กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

2 เปโตร 1

[1] [2] [3]

จงเอาบรรดาพระคุณของคนที่เชื่อในพระเยซูเพิ่มกับความเชื่อ
1:1 ซีโมนเปโตร ผู้รับใช้และอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ เรียน ท่านทั้งหลายที่ได้รับความเชื่ออันประเสริฐอย่างเดียวกันกับพวกเรา โดยทางความชอบธรรมของพระเจ้าและพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของพวกเรา
1:2 ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่พวกท่าน โดยทางความรู้ของพระเจ้าและของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา
1:3 ตามที่ฤทธิ์เดชอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ได้ประทานสิ่งสารพัดแก่พวกเราที่เกี่ยวกับชีวิตและทางของพระเจ้า โดยทางความรู้ของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกเราให้ถึงสง่าราศีและคุณธรรม
1:4 โดยสิ่งเหล่านี้ได้ประทานบรรดาพระสัญญาอันใหญ่ยิ่งและประเสริฐแก่พวกเรา เพื่อว่าด้วยพระสัญญาเหล่านี้ พวกท่านจะได้เป็นผู้เข้าส่วนแห่งสภาพของพระเจ้า โดยพ้นจากความเสื่อมโทรมที่มีอยู่ในโลกนี้โดยทางราคะตัณหา
1:5 และนอกจากสิ่งนี้ โดยใช้ความขยันขันแข็งทั้งสิ้น จงเพิ่มคุณธรรมเข้ากับความเชื่อของพวกท่าน และจงเพิ่มความรู้เข้ากับคุณธรรม
1:6 และจงเพิ่มการรู้จักบังคับตนเข้ากับความรู้ และจงเพิ่มความอดทนเข้ากับการรู้จักบังคับตน และจงเพิ่มการที่เป็นอย่างพระเจ้าเข้ากับความอดทน
1:7 และจงเพิ่มความรักฉันพี่น้องเข้ากับการที่เป็นอย่างพระเจ้า และจงเพิ่มความรักเข้ากับความรักฉันพี่น้อง
1:8 เพราะว่าถ้าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในพวกท่าน และเพิ่มพูนขึ้นแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็กระทำให้พวกท่านไม่เป็นหมันหรือไร้ผลในความรู้ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา
1:9 แต่ผู้ใดที่ขาดสิ่งเหล่านี้ก็เป็นคนตาบอด และมองไกลออกไปไม่ได้ และได้ลืมไปว่าเขาได้รับการชำระให้บริสุทธิ์จากบรรดาบาปเดิมของตนเสียแล้ว
1:10 เพราะฉะนั้น ในทางกลับกัน พี่น้องทั้งหลาย จงขยันขันแข็งที่จะกระทำการทรงเรียกและการทรงเลือกสรรของพวกท่านให้มั่นคง เพราะว่าถ้าพวกท่านกระทำสิ่งเหล่านี้แล้ว พวกท่านจะไม่มีวันล้มลงเลย
1:11 ด้วยว่าอย่างนั้นจะมีทางเข้าเตรียมไว้อย่างบริบูรณ์สำหรับพวกท่านที่จะเข้าในอาณาจักรอันนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเรา
1:12 เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าจะไม่ละเลยที่จะให้พวกท่านระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เสมอ ถึงแม้ว่าพวกท่านทราบสิ่งเหล่านี้แล้ว และถูกตั้งมั่นคงอยู่ในความจริงปัจจุบันนี้
1:13 ใช่แล้ว ข้าพเจ้าเห็นว่าสมควร ขณะที่ข้าพเจ้ายังอาศัยอยู่ในพลับพลานี้ ที่จะปลุกเร้าพวกท่านโดยให้พวกท่านระลึกถึงสิ่งเหล่านี้
1:14 โดยทราบว่า อีกไม่ช้าข้าพเจ้าก็จะต้องถอดพลับพลาของข้าพเจ้าหลังนี้ออก เหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราได้ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าแล้ว

คำพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่า
1:15 ยิ่งกว่านั้น ข้าพเจ้าจะพยายามกระทำให้พวกท่านสามารถ หลังจากความตายของข้าพเจ้า ที่จะระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เสมอไป
1:16 เพราะว่าพวกเราไม่ได้ติดตามนิทานต่าง ๆ ที่แต่งไว้ด้วยความเฉลียวฉลาด เมื่อพวกเราได้แจ้งให้พวกท่านทราบถึงฤทธิ์เดชและการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา แต่ได้เป็นพวกสักขีพยานแห่งอานุภาพของพระองค์
1:17 เพราะว่าพระองค์ได้ทรงรับเกียรติและสง่าราศีจากพระเจ้าพระบิดา เมื่อมีพระสุรเสียงมาถึงพระองค์จากสง่าราศีอันดีเลิศนั้นว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราโปรดปรานท่านผู้นี้มาก”
1:18 และพวกเราก็ได้ยินพระสุรเสียงนี้ซึ่งมาจากสวรรค์ เมื่อพวกเราได้อยู่กับพระองค์ในภูเขาอันบริสุทธิ์นั้น
1:19 พวกเรามีคำพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกด้วย ซึ่งพวกท่านกระทำดีที่พวกท่านเอาใจใส่คำนั้น ดุจดวงสว่างดวงหนึ่งที่ส่องแสงในที่มืด จนกระทั่งแสงอรุณขึ้น และดาวประจำรุ่งผุดขึ้นในใจของพวกท่าน
1:20 โดยทราบสิ่งนี้ก่อน คือว่าไม่มีคำพยากรณ์ใด ๆ ของพระคัมภีร์ที่ควรถูกตีความตามลำพังใจของตนเอง
1:21 ด้วยว่าคำพยากรณ์ในอดีตนั้นไม่ได้มาโดยความประสงค์ของมนุษย์ แต่พวกผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าได้กล่าวตามที่พวกเขาได้รับการดลใจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope