กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยบ 15 / Job 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

เอลีฟัสว่าเขามีความรู้มากกว่าโยบ
15:1 แล้วเอลีฟัสชาวเทมานตอบว่า

Eliphaz Accuses Job and Claims Superior Knowledge
15:1 Then answered Eliphaz the Temanite, and said,

15:2 “ควรที่คนมีปัญญาจะตอบด้วยความรู้ลมๆแล้งๆหรือ และบรรจุลมตะวันออกให้เต็มท้อง

15:2 Should a wise man utter vain knowledge, and fill his belly with the east wind?

15:3 ควรที่เขาจะโต้แย้งกันในการพูดอันไร้ประโยชน์ หรือด้วยถ้อยคำซึ่งไม่ได้ผลหรือ

15:3 Should he reason with unprofitable talk? or with speeches wherewith he can do no good?

15:4 แต่ท่านกำลังขจัดความยำเกรงเสีย และขัดขวางการอธิษฐานต่อพระพักตร์พระเจ้า

15:4 Yea, thou castest off fear, and restrainest prayer before God.

15:5 เพราะปากของท่านกล่าวความชั่วช้าของท่าน และท่านเลือกเอาลิ้นของคนฉลาดแกมโกง

15:5 For thy mouth uttereth thine iniquity, and thou choosest the tongue of the crafty.

15:6 ปากของท่านกล่าวโทษท่านเอง ไม่ใช่ข้าพเจ้า และริมฝีปากของท่านปรักปรำท่านเอง

15:6 Thine own mouth condemneth thee, and not I: yea, thine own lips testify against thee.

15:7 ท่านเป็นมนุษย์คนแรกที่เกิดมาหรือ หรือท่านคลอดมาก่อนเนินเขาหรือ

15:7 Art thou the first man that was born? or wast thou made before the hills?

15:8 ท่านได้ฟังความลึกลับของพระเจ้าหรือ และท่านจำกัดสติปัญญาไว้เฉพาะตัวท่านหรือ

15:8 Hast thou heard the secret of God? and dost thou restrain wisdom to thyself?

15:9 ท่านทราบอะไรที่พวกเราไม่ทราบบ้าง ท่านเข้าใจอะไรที่ไม่กระจ่างแก่เราเล่า

15:9 What knowest thou, that we know not? what understandest thou, which is not in us?

15:10 ในพวกเรามีคนผมหงอกและคนสูงอายุ แก่ยิ่งกว่าบิดาของท่าน

15:10 With us are both the grayheaded and very aged men, much elder than thy father.

15:11 ท่านเห็นคำเล้าโลมของพระเจ้าเป็นของเล็กน้อยไปหรือ มีเรื่องลึกลับอะไรบ้างอยู่กับท่านหรือ

15:11 Are the consolations of God small with thee? is there any secret thing with thee?

15:12 เหตุไฉนท่านจึงปล่อยตัวไปตามใจ ท่านกระพริบตาเพราะเหตุอะไรเล่า

15:12 Why doth thine heart carry thee away? and what do thy eyes wink at,

15:13 คือที่ท่านหันจิตใจของท่านต่อสู้พระเจ้า และให้ถ้อยคำอย่างนี้ออกจากปากของท่าน

15:13 That thou turnest thy spirit against God, and lettest such words go out of thy mouth?

15:14 มนุษย์เป็นอะไรเล่า เขาจึงจะสะอาดได้ หรือเขาผู้เกิดมาโดยผู้หญิงเป็นอะไร เขาจึงชอบธรรมได้

15:14 What is man, that he should be clean? and he which is born of a woman, that he should be righteous?

15:15 ดูเถิด พระเจ้ามิได้ทรงวางใจในวิสุทธิชนของพระองค์ ใช่แล้ว ในสายพระเนตรพระองค์ ฟ้าสวรรค์ก็ไม่สะอาด

15:15 Behold, he putteth no trust in his saints; yea, the heavens are not clean in his sight.

15:16 แล้วมนุษย์ผู้ดื่มความชั่วช้าเหมือนดื่มน้ำ ก็น่าสะอิดสะเอียนและโสโครกยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด

15:16 How much more abominable and filthy is man, which drinketh iniquity like water?

15:17 ฟังข้าซิ ข้าจะแสดงแก่ท่าน สิ่งใดที่ข้าได้เห็น ข้าจะกล่าว

15:17 I will shew thee, hear me; and that which I have seen I will declare;

15:18 สิ่งที่คนมีปัญญาได้บอกกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเขา และมิได้ปิดบังไว้

15:18 Which wise men have told from their fathers, and have not hid it:

15:19 ผู้ที่ได้รับพระราชทานแผ่นดินแต่พวกเดียว และไม่มีคนต่างด้าวผ่านไปท่ามกลางเขาทั้งหลาย

15:19 Unto whom alone the earth was given, and no stranger passed among them.

15:20 คนชั่วทนทุกข์ทรมานตลอดอายุของเขา ตลอดปีทั้งปวงได้ซ่อนไว้จากผู้บีบบังคับ

15:20 The wicked man travaileth with pain all his days, and the number of years is hidden to the oppressor.

15:21 เสียงที่น่าคร้ามกลัวอยู่ในหูของเขา ผู้ทำลายจะมาเหนือเขาในยามมั่งคั่ง

15:21 A dreadful sound is in his ears: in prosperity the destroyer shall come upon him.

15:22 เขาไม่เชื่อว่าเขาจะกลับออกมาจากความมืด เขาจะต้องตายด้วยดาบ

15:22 He believeth not that he shall return out of darkness, and he is waited for of the sword.

15:23 เขาพเนจรไปเพื่อหาอาหาร กล่าวว่า ‘อยู่ที่ไหนนะ’ เขาทราบอยู่ว่าวันแห่งความมืดอยู่แค่เอื้อมมือ

15:23 He wandereth abroad for bread, saying, Where is it? he knoweth that the day of darkness is ready at his hand.

15:24 ความทุกข์ใจและความแสนระทมจะทำให้เขาคร้ามกลัว มันจะชนะเขา เหมือนอย่างกษัตริย์เตรียมพร้อมแล้วสำหรับการศึก

15:24 Trouble and anguish shall make him afraid; they shall prevail against him, as a king ready to the battle.

15:25 เพราะเขาได้เหยียดมือของเขาออกสู้พระเจ้า และเพิ่มกำลังเพื่อต่อสู้องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

15:25 For he stretcheth out his hand against God, and strengtheneth himself against the Almighty.

15:26 เขาวิ่งเข้าใส่พระองค์อย่างดื้อดึงพร้อมกับดั้งปุ่มหนา

15:26 He runneth upon him, even on his neck, upon the thick bosses of his bucklers:

15:27 เพราะว่าเขาได้คลุมหน้าของเขาด้วยความอ้วนของเขาแล้ว และรวบรวมไขมันมาไว้ที่บั้นเอวของเขา

15:27 Because he covereth his face with his fatness, and maketh collops of fat on his flanks.

15:28 และได้อาศัยอยู่ในหัวเมืองที่รกร้าง ในเรือนซึ่งไม่มีผู้อาศัย ซึ่งพร้อมที่จะกลายเป็นกองซากปรักหักพัง

15:28 And he dwelleth in desolate cities, and in houses which no man inhabiteth, which are ready to become heaps.

15:29 เขาจะไม่มั่งมี และทรัพย์สมบัติของเขาจะไม่ทนทาน และข้าวของของเขาจะไม่เพิ่มพูนในแผ่นดิน

15:29 He shall not be rich, neither shall his substance continue, neither shall he prolong the perfection thereof upon the earth.

15:30 เขาจะหนีจากความมืดไม่พ้น เปลวเพลิงจะทำให้หน่อของเขาแห้งไป และโดยลมพระโอษฐ์เขาจะต้องจากไปเสีย

15:30 He shall not depart out of darkness; the flame shall dry up his branches, and by the breath of his mouth shall he go away.

15:31 อย่าให้เขาวางใจในความอนิจจังลวงตัวเขาเอง เพราะความอนิจจังจะเป็นสิ่งตอบแทนเขา

15:31 Let not him that is deceived trust in vanity: for vanity shall be his recompence.

15:32 จะชำระให้เขาเต็มก่อนเวลาของเขา และกิ่งก้านของเขาจะไม่เขียว

15:32 It shall be accomplished before his time, and his branch shall not be green.

15:33 เขาจะเป็นประดุจเถาองุ่นที่เขย่าลูกองุ่นดิบของมัน และเป็นดังต้นมะกอกเทศที่สลัดทิ้งดอกบานของมัน

15:33 He shall shake off his unripe grape as the vine, and shall cast off his flower as the olive.

15:34 เพราะว่าที่ชุมนุมของพวกหน้าซื่อใจคดนั้นจะรกร้างไป และไฟจะเผาผลาญเต็นท์แห่งสินบนเสีย

15:34 For the congregation of hypocrites shall be desolate, and fire shall consume the tabernacles of bribery.

15:35 เขาทั้งหลายตั้งครรภ์ความชั่ว และคลอดความร้ายออกมา และท้องของเขาทั้งหลายตระเตรียมการล่อลวง”

15:35 They conceive mischief, and bring forth vanity, and their belly prepareth deceit.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope