กลับหน้าแรก / Main Menu

 

สุภาษิต 29 / Proverbs 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

คนฉลาดเปรียบกับคนโง่เขลา
29:1 บุคคลที่ถูกตักเตือนบ่อย ๆ แต่ยังทำดื้อรั้น ประเดี๋ยวจะถูกทำลาย จึงรักษาไม่ได้

The Wise and the Foolish Contrasted
29:1 He, that being often reproved hardeneth his neck, shall suddenly be destroyed, and that without remedy.

29:2 เมื่อคนชอบธรรมทวีอำนาจ ประชาชนก็เปรมปรีดิ์ แต่เมื่อคนชั่วร้ายครอบครอง ประชาชนก็คร่ำครวญ

29:2 When the righteous are in authority, the people rejoice: but when the wicked beareth rule, the people mourn.

29:3 บุคคลผู้รักปัญญาย่อมทำให้บิดาของเขายินดี แต่ผู้ที่คบค้าหญิงโสเภณีก็ผลาญทรัพย์สิ่งของของเขา

29:3 Whoso loveth wisdom rejoiceth his father: but he that keepeth company with harlots spendeth his substance.

29:4 กษัตริย์ทรงให้เสถียรภาพแก่แผ่นดินด้วยความยุติธรรม แต่องค์ที่ทรงรับของกำนัลก็ทำให้แผ่นดินย่อยยับ

29:4 The king by judgment establisheth the land: but he that receiveth gifts overthroweth it.

29:5 คนที่ป้อยอเพื่อนบ้านของตนย่อมกางข่ายไว้ดักเท้าของเขา

29:5 A man that flattereth his neighbour spreadeth a net for his feet.

29:6 คนชั่วติดกับอยู่ในการละเมิดของตน แต่คนชอบธรรมร้องเพลงและเปรมปรีดิ์

29:6 In the transgression of an evil man there is a snare: but the righteous doth sing and rejoice.

29:7 คนชอบธรรมรู้จักสิทธิ์ของคนยากจน แต่คนชั่วร้ายไม่เข้าใจความรู้อย่างนี้

29:7 The righteous considereth the cause of the poor: but the wicked regardeth not to know it.

29:8 คนมักเยาะเย้ยกระทำบ้านเมืองให้เข้าบ่วง แต่ปราชญ์แปรความโกรธเกรี้ยวไปเสีย

29:8 Scornful men bring a city into a snare: but wise men turn away wrath.

29:9 ถ้าปราชญ์มีเรื่องโต้เถียงกับคนโง่ ไม่ว่าเขาดุเดือดหรือหัวเราะ ก็ไม่มีวันสงบลงได้

29:9 If a wise man contendeth with a foolish man, whether he rage or laugh, there is no rest.

29:10 คนที่กระหายเลือดย่อมเกลียดคนเที่ยงธรรม แต่คนชอบธรรมแสวงหาชีวิตของเขา

29:10 The bloodthirsty hate the upright: but the just seek his soul.

29:11 คนโง่ย่อมให้ความคิดของเขาพลุ่งออกมาเต็มที่ แต่ปราชญ์ย่อมยับยั้งความคิดไว้จนภายหลัง

29:11 A fool uttereth all his mind: but a wise man keepeth it in till afterwards.

29:12 ถ้าผู้ครอบครองเชื่อฟังความเท็จ ข้าราชการของท่านก็พลอยชั่วร้ายทั้งสิ้น

29:12 If a ruler hearken to lies, all his servants are wicked.

29:13 คนยากจนและคนหลอกลวงมักมาประจัญหน้ากันเสมอ และพระเยโฮวาห์ประทานความสว่างแก่ตาของคนทั้งสอง

29:13 The poor and the deceitful man meet together: the LORD lighteneth both their eyes.

29:14 กษัตริย์ที่พิพากษาคนยากจนด้วยความสัตย์ซื่อ พระที่นั่งของพระองค์จะสถาปนาอยู่เป็นนิตย์

29:14 The king that faithfully judgeth the poor, his throne shall be established for ever.

29:15 ไม้เรียวและคำตักเตือนทำให้เกิดปัญญา แต่ถ้าปล่อยเด็กไว้แต่ลำพังจะนำความอับอายมาสู่มารดาของตน

29:15 The rod and reproof give wisdom: but a child left to himself bringeth his mother to shame.

29:16 เมื่อคนชั่วร้ายเพิ่มพูน การละเมิดก็ทวีขึ้น แต่คนชอบธรรมจะมองดูความล่มจมของเขา

29:16 When the wicked are multiplied, transgression increaseth: but the righteous shall see their fall.

29:17 จงฝึกสอนบุตรชายของเจ้า และเขาจะให้เจ้าได้หยุดพัก เออ เขาจะให้ความปีติยินดีแก่ใจของเจ้า

29:17 Correct thy son, and he shall give thee rest; yea, he shall give delight unto thy soul.

29:18 ที่ใด ๆ ที่ไม่มีนิมิต ประชาชนก็พินาศ แต่คนที่รักษาพระราชบัญญัติจะเป็นสุข

29:18 Where there is no vision, the people perish: but he that keepeth the law, happy is he.

29:19 สักแต่ใช้คำพูดเท่านั้นจะฝึกสอนคนใช้ไม่ได้ เพราะถึงแม้เขาเข้าใจ แต่เขาก็จะไม่ตอบสนอง

29:19 A servant will not be corrected by words: for though he understand he will not answer.

29:20 เจ้าเห็นคนที่ปากไวหรือ ยังมีหวังในคนโง่มากกว่าเขา

29:20 Seest thou a man that is hasty in his words? there is more hope of a fool than of him.

29:21 บุคคลที่ทะนุถนอมคนใช้ของตนตั้งแต่เด็ก ๆ ที่สุดจะเห็นว่าเขากลายเป็นบุตรชายของตน

29:21 He that delicately bringeth up his servant from a child shall have him become his son at the length.

29:22 คนเจ้าโมโหย่อมเร้าการวิวาท และคนที่มักโกรธก็เป็นเหตุให้มีการละเมิดมากขึ้น

29:22 An angry man stirreth up strife, and a furious man aboundeth in transgression.

29:23 ความเย่อหยิ่งของคนนำเขาให้ต่ำลง แต่คนที่มีใจถ่อมจะได้รับเกียรติ

29:23 A man's pride shall bring him low: but honour shall uphold the humble in spirit.

29:24 ผู้เข้าส่วนกับขโมยก็เกลียดชังชีวิตของตน เขาได้ยินคำสาปแช่ง แต่ไม่เปิดเผยอะไรเลย

29:24 Whoso is partner with a thief hateth his own soul: he heareth cursing, and bewrayeth it not.

29:25 การกลัวมนุษย์ก็เป็นบ่วงดักไว้ แต่บุคคลที่วางใจในพระเยโฮวาห์ก็จะปลอดภัย

29:25 The fear of man bringeth a snare: but whoso putteth his trust in the LORD shall be safe.

29:26 คนเป็นอันมากแสวงหาความพอใจจากผู้ครอบครอง แต่ทุกคนจะได้ความยุติธรรมจากพระเยโฮวาห์

29:26 Many seek the ruler's favour; but every man's judgment cometh from the LORD.

29:27 คนไม่ชอบธรรมเป็นที่สะอิดสะเอียนแก่คนชอบธรรม แต่คนเที่ยงธรรมในทางของเขากลับเป็นที่สะอิดสะเอียนแก่คนชั่วร้าย

29:27 An unjust man is an abomination to the just: and he that is upright in the way is abomination to the wicked.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope