กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เอสรา 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

รายการประชาชนที่กลับไปยังเยรูซาเล็ม
2:1 ต่อไปนี้เป็นประชาชนแห่งมณฑลที่ขึ้นมาจากการเป็นเชลยในพวกที่ถูกกวาดไป ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้กวาดเอาไปเป็นเชลยยังบาบิโลน และกลับไปยังเยรูซาเล็มและยูดาห์ ต่างก็ไปยังเมืองของตน
2:2 เขาทั้งหลายมากับเศรุบบาเบลคือ เยชูอา เนหะมีย์ เสไรอาห์ เรเอไลยาห์ โมรเดคัย บิลชาน มิสปาร์ บิกวัย เรฮูม และบาอานาห์ จำนวนผู้ชายของประชาชนอิสราเอลคือ
2:3 คนปาโรช สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองคน
2:4 คนเชฟาทิยาห์ สามร้อยเจ็ดสิบสองคน
2:5 คนอาราห์ เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าคน
2:6 คนปาหัทโมอับ คือลูกหลานของเยชูอาและโยอาบ สองพันแปดร้อยสิบสองคน
2:7 คนเอลาม หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่คน
2:8 คนศัทธู เก้าร้อยสี่สิบห้าคน
2:9 คนศักคัย เจ็ดร้อยหกสิบคน
2:10 คนบานี หกร้อยสี่สิบสองคน
2:11 คนเบบัย หกร้อยยี่สิบสามคน
2:12 คนอัสกาด หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสองคน
2:13 คนอาโดนีคัม หกร้อยหกสิบหกคน
2:14 คนบิกวัย สองพันห้าสิบหกคน
2:15 คนอาดีน สี่ร้อยห้าสิบสี่คน
2:16 คนอาเทอร์คือของเฮเซคียาห์ เก้าสิบแปดคน
2:17 คนเบไซ สามร้อยยี่สิบสามคน
2:18 คนโยราห์ หนึ่งร้อยสิบสองคน
2:19 คนฮาชูม สองร้อยยี่สิบสามคน
2:20 คนกิบบาร์ เก้าสิบห้าคน
2:21 คนชาวเบธเลเฮม หนึ่งร้อยยี่สิบสามคน
2:22 ชาวเนโทฟาห์ ห้าสิบหกคน
2:23 ชาวอานาโธท หนึ่งร้อยยี่สิบแปดคน
2:24 คนอัสมาเวท สี่สิบสองคน
2:25 คนชาวคีริยาทอาริม ชาวเคฟีราห์ และชาวเบเอโรท เจ็ดร้อยสี่สิบสามคน
2:26 คนชาวรามาห์ และชาวเกบา หกร้อยยี่สิบเอ็ดคน
2:27 ชาวมิคมาส หนึ่งร้อยยี่สิบสองคน
2:28 ชาวเบธเอลและชาวอัย สองร้อยยี่สิบสามคน
2:29 คนชาวเนโบ ห้าสิบสองคน
2:30 คนชาวมักบีช หนึ่งร้อยห้าสิบหกคน
2:31 คนเอลามอีกคนหนึ่ง หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่คน
2:32 คนชาวฮาริม สามร้อยยี่สิบคน
2:33 คนชาวโลด ชาวฮาดิด และชาวโอโน เจ็ดร้อยยี่สิบห้าคน
2:34 คนชาวเยรีโค สามร้อยสี่สิบห้าคน
2:35 คนเสนาอาห์ สามพันหกร้อยสามสิบคน

พวกปุโรหิตที่กลับไป
2:36 บรรดาปุโรหิตคือ คนเยดายาห์ วงศ์วานเยชูอา เก้าร้อยเจ็ดสิบสามคน
2:37 คนอิมเมอร์ หนึ่งพันห้าสิบสองคน
2:38 คนปาชเฮอร์ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดคน
2:39 คนฮาริม หนึ่งพันสิบเจ็ดคน

พวกคนเลวีที่กลับไป
2:40 คนเลวีคือ คนเยชูอาและขัดมีเอล ฝ่ายคนโฮดาวิยาห์ เจ็ดสิบสี่คน
2:41 พวกนักร้องคือ คนอาสาฟ หนึ่งร้อยยี่สิบแปดคน
2:42 ลูกหลานคนเฝ้าประตูคือ คนชัลลูม คนอาเทอร์ คนทัลโมน คนอักขูบ คนฮาทิธา และคนโชบัย รวมกันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าคน
2:43 คนใช้ประจำพระวิหาร คือคนศีหะ คนฮาสูฟา คนทับบาโอท
2:44 คนเคโรส คนสีอาฮา คนพาโดน
2:45 คนเลบานาห์ คนฮากาบาห์ คนอักขูบ
2:46 คนฮากาบ คนชัลมัย คนฮานัน
2:47 คนกิดเดล คนกาฮาร์ คนเรอายาห์
2:48 คนเรซีน คนเนโคดา คนกัสซาม
2:49 คนอุสซาห์ คนปาเสอาห์ คนเบสัย
2:50 คนอัสนาห์ คนเมอูนิม คนเนฟิสิม
2:51 คนบัคบูค คนฮาคูฟา คนฮารฮูร
2:52 คนบัสลูท คนเมหิดา คนฮารชา
2:53 คนบารโขส คนสิเสรา คนเทมาห์
2:54 คนเนซิยาห์ และคนฮาทิฟา
2:55 ลูกหลานข้าราชการของซาโลมอนคือ คนโสทัย คนโสเฟเรท คนเปรุดา
2:56 คนยาอาลาห์ คนดารโคน คนกิดเดล
2:57 คนเชฟาทิยาห์ คนฮัทธิล คนโปเคเรทแห่งซาบาอิม และคนอามี
2:58 คนใช้ประจำพระวิหารและลูกหลานของข้าราชการของซาโลมอนทั้งสิ้น เป็นสามร้อยเก้าสิบสองคน
2:59 ต่อไปนี้เป็นบรรดาผู้ที่ขึ้นมาจากเทลเมลาห์ เทลฮารชา เครูบ อัดดาน และอิมเมอร์ แต่เขาพิสูจน์เรือนบรรพบุรุษของเขาหรือเชื้อสายของเขาไม่ได้ ว่าเขาเป็นคนอิสราเอลหรือไม่
2:60 คือคนเดไลยาห์ คนโทบีอาห์ และคนเนโคดา รวมหกร้อยห้าสิบสองคน
2:61 และจากลูกหลานของปุโรหิตด้วยคือ คนฮาบายาห์ คนฮักโขส และคนบารซิลลัย ผู้ได้ภรรยาจากบุตรสาวของบารซิลลัย คนกิเลอาด จึงได้ชื่อตามนั้น
2:62 คนเหล่านี้เมื่อค้นหาชื่อในทะเบียนที่เขาขึ้นไว้ในสำมะโนครัวเชื้อสายก็ไม่พบ จึงถือว่าเป็นมลทิน และถูกตัดออกจากตำแหน่งปุโรหิต
2:63 ผู้ว่าราชการเมืองสั่งเขามิให้รับประทานอาหารบริสุทธิ์ที่สุด จนกว่าจะมีปุโรหิตที่จะปรึกษากับอูริมและทูมมิมเสียก่อน

จำนวนคนที่กลับไปทั้งหมด
2:64 ชุมนุมชนทั้งหมดรวมกันมี สี่หมื่นสองพันสามร้อยหกสิบคน
2:65 นอกเหนือจากคนใช้ชายหญิงซึ่งมีอยู่เจ็ดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดคน และเขามีนักร้องชายหญิงสองร้อยคน

ทรัพย์สินของคนที่กลับไป
2:66 ม้าของเขามีเจ็ดร้อยสามสิบหกตัว ล่อของเขาสองร้อยสี่สิบห้าตัว
2:67 อูฐของเขาสี่ร้อยสามสิบห้าตัว และลาของเขาหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบตัว
2:68 ประมุขของบรรพบุรุษบางคน เมื่อเขามาถึงที่พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม ได้ถวายตามใจสมัครเพื่อพระนิเวศของพระเจ้า เพื่อจะสร้างพระนิเวศขึ้นในที่เดิม
2:69 เขาถวายตามกำลังของเขาแก่กองทรัพย์เพื่อพระราชกิจ เป็นทองคำหกหมื่นหนึ่งพันดาริค เงินห้าพันมาเน และเครื่องแต่งกายปุโรหิตหนึ่งร้อยตัว
2:70 บรรดาปุโรหิต คนเลวี ประชาชนส่วนหนึ่ง นักร้อง คนเฝ้าประตู และคนใช้ประจำพระวิหารอยู่ตามเมืองของตน และอิสราเอลทั้งปวงอยู่ตามเมืองของเขา

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope