กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กันดารวิถี 35 / Numbers 35

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

เมืองลี้ภัย
35:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส ณ ที่ราบแห่งโมอับ ริมแม่น้ำจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโคว่า

Cities of Refuge
35:1 And the LORD spake unto Moses in the plains of Moab by Jordan near Jericho, saying,

35:2 “จงบัญชาชนชาติอิสราเอล ให้เขาทั้งหลายยกเมืองต่าง ๆ ให้คนเลวีได้อาศัยอยู่จากมรดกที่พวกเขาได้รับเป็นกรรมสิทธิ์นั้นบ้าง และเจ้าทั้งหลายจงยกชานเมืองที่อยู่รอบ ๆ เมืองเหล่านั้นให้คนเลวีด้วย

35:2 Command the children of Israel, that they give unto the Levites of the inheritance of their possession cities to dwell in; and ye shall give also unto the Levites suburbs for the cities round about them.

35:3 และเมืองเหล่านั้นจะเป็นของพวกเขาเพื่อจะได้อยู่อาศัย และชานเมืองของเมืองเหล่านั้นจงให้เป็นสำหรับฝูงสัตว์และทรัพย์สิ่งของและสัตว์ทั้งสิ้นของพวกเขา

35:3 And the cities shall they have to dwell in; and the suburbs of them shall be for their cattle, and for their goods, and for all their beasts.

35:4 และชานเมืองของเมืองเหล่านั้นที่เจ้าทั้งหลายจะยกให้แก่คนเลวีนั้น จงให้เขตห่างออกไปจากกำแพงเมืองหนึ่งพันศอกโดยรอบ

35:4 And the suburbs of the cities, which ye shall give unto the Levites, shall reach from the wall of the city and outward a thousand cubits round about.

35:5 และเจ้าทั้งหลายจงวัดจากภายนอกเมืองทางด้านทิศตะวันออกสองพันศอก และทางด้านทิศใต้สองพันศอก และทางด้านทิศตะวันตกสองพันศอก และทางด้านทิศเหนือสองพันศอก และตัวเมืองจะอยู่ตรงกลาง นี่จะเป็นชานเมืองของเมืองเหล่านั้นสำหรับพวกเขา

35:5 And ye shall measure from without the city on the east side two thousand cubits, and on the south side two thousand cubits, and on the west side two thousand cubits, and on the north side two thousand cubits; and the city shall be in the midst: this shall be to them the suburbs of the cities.

35:6 และท่ามกลางเมืองเหล่านั้นซึ่งเจ้าทั้งหลายจะยกให้แก่คนเลวีนั้น จะมีเมืองลี้ภัยหกเมืองซึ่งพวกเจ้าจะต้องตั้งไว้สำหรับผู้ฆ่าคน เพื่อให้เขาหนีไปอยู่ที่นั่น และเจ้าทั้งหลายจงเพิ่มเมืองอีกสี่สิบสองเมืองให้แก่พวกเขา

35:6 And among the cities which ye shall give unto the Levites there shall be six cities for refuge, which ye shall appoint for the manslayer, that he may flee thither: and to them ye shall add forty and two cities.

35:7 ดังนั้น เมืองทั้งหมดที่พวกเจ้าจะยกให้คนเลวีนั้น จะเป็นเมืองสี่สิบแปดเมือง พวกเจ้าจงให้เมืองเหล่านั้นพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

35:7 So all the cities which ye shall give to the Levites shall be forty and eight cities: them shall ye give with their suburbs.

35:8 และเมืองต่าง ๆ ที่เจ้าทั้งหลายจะยกให้นั้นจะมาจากกรรมสิทธิ์ของชนชาติอิสราเอล จากเผ่าใหญ่พวกเจ้าก็จงให้เมืองหลายเมือง แต่จากเผ่าน้อยพวกเจ้าจงให้เมืองน้อยเมือง ทุกเผ่าจงยกให้แก่คนเลวีตามส่วนมรดกซึ่งพวกเขาได้รับ”

35:8 And the cities which ye shall give shall be of the possession of the children of Israel: from them that have many ye shall give many; but from them that have few ye shall give few: every one shall give of his cities unto the Levites according to his inheritance which he inheriteth.

35:9 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

35:9 And the LORD spake unto Moses, saying,

35:10 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลและกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า เมื่อเจ้าทั้งหลายข้ามแม่น้ำจอร์แดน เข้าในแผ่นดินแห่งคานาอัน

35:10 Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye be come over Jordan into the land of Canaan;

35:11 ดังนั้น เจ้าทั้งหลายจงตั้งเมืองบางเมืองให้เป็นเมืองลี้ภัยสำหรับพวกเจ้า เพื่อผู้ฆ่าคน คือผู้ที่ฆ่าคนใด ๆ โดยไม่ได้เจตนา จะหลบหนีไปอยู่ที่นั่นได้

35:11 Then ye shall appoint you cities to be cities of refuge for you; that the slayer may flee thither, which killeth any person at unawares.

35:12 และเมืองเหล่านั้นจะเป็นเมืองลี้ภัยสำหรับพวกเจ้าให้พ้นจากผู้แก้แค้น เพื่อไม่ให้ผู้ฆ่าคนต้องตายก่อนจนกว่าเขาจะยืนต่อหน้าชุมนุมชนเพื่อรับการพิพากษา

35:12 And they shall be unto you cities for refuge from the avenger; that the manslayer die not, until he stand before the congregation in judgment.

35:13 และจากเมืองทั้งหลายที่พวกเจ้าจะยกให้นั้น จงให้เมืองหกเมืองเป็นเมืองลี้ภัยสำหรับพวกเจ้า

35:13 And of these cities which ye shall give six cities shall ye have for refuge.

35:14 เจ้าทั้งหลายจงให้เมืองสามเมืองทางฝั่งแม่น้ำจอร์แดนข้างนี้ และเจ้าทั้งหลายจงให้เมืองสามเมืองในแผ่นดินแห่งคานาอัน ซึ่งจะเป็นเมืองลี้ภัย

35:14 Ye shall give three cities on this side Jordan, and three cities shall ye give in the land of Canaan, which shall be cities of refuge.

35:15 เมืองหกเมืองนี้จงให้เป็นเมืองลี้ภัย ทั้งสำหรับชนชาติอิสราเอลและสำหรับคนต่างชาติ และสำหรับคนที่มาอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขา เพื่อทุกคนที่ได้ฆ่าคนใด ๆ โดยไม่ได้เจตนา จะได้หลบหนีไปอยู่ที่นั่น

35:15 These six cities shall be a refuge, both for the children of Israel, and for the stranger, and for the sojourner among them: that every one that killeth any person unawares may flee thither.

35:16 และถ้าผู้ใดตีเขาด้วยเครื่องมือเหล็กเพื่อให้คนนั้นถึงตาย ผู้นั้นเป็นฆาตกร ฆาตกรนั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน

35:16 And if he smite him with an instrument of iron, so that he die, he is a murderer: the murderer shall surely be put to death.

35:17 และถ้าผู้ใดโจมตีเขาโดยขว้างก้อนหินใส่เขาเพื่อให้คนนั้นถึงตาย และเขาถึงตาย ผู้นั้นเป็นฆาตกร ฆาตกรนั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน

35:17 And if he smite him with throwing a stone, wherewith he may die, and he die, he is a murderer: the murderer shall surely be put to death.

35:18 หรือถ้าผู้ใดตีเขาโดยถือไม้เป็นอาวุธไว้ในมือเพื่อให้คนนั้นถึงตาย และเขาถึงตาย ผู้นั้นเป็นฆาตกร ฆาตกรนั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน

35:18 Or if he smite him with an hand weapon of wood, wherewith he may die, and he die, he is a murderer: the murderer shall surely be put to death.

35:19 จงให้ผู้แก้แค้นโลหิตเองเป็นผู้ประหารชีวิตฆาตกรนั้น เมื่อผู้แก้แค้นพบเขา ก็จงให้ผู้แก้แค้นประหารชีวิตของเขาเสีย

35:19 The revenger of blood himself shall slay the murderer: when he meeteth him, he shall slay him.

35:20 แต่ถ้าผู้ใดผลักเขาด้วยความเกลียดชัง หรือดักซุ่มคอยขว้างเขาเพื่อให้คนนั้นถึงตาย

35:20 But if he thrust him of hatred, or hurl at him by laying of wait, that he die;

35:21 หรือเพราะเป็นศัตรูกันได้ชกเขาด้วยมือของตน เพื่อให้คนนั้นถึงตาย ผู้ที่ชกเขานั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน ด้วยว่าเขาเป็นฆาตกร เมื่อผู้แก้แค้นโลหิตพบเขา ก็จงให้ผู้แก้แค้นโลหิตฆ่าฆาตกรนั้นเสีย

35:21 Or in enmity smite him with his hand, that he die: he that smote him shall surely be put to death; for he is a murderer: the revenger of blood shall slay the murderer, when he meeteth him.

35:22 แต่ถ้าผู้ใดได้ผลักเขาทันทีโดยไม่ได้เป็นศัตรูกัน หรือเอาอะไร ๆ ขว้างเขาไม่ได้คอยดักซุ่มอยู่

35:22 But if he thrust him suddenly without enmity, or have cast upon him any thing without laying of wait,

35:23 หรือขว้างก้อนหินใด ๆ ซึ่งสามารถฆ่าคนได้ โดยไม่ได้เห็นเขา และก้อนหินนั้นถูกเขาจนถึงแก่ความตาย และผู้นั้นไม่ได้เป็นศัตรูของเขา ทั้งไม่ได้มุ่งทำร้ายเขา

35:23 Or with any stone, wherewith a man may die, seeing him not, and cast it upon him, that he die, and was not his enemy, neither sought his harm:

35:24 ดังนั้น จงให้ชุมนุมชนตัดสินความระหว่างผู้ฆ่าคนและผู้แก้แค้นโลหิตตามคำตัดสินเหล่านี้

35:24 Then the congregation shall judge between the slayer and the revenger of blood according to these judgments:

35:25 และจงให้ชุมนุมชนช่วยผู้ฆ่าคนให้พ้นจากมือของผู้แก้แค้นโลหิต และจงให้ชุมนุมชนพาตัวเขากลับไปถึงเมืองลี้ภัยของเขา ซึ่งเขาได้หนีไปอยู่นั้น และจงให้เขาอาศัยอยู่ที่นั่นจนกว่ามหาปุโรหิตผู้ได้ถูกเจิมไว้ด้วยน้ำมันบริสุทธิ์ถึงแก่ความตาย

35:25 And the congregation shall deliver the slayer out of the hand of the revenger of blood, and the congregation shall restore him to the city of his refuge, whither he was fled: and he shall abide in it unto the death of the high priest, which was anointed with the holy oil.

35:26 แต่ถ้าผู้ฆ่าคนจะออกไปพ้นเขตเมืองลี้ภัยของเขาในเวลาใด ซึ่งเขาได้หนีไปอยู่นั้น

35:26 But if the slayer shall at any time come without the border of the city of his refuge, whither he was fled;

35:27 และผู้แก้แค้นโลหิตพบเขานอกเขตเมืองลี้ภัยของเขา และผู้แก้แค้นโลหิตได้ฆ่าผู้ฆ่าคนนั้นเสีย ผู้แก้แค้นโลหิตจะไม่มีความผิดเนื่องด้วยโลหิตของเขา

35:27 And the revenger of blood find him without the borders of the city of his refuge, and the revenger of blood kill the slayer; he shall not be guilty of blood:

35:28 เพราะว่าผู้นั้นจะต้องอยู่ในเมืองลี้ภัยของเขาจนมหาปุโรหิตถึงแก่ความตาย แต่หลังจากมหาปุโรหิตถึงแก่ความตายแล้ว ผู้ฆ่าคนนั้นจะกลับไปยังแผ่นดินที่เขาถือกรรมสิทธิ์อยู่ก็ได้

35:28 Because he should have remained in the city of his refuge until the death of the high priest: but after the death of the high priest the slayer shall return into the land of his possession.

35:29 ดังนั้น สิ่งเหล่านี้จงให้เป็นกฎเกณฑ์แห่งคำตัดสินสำหรับเจ้าทั้งหลาย ตลอดชั่วอายุของพวกเจ้าในที่อาศัยทั้งปวงของพวกเจ้า

35:29 So these things shall be for a statute of judgment unto you throughout your generations in all your dwellings.

35:30 ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ฆาตกรผู้นั้นจะต้องถูกประหารชีวิตตามปากของพยานทั้งหลาย แต่อย่าประหารชีวิตผู้ใดเพราะมีพยานเพียงปากเดียว

35:30 Whoso killeth any person, the murderer shall be put to death by the mouth of witnesses: but one witness shall not testify against any person to cause him to die.

35:31 ยิ่งกว่านั้น เจ้าทั้งหลายอย่ารับค่าไถ่ชีวิตของฆาตกรผู้มีความผิดถึงตายนั้น แต่เขาจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน

35:31 Moreover ye shall take no satisfaction for the life of a murderer, which is guilty of death: but he shall be surely put to death.

35:32 และเจ้าทั้งหลายอย่ารับค่าไถ่คนที่หลบหนีไปยังเมืองลี้ภัยของเขา เพื่อให้เขากลับมาอาศัยอยู่ในแผ่นดิน จนกว่ามหาปุโรหิตถึงแก่ความตาย

35:32 And ye shall take no satisfaction for him that is fled to the city of his refuge, that he should come again to dwell in the land, until the death of the priest.

35:33 ดังนั้น เจ้าทั้งหลายอย่ากระทำให้แผ่นดินที่พวกเจ้าอาศัยอยู่มีมลทิน เพราะว่าโลหิตทำให้แผ่นดินเป็นมลทิน และแผ่นดินจะไม่ได้รับการชำระให้หมดมลทินจากโลหิตที่หลั่งออกในแผ่นดินนั้น นอกจากโดยโลหิตของผู้นั้นที่ทำให้โลหิตหลั่งออก

35:33 So ye shall not pollute the land wherein ye are: for blood it defileth the land: and the land cannot be cleansed of the blood that is shed therein, but by the blood of him that shed it.

35:34 ฉะนั้น เจ้าทั้งหลายอย่ากระทำให้เกิดมลทินในแผ่นดินที่พวกเจ้าอาศัยอยู่ ที่ซึ่งเราอาศัยอยู่นั้น เพราะว่าเราคือพระเยโฮวาห์อาศัยอยู่ท่ามกลางชนชาติอิสราเอล”

35:34 Defile not therefore the land which ye shall inhabit, wherein I dwell: for I the LORD dwell among the children of Israel.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope