กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เนหะมีย์ 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

ฮานานีกับผู้ว่าการป้อมเป็นผู้ดูแลเยรูซาเล็ม
7:1 ต่อมาเมื่อสร้างกำแพงเสร็จ ข้าพเจ้าก็ตั้งบานประตู และผู้เฝ้าประตู นักร้องเพลง และแต่งตั้งคนเลวีไว้
7:2 ข้าพเจ้ามอบให้ฮานานีน้องชายของข้าพเจ้า และฮานันยาห์ผู้ดูแลสำนักพระราชวังเป็นผู้รับผิดชอบกรุงเยรูซาเล็ม เพราะเขาเป็นคนสัตย์ซื่อและยำเกรงพระเจ้ามากกว่าคนอื่นๆ
7:3 ข้าพเจ้าพูดกับพวกเขาว่า “อย่าให้ประตูเมืองเยรูซาเล็มเปิดจนกว่าแดดจะร้อน และเมื่อเขายืนเฝ้ายามอยู่ ก็ให้ปิดและเอาดาลกั้นไว้ จงแต่งตั้งยามจากชาวเยรูซาเล็ม ต่างก็ประจำที่ของเขา และต่างก็อยู่ยามตรงข้ามเรือนของเขา”
7:4 เมืองนั้นกว้างและใหญ่ แต่คนภายในน้อย และบ้านช่องก็ยังไม่ได้สร้าง

สำมะโนครัวเชื้อสายของคนที่ขึ้นมาจากบาบิโลนครั้งแรก
7:5 แล้วพระเจ้าทรงดลใจข้าพเจ้าให้เรียกชุมนุมพวกขุนนาง และเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อจะขึ้นทะเบียนสำมะโนครัวเชื้อสาย ข้าพเจ้าพบหนังสือสำมะโนครัวเชื้อสายของคนที่ขึ้นมาครั้งก่อน ข้าพเจ้าเห็นเขียนไว้ว่า
7:6 ต่อไปนี้ เป็นประชาชนแห่งมณฑลที่ขึ้นมาจากการเป็นเชลยในพวกที่ถูกกวาดไป ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้กวาดไป เขาทั้งหลายกลับมายังเยรูซาเล็มและยูดาห์ ต่างกลับยังหัวเมืองของตน
7:7 เขาทั้งหลายที่กลับมากับเศรุบบาเบล เยชูอา เนหะมีย์ อาซาริยาห์ ราอามิยาห์ นาหะมานี โมรเดคัย บิลชาน มิสเปเรท บิกวัย เนฮูม บาอานาห์ จำนวนผู้ชายของประชาชนอิสราเอลคือ
7:8 คนปาโรช สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองคน
7:9 คนเชฟาทิยาห์ สามร้อยเจ็ดสิบสองคน
7:10 คนอาราห์ หกร้อยห้าสิบสองคน
7:11 คนปาหัทโมอับ คือลูกหลานของเยชูอาและโยอาบ สองพันแปดร้อยสิบแปดคน
7:12 คนเอลาม หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่คน
7:13 คนศัทธู แปดร้อยสี่สิบห้าคน
7:14 คนศักคัย เจ็ดร้อยหกสิบคน
7:15 คนบินนุย หกร้อยสี่สิบแปดคน
7:16 คนบาบัย หกร้อยยี่สิบแปดคน
7:17 คนอัสกาด สองพันสามร้อยยี่สิบสองคน
7:18 คนอาโดนีคัม หกร้อยหกสิบเจ็ดคน
7:19 คนบิกวัย สองพันหกสิบเจ็ดคน
7:20 คนอาดีน หกร้อยห้าสิบห้าคน
7:21 คนอาเทอร์ของเฮเซคียาห์ เก้าสิบแปดคน
7:22 คนฮาชูม สามร้อยยี่สิบแปดคน
7:23 คนเบไซ สามร้อยยี่สิบสี่คน
7:24 คนฮาริฟ หนึ่งร้อยสิบสองคน
7:25 คนกิเบโอน เก้าสิบห้าคน
7:26 คนชาวเบธเลเฮมและเนโทฟาห์ หนึ่งร้อยแปดสิบแปดคน
7:27 คนชาวอานาโธท หนึ่งร้อยยี่สิบแปดคน
7:28 คนชาวเบธอัสมาเวท สี่สิบสองคน
7:29 คนชาวคีริยาทเยอาริม เคฟีราห์ และเบเอโรท เจ็ดร้อยสี่สิบสามคน
7:30 คนชาวรามาห์ และเกบา หกร้อยยี่สิบเอ็ดคน
7:31 คนชาวมิคมาส หนึ่งร้อยยี่สิบสองคน
7:32 คนชาวเบธเอลและอัย หนึ่งร้อยยี่สิบสามคน
7:33 คนชาวเนโบอีกแห่งหนึ่ง ห้าสิบสองคน
7:34 คนเอลามอีกคนหนึ่ง หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่คน
7:35 คนฮาริม สามร้อยยี่สิบคน
7:36 คนชาวเยรีโค สามร้อยสี่สิบห้าคน
7:37 คนชาวโลด ชาวฮาดิด และชาวโอโน เจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดคน
7:38 คนชาวเสนาอาห์ สามพันเก้าร้อยสามสิบคน

สำมะโนครัวเชื้อสายของบรรดาปุโรหิต
7:39 บรรดาปุโรหิต คนเยดายาห์ คือวงศ์วานของเยชูอา เก้าร้อยเจ็ดสิบสามคน
7:40 คนอิมเมอร์ หนึ่งพันห้าสิบสองคน
7:41 คนปาชเฮอร์ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดคน
7:42 คนฮาริม หนึ่งพันสิบเจ็ดคน

สำมะโนครัวเชื้อสายของคนเลวี
7:43 คนเลวี คือคนเยชูอาคือ ของขัดมีเอล และของคนโฮเดวาห์ เจ็ดสิบสี่คน
7:44 บรรดานักร้องคือ คนอาสาฟ หนึ่งร้อยสี่สิบแปดคน
7:45 คนเฝ้าประตูคือ คนชัลลูม คนอาเทอร์ คนทัลโมน คนอักขูบ คนฮาทิธา คนโชบัย หนึ่งร้อยสามสิบแปดคน

สำมะโนครัวเชื้อสายของคนใช้ประจำพระวิหาร
7:46 คนใช้ประจำพระวิหารคือ คนศีหะ คนฮาสูฟา คนทับบาโอท
7:47 คนเคโรส คนสีอา คนพาโดน
7:48 คนเลบานา คนฮากาบา คนชัลมัย
7:49 คนฮานัน คนกิดเดล คนกาฮาร์
7:50 คนเรอายาห์ คนเรซีน คนเนโคดา
7:51 คนกัสซาม คนอุสซาห์ คนปาเสอาห์
7:52 คนเบสัย คนเมอูนิม คนเนฟิชิสิม
7:53 คนบัคบูค คนฮาคูฟา คนฮารฮูร
7:54 คนบัสลีท คนเมหิดา คนฮารชา
7:55 คนบารโขส คนสิเสรา คนเทมาห์
7:56 คนเนซิยาห์ คนฮาทิฟา

สำมะโนครัวเชื้อสายลูกหลานผู้รับใช้ของซาโลมอน
7:57 ลูกหลานผู้รับใช้ของซาโลมอน คนโสทัย คนโสเฟเรท คนเปรีดา
7:58 คนยาอาลา คนดารโคน คนกิดเดล
7:59 คนเชฟาทิยาห์ คนฮัทธิล คนโปเคเรทแห่งซาบาอิม คนอาโมน
7:60 คนใช้ประจำพระวิหารทั้งสิ้น และลูกหลานแห่งข้าราชการของซาโลมอน มีสามร้อยเก้าสิบสองคน
7:61 ต่อไปนี้ เป็นบรรดาคนที่ขึ้นมาจากเทลเมลาห์ เทลฮารชา เครูบ อัดโดน และอิมเมอร์ แต่เขาพิสูจน์เรือนบรรพบุรุษของเขาหรือเชื้อสายของเขาไม่ได้ ว่าเขาเป็นคนอิสราเอลหรือไม่
7:62 คือคนเดลายาห์ คนโทบีอาห์ คนเนโคดา หกร้อยสี่สิบสองคน

ปุโรหิตบางคนพิสูจน์สายวงศ์ตระกูลของเขาไม่ได้
7:63 จากบรรดาปุโรหิตด้วยคือ คนฮาบายาห์ คนฮักโขส คนบารซิลลัย ผู้มีภรรยาคนหนึ่งเป็นบุตรสาวของบารซิลลัยคนกิเลอาด จึงได้ชื่อตามนั้น
7:64 คนเหล่านี้หาการลงทะเบียนของเขาในทะเบียนสำมะโนครัวเชื้อสาย แต่หาไม่พบ จึงถือว่าเป็นมลทิน และถูกตัดออกจากตำแหน่งปุโรหิต
7:65 ผู้ว่าราชการเมืองสั่งเขามิให้รับอาหารบริสุทธิ์ที่สุด จนกว่าจะมีปุโรหิตที่จะปรึกษากับอูริมและทูมมิมเสียก่อน

จำนวนชุมนุมชนทั้งหมด
7:66 ชุมนุมชนทั้งหมดด้วยกันมีสี่หมื่นสองพันสามร้อยหกสิบคน
7:67 นอกเหนือจากคนใช้ชายหญิงของเขา ซึ่งมีอยู่เจ็ดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดคน และเขามีนักร้องสองร้อยสี่สิบห้าคนทั้งชายและหญิง

ทรัพย์สมบัติของพวกเขา
7:68 ม้าของเขามีเจ็ดร้อยสามสิบหกตัว ล่อของเขามีสองร้อยสี่สิบห้าตัว
7:69 อูฐของเขามีสี่ร้อยสามสิบห้าตัว และลาของเขามีหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบตัว
7:70 ประมุขของบรรพบุรุษบางคนได้ถวายให้แก่งาน ผู้ว่าราชการถวายเข้าพระคลังเป็นทองคำหนึ่งพันดาริค ชามห้าสิบลูก เสื้อปุโรหิตห้าร้อยสามสิบตัว
7:71 และประมุขของบรรพบุรุษบางคนถวายให้แก่พระคลังของงาน เป็นทองคำสองหมื่นดาริค เงินสองพันสองร้อยมาเน
7:72 และสิ่งที่ประชาชนส่วนที่เหลือถวายนั้น มีทองคำสองหมื่นดาริค เงินสองพันมาเน และเสื้อปุโรหิตหกสิบเจ็ดตัว
7:73 ดังนั้นบรรดาปุโรหิต คนเลวี คนเฝ้าประตู นักร้อง ประชาชนบางคน คนใช้ประจำพระวิหาร และคนอิสราเอลทั้งปวงอาศัยอยู่ในหัวเมืองของตน เมื่อถึงเดือนที่เจ็ด คนอิสราเอลอยู่ในหัวเมืองของเขาทั้งหลาย

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope