กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยบ 25 / Job 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

บิลดัดบอกโยบว่ามนุษย์ไม่สามารถรู้จักพระเจ้าได้
25:1 แล้วบิลดัดคนชูอาห์ตอบว่า

Bildad Tells Job Man Cannot Know God
25:1 Then answered Bildad the Shuhite, and said,

25:2 “พระเจ้าทรงอำนาจในการครอบครองและทรงให้ยำเกรงพระองค์ ทรงกระทำสันติภาพในสวรรค์เบื้องสูงของพระองค์

25:2 Dominion and fear are with him, he maketh peace in his high places.

25:3 กองทัพของพระองค์มีจำนวนหรือ ความสว่างของพระองค์มิได้ส่องมาเหนือผู้ใดบ้าง

25:3 Is there any number of his armies? and upon whom doth not his light arise?

25:4 แล้วมนุษย์จะชอบธรรมต่อพระพักตร์ของพระเจ้าได้อย่างไร คนที่เกิดจากผู้หญิงจะสะอาดได้อย่างไร

25:4 How then can man be justified with God? or how can he be clean that is born of a woman?

25:5 ดูเถิด ถึงแม้ดวงจันทร์ก็ไม่มีความสุกใส และดวงดาวก็ไม่บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระองค์

25:5 Behold even to the moon, and it shineth not; yea, the stars are not pure in his sight.

25:6 มนุษย์จะยิ่งสะอาดน้อยกว่านั้นเท่าใด ผู้เป็นเพียงตัวดักแด้ และบุตรของมนุษย์เล่า ผู้เป็นเพียงตัวหนอน”

25:6 How much less man, that is a worm? and the son of man, which is a worm?

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope