กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 ทิโมธี 5 / 1 Timothy 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6]


5:1 อย่าพูดสบประมาทคนมีอาวุโส แต่จงตักเตือนเขาเสมือนเป็นบิดา และคนหนุ่ม ๆ ทั้งหลายเป็นเสมือนพี่หรือน้อง

5:1 Rebuke not an elder, but intreat him as a father; and the younger men as brethren;

5:2 และผู้หญิงผู้มีอาวุโสเป็นเสมือนมารดา และส่วนหญิงสาว ๆ ก็ให้เป็นเสมือนพี่สาวน้องสาว ด้วยความบริสุทธิ์ทั้งหมด

5:2 The elder women as mothers; the younger as sisters, with all purity.

คำสอนเกี่ยวกับหญิงม่ายคริสเตียน
5:3 จงให้เกียรติแก่หญิงม่ายไร้ที่พึ่ง

Care for Christian Widows
5:3 Honour widows that are widows indeed.

5:4 แต่ถ้าหญิงม่ายคนใดมีลูกหลานก็ให้ลูกหลานนั้นเรียนรู้ที่จะแสดงความกตัญญูกับคนที่บ้านก่อน และให้ตอบแทนคุณบิดามารดาของตน เพราะว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการดีและเป็นที่ชอบต่อพระพักตร์ของพระเจ้า

5:4 But if any widow have children or nephews, let them learn first to shew piety at home, and to requite their parents: for that is good and acceptable before God.

5:5 ฝ่ายผู้หญิงที่เป็นหญิงม่ายอย่างแท้จริง และอยู่ตามลำพังแต่ผู้เดียวนั้น จงวางใจในพระเจ้า และดำรงอยู่ในการวิงวอนและการอธิษฐานทั้งกลางคืนและกลางวัน

5:5 Now she that is a widow indeed, and desolate, trusteth in God, and continueth in supplications and prayers night and day.

5:6 ส่วนผู้หญิงที่ปล่อยตัวในการสนุกสนานนั้น ก็ตายแล้วทั้งเป็น ๆ อยู่

5:6 But she that liveth in pleasure is dead while she liveth.

5:7 จงกำชับข้อความเหล่านี้ เพื่อเขาจะไม่ถูกตำหนิ

5:7 And these things give in charge, that they may be blameless.

5:8 แต่ถ้าแม้ผู้ใดไม่เลี้ยงดูวงศ์ญาติของตน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในบ้านเรือนของตน ผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธความเชื่อเสียแล้ว และชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้เชื่อเสียอีก

5:8 But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel.

5:9 อย่าให้หญิงม่ายคนใดที่อายุต่ำกว่าหกสิบปี ลงชื่อในทะเบียนหญิงม่าย จะต้องเป็นภรรยาของชายคนเดียว

5:9 Let not a widow be taken into the number under threescore years old, having been the wife of one man,

5:10 และจะต้องเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าได้กระทำดี เช่นได้เอาใจใส่เลี้ยงดูลูก ได้มีน้ำใจรับรองแขก ได้ล้างเท้าวิสุทธิชน ได้สงเคราะห์คนที่มีความทุกข์ยาก และได้บำเพ็ญคุณความดีทุกอย่าง

5:10 Well reported of for good works; if she have brought up children, if she have lodged strangers, if she have washed the saints' feet, if she have relieved the afflicted, if she have diligently followed every good work.

5:11 แต่หญิงม่ายสาว ๆ นั้นอย่ารับขึ้นทะเบียน เพราะว่าเมื่อเขาหลงระเริงห่างจากพระคริสต์ไปแล้ว ก็ใคร่จะสมรสอีก

5:11 But the younger widows refuse: for when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry;

5:12 เขาจะต้องได้รับพระอาชญา เพราะเขาได้ทิ้งความเชื่อเดิมของเขา

5:12 Having damnation, because they have cast off their first faith.

5:13 นอกจากนั้นเขาก็จะกลายเป็นคนเกียจคร้าน เที่ยวไปบ้านนี้บ้านนั้น และมิใช่แต่เกียจคร้านเท่านั้น แต่ปากบอนด้วย และเที่ยวยุ่งกับเรื่องของผู้อื่น พูดสิ่งซึ่งไม่ควรจะพูด

5:13 And withal they learn to be idle, wandering about from house to house; and not only idle, but tattlers also and busybodies, speaking things which they ought not.

5:14 เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกหญิงม่ายสาว ๆ นั้นมีสามี มีบุตร และดูแลบ้านเรือน เพื่อมิให้ศัตรูมีช่องทางนินทาได้

5:14 I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproachfully.

5:15 ด้วยว่ามีบางคนได้หลงตามซาตานไปแล้ว

5:15 For some are already turned aside after Satan.

5:16 ถ้าชายหรือหญิงผู้มีความเชื่อคนใดมีหญิงม่าย ก็ให้เขาช่วยเลี้ยงดู อย่าให้เป็นภาระของคริสตจักรเลย เพื่อคริสตจักรจะได้สงเคราะห์คนที่เป็นหญิงม่ายไร้ที่พึ่งจริง ๆ

5:16 If any man or woman that believeth have widows, let them relieve them, and let not the church be charged; that it may relieve them that are widows indeed.

จงเคารพและช่วยเหลือผู้ปกครองที่ดี
5:17 จงถือว่าผู้ปกครองที่ปกครองดีนั้นสมควรได้รับเกียรติสองเท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่ทำงานหนักในการเทศนาและสั่งสอน

Respect and Provide for Preaching Elders
5:17 Let the elders that rule well be counted worthy of double honour, especially they who labour in the word and doctrine.

5:18 เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า ‘อย่าเอาตะกร้าครอบปากวัวตัวผู้ เมื่อมันกำลังนวดข้าวอยู่’ และ ‘ผู้ทำงานสมควรจะได้รับค่าจ้างของตน’

5:18 For the scripture saith, Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn. And, The labourer is worthy of his reward.

5:19 อย่ายอมรับคำกล่าวหาผู้ปกครองคนใด เว้นเสียแต่จะมีพยานสองสามคน

5:19 Against an elder receive not an accusation, but before two or three witnesses.

5:20 สำหรับผู้ปกครองที่ยังคงกระทำบาป จงว่ากล่าวเขาต่อหน้าคนทั้งปวง เพื่อผู้อื่นจะได้เกรงกลัวด้วย

5:20 Them that sin rebuke before all, that others also may fear.

5:21 ข้าพเจ้ากำชับท่านต่อพระพักตร์ของพระเจ้าและต่อพระเยซูคริสต์เจ้า และต่อเหล่าทูตสวรรค์ที่ทรงเลือกสรรไว้แล้วนั้น ให้ท่านรักษาข้อความเหล่านี้ไว้โดยไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด และไม่กระทำการใด ๆ ด้วยใจลำเอียง

5:21 I charge thee before God, and the Lord Jesus Christ, and the elect angels, that thou observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality.

5:22 อย่าด่วนวางมือเจิมผู้ใด และอย่ามีส่วนร่วมในการกระทำบาปของผู้อื่นเลย จงรักษาตัวให้บริสุทธิ์

5:22 Lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other men's sins: keep thyself pure.

5:23 อย่าดื่มแต่น้ำอีกต่อไป แต่จงใช้น้ำองุ่นบ้างเล็กน้อย เพื่อประโยชน์แก่กระเพาะอาหารของท่านและโรคที่บังเกิดแก่ท่านเนือง ๆ

5:23 Drink no longer water, but use a little wine for thy stomach's sake and thine often infirmities.

5:24 การผิดของบางคนย่อมปรากฏเด่นขึ้นก่อน แล้วก็นำเขาไปถึงที่พิพากษา แต่การผิดของบางคนนั้นจะตามหลังเขาไป

5:24 Some men's sins are open beforehand, going before to judgment; and some men they follow after.

5:25 ฝ่ายการดีของบางคนก็ปรากฏเด่นขึ้นก่อนด้วยเหมือนกัน และการนอกนั้นจะปิดบังไว้ก็ไม่ได้

5:25 Likewise also the good works of some are manifest beforehand; and they that are otherwise cannot be hid.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope