พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV


         

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับKJV

Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope