กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เพลงสดุดี 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การทูลขอพระพรโดยทางสถานบริสุทธิ์
ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

20:1 ขอพระเยโฮวาห์ทรงสดับฟังท่านในวันแห่งความยากลำบาก ขอให้พระนามของพระเจ้าของยาโคบป้องกันท่าน
20:2 ขอพระองค์ทรงส่งความช่วยเหลือมาจากสถานบริสุทธิ์ และขอทรงเพิ่มกำลังให้แก่ท่านมาจากเมืองศิโยน
20:3 ขอทรงระลึกถึงเครื่องถวายทั้งสิ้นของท่าน และโปรดปรานเครื่องเผาบูชาของท่าน เซลาห์
20:4 ขอพระองค์ทรงประสิทธิ์ประสาทตามใจปรารถนาของท่าน และให้คำปรึกษาของท่านสำเร็จทั้งสิ้น
20:5 พวกเราจะชื่นชมยินดีในความรอดของท่าน และในพระนามแห่งพระเจ้าของพวกเรา พวกเราจะตั้งธงของพวกเราไว้ ขอพระเยโฮวาห์ทรงโปรดให้คำทูลขอทั้งสิ้นของท่านสำเร็จเถิด
20:6 บัดนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าพระเยโฮวาห์ทรงช่วยผู้รับการเจิมของพระองค์ให้รอดพ้น พระองค์จะทรงสดับฟังท่านจากสวรรค์อันบริสุทธิ์ของพระองค์ ด้วยพละกำลังที่ช่วยให้รอดพ้นแห่งพระหัตถ์ขวาของพระองค์
20:7 บ้างก็วางใจในบรรดารถม้าศึก และบ้างก็วางใจในพวกม้า แต่เราทั้งหลายจะระลึกถึงพระนามแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเรา
20:8 เขาทั้งหลายได้ถูกนำลงมาและล้มลงเสีย แต่เราทั้งหลายได้ลุกขึ้นและยืนตรงอยู่
20:9 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยให้รอดเถิด ขอให้กษัตริย์ทรงสดับฟังข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อพวกข้าพระองค์ร้องทูล

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope