการจับฉลากจากครอบครัวต่าง ๆ ของเผ่าอิสสาคาร์ เผ่าอาเชอร์ เผ่านัฟทาลี และจากคนมนัสเสห์ในบาชานครึ่งเผ่า รวมเป็นสิบสามเมือง

21:6 And the children of Gershon had by lot out of the families of the tribe of Issachar, and out of the tribe of Asher, and out of the tribe of Naphtali, and out of the half tribe of Manasseh in Bashan, thirteen cities.

21:7 และคนเมรารีตามครอบครัวต่าง ๆ ของเขาทั้งหลาย ได้รับเมืองต่าง ๆ จากเผ่ารูเบน เผ่ากาด และจากเผ่าเศบูลุน รวมเป็นสิบสองเมือง

21:7 The children of Merari by their families had out of the tribe of Reuben, and out of the tribe of Gad, and out of the tribe of Zebulun, twelve cities.

21:8 และเมืองต่าง ๆ และชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น ชนชาติอิสราเอลได้จับฉลากให้แก่คนเลวี ตามที่พระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาโดยมือของโมเสส

21:8 And the children of Israel gave by lot unto the Levites these cities with their suburbs, as the LORD commanded by the hand of Moses.

21:9 และเขาทั้งหลายได้ให้เมืองเหล่านี้จากเผ่าคนยูดาห์และจากเผ่าคนสิเมโอน ตามรายชื่อดังนี้

21:9 And they gave out of the tribe of the children of Judah, and out of the tribe of the children of Simeon, these cities which are here mentioned by name,

21:10 เมืองเหล่านี้ตกเป็นของคนอาโรน ซึ่งเป็นของครอบครัวทั้งหลายของคนโคฮาท ผู้ซึ่งเป็นคนเลวี เพราะฉลากแรกตกเป็นของเขาทั้งหลาย

21:10 Which the children of Aaron, being of the families of the Kohathites, who were of the children of Levi, had: for theirs was the first lot.

21:11 และเขาทั้งหลายให้เมืองอารบาแก่พวกเขา อารบาเป็นบิดาของอานาค ซึ่งคือเมืองเฮโบรน อยู่ในแดนเทือกเขาแห่งยูดาห์ พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายรอบเมืองนั้น

21:11 And they gave them the city of Arba the father of Anak, which city is Hebron, in the hill country of Judah, with the suburbs thereof round about it.

21:12 แต่ทุ่งนาและหมู่บ้านของเมืองนี้ เขาทั้งหลายได้ยกให้แก่คาเลบบุตรชายของเยฟุนเนห์เป็นกรรมสิทธิ์ของเขา

21:12 But the fields of the city, and the villages thereof, gave they to Caleb the son of Jephunneh for his possession.

21:13 ดังนั้น เขาทั้งหลายได้ให้เมืองเฮโบรนแก่ลูกหลานของอาโรนผู้เป็นปุโรหิต อันเป็นเมืองลี้ภัยสำหรับผู้ฆ่าคน พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองลิบนาห์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

21:13 Thus they gave to the children of Aaron the priest Hebron with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Libnah with her suburbs,

21:14 เมืองยาททีร์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองเอชเทโมอาพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

21:14 And Jattir with her suburbs, and Eshtemoa with her suburbs,

21:15 เมืองโฮโลนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองเดบีร์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

21:15 And Holon with her suburbs, and Debir with her suburbs,

21:16 เมืองอายินพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองยุทธาห์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองเบธเชเมชพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น รวมเป็นเก้าเมืองจากสองเผ่านี้

21:16 And Ain with her suburbs, and Juttah with her suburbs, and Bethshemesh with her suburbs; nine cities out of those two tribes.

21:17 และจากเผ่าเบนยามิน เมืองกิเบโอนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองเกบาพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

21:17 And out of the tribe of Benjamin, Gibeon with her suburbs, Geba with her suburbs,

21:18 เมืองอานาโธทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองอัลโมนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น รวมเป็นสี่เมือง

21:18 Anathoth with her suburbs, and Almon with her suburbs; four cities.

21:19 บรรดาเมืองที่เป็นของลูกหลานของอาโรน คือพวกที่เป็นปุโรหิต รวมเป็นสิบสามเมืองพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

21:19 All the cities of the children of Aaron, the priests, were thirteen cities with their suburbs.

21:20 และครอบครัวต่าง ๆ ของคนโคฮาท คือคนเลวีที่เหลืออยู่ของคนโคฮาท เมืองต่าง ๆ ที่เขาทั้งหลายได้รับโดยการจับฉลากมาจากเผ่าเอฟราอิม

21:20 And the families of the children of Kohath, the Levites which remained of the children of Kohath, even they had the cities of their lot out of the tribe of Ephraim.

21:21 ด้วยว่าเขาทั้งหลายได้ยกให้แก่พวกเขา คือเมืองเชเคมพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้นในแดนเทือกเขาเอฟราอิม เป็นเมืองลี้ภัยสำหรับผู้ฆ่าคน เมืองเกเซอร์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

21:21 For they gave them Shechem with her suburbs in mount Ephraim, to be a city of refuge for the slayer; and Gezer with her suburbs,

21:22 เมืองคิบซาอิมพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองเบธโฮโรนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น รวมเป็นสี่เมือง

21:22 And Kibzaim with her suburbs, and Bethhoron with her suburbs; four cities.

21:23 และจากเผ่าดาน เมืองเอลเทเคห์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น กิบเบโธนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

21:23 And out of the tribe of Dan, Eltekeh with her suburbs, Gibbethon with her suburbs,

21:24 อัยยาโลนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น กัทริมโมนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น รวมเป็นสี่เมือง

21:24 Aijalon with her suburbs, Gathrimmon with her suburbs; four cities.

21:25 และจากคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า เมืองทาอานาคพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และกัทริมโมนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น รวมเป็นสองเมือง

21:25 And out of the half tribe of Manasseh, Tanach with her suburbs, and Gathrimmon with her suburbs; two cities.

21:26 บรรดาเมืองซึ่งเป็นของครอบครัวต่าง ๆ ของคนโคฮาทที่เหลืออยู่นั้น รวมเป็นสิบเมือง พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

21:26 All the cities were ten with their suburbs for the families of the children of Kohath that remained.

21:27 และที่เขาทั้งหลายได้ยกให้แก่คนเกอร์โชน ซึ่งเป็นของครอบครัวทั้งหลายของคนเลวี คือจากคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า เมืองโกลานในบาชานพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เป็นเมืองลี้ภัยสำหรับผู้ฆ่าคน และเมืองเบเอชเท-ราห์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น รวมเป็นสองเมือง

21:27 And unto the children of Gershon, of the families of the Levites, out of the other half tribe of Manasseh they gave Golan in Bashan with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Beeshterah with her suburbs; two cities.

21:28 และจากเผ่าอิสสาคาร์ เมืองคีชิโอนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น ดาเบรัทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

21:28 And out of the tribe of Issachar, Kishon with her suburbs, Dabareh with her suburbs,

21:29 เมืองยารมูทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เอนกันนิมพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น รวมเป็นสี่เมือง

21:29 Jarmuth with her suburbs, Engannim with her suburbs; four cities.

21:30 และจากเผ่าอาเชอร์ เมืองมิชอาลพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น อับโดนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

21:30 And out of the tribe of Asher, Mishal with her suburbs, Abdon with her suburbs,

21:31 เมืองเฮลขัทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองเรโหบพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น รวมเป็นสี่เมือง

21:31 Helkath with her suburbs, and Rehob with her suburbs; four cities.

21:32 และจากเผ่านัฟทาลี เมืองเคเดชในกาลิลีพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เป็นเมืองลี้ภัยสำหรับผู้ฆ่าคน เมืองฮัมโมทโดร์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองคารทานพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น รวมเป็นสามเมือง

21:32 And out of the tribe of Naphtali, Kedesh in Galilee with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Hammothdor with her suburbs, and Kartan with her suburbs; three cities.

21:33 บรรดาเมืองที่เป็นของคนเกอร์โชนตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขานั้น รวมเป็นสิบสามเมือง พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

21:33 All the cities of the Gershonites according to their families were thirteen cities with their suburbs.

21:34 และสำหรับครอบครัวต่าง ๆ ของคนเมรารี คือคนเลวีที่เหลืออยู่ จากเผ่าเศบูลุน เมืองโยกเนอัมพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองคารทาห์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

21:34 And unto the families of the children of Merari, the rest of the Levites, out of the tribe of Zebulun, Jokneam with her suburbs, and Kartah with her suburbs,

21:35 เมืองดิมนาห์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองนาหะลาลพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น รวมเป็นสี่เมือง

21:35 Dimnah with her suburbs, Nahalal with her suburbs; four cities.

21:36 และจากเผ่ารูเบน เมืองเบเซอร์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองยาฮาสพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

21:36 And out of the tribe of Reuben, Bezer with her suburbs, and Jahazah with her suburbs,

21:37 เมืองเคเดโมทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองเมฟาอาทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น รวมเป็นสี่เมือง

21:37 Kedemoth with her suburbs, and Mephaath with her suburbs; four cities.

21:38 และจากเผ่ากาด เมืองราโมทในกิเลอาดพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เป็นเมืองลี้ภัยสำหรับผู้ฆ่าคน เมืองมาหะนาอิมพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

21:38 And out of the tribe of Gad, Ramoth in Gilead with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Mahanaim with her suburbs,

21:39 เมืองเฮชโบนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองยาเซอร์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น รวมทั้งหมดเป็นสี่เมือง

21:39 Heshbon with her suburbs, Jazer with her suburbs; four cities in all.

21:40 ดังนั้น เมืองต่าง ๆ ซึ่งเป็นของคนเมรารีตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ซึ่งเป็นครอบครัวต่าง ๆ ของคนเลวีที่เหลืออยู่นั้น โดยการจับฉลากของพวกเขาเป็นสิบสองเมือง

21:40 So all the cities for the children of Merari by their families, which were remaining of the families of the Levites, were by their lot twelve cities.

21:41 บรรดาเมืองของคนเลวี ซึ่งอยู่ท่ามกลางกรรมสิทธิ์ของชนชาติอิสราเอลนั้นรวมทั้งหมดมีสี่สิบแปดเมืองพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

21:41 All the cities of the Levites within the possession of the children of Israel were forty and eight cities with their suburbs.

21:42 เมืองเหล่านี้แต่ละเมืองมีชานเมืองล้อมรอบ ทุกเมืองก็เป็นอย่างนี้

21:42 These cities were every one with their suburbs round about them: thus were all these cities.

21:43 และพระเยโฮวาห์ทรงประทานแผ่นดินทั้งสิ้นแก่คนอิสราเอลตามที่พระองค์ทรงปฏิญาณว่าจะให้แก่บรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย และพวกเขาได้ยึดครองแผ่นดินนั้น และอาศัยอยู่ที่นั่น

21:43 And the LORD gave unto Israel all the land which he sware to give unto their fathers; and they possessed it, and dwelt therein.

21:44 และพระเยโฮวาห์ทรงประทานให้เขาทั้งหลายมีความสงบอยู่ทุกด้าน ตามที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขา และไม่มีศัตรูสักคนเดียวยืนหยัดต่อสู้เขาทั้งหลายได้ พระเยโฮวาห์ทรงมอบศัตรูทั้งสิ้นของพวกเขาให้อยู่ในกำมือของเขาทั้งหลายแล้ว

21:44 And the LORD gave them rest round about, according to all that he sware unto their fathers: and there stood not a man of all their enemies before them; the LORD delivered all their enemies into their hand.

21:45 สรรพสิ่งอันดีทุกอย่างซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับวงศ์วานของอิสราเอลนั้นก็ไม่ขาดสักสิ่งเดียว สำเร็จทั้งสิ้น

21:45 There failed not ought of any good thing which the LORD had spoken unto the house of Israel; all came to pass.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope