กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ฟีลิปปี 4 / Philippians 4

[1] [2] [3] [4]

การเตือนสติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีใจยินดี
4:1 เหตุฉะนั้น พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า ผู้เป็นที่รักอย่างยิ่งและเป็นที่ปรารถนา เป็นที่ปีติยินดีและเป็นมงกุฎของข้าพเจ้า ดังนั้นจงยืนมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้า พวกที่รักอย่างยิ่งของข้าพเจ้า

Exhortation to Unity and Joy
4:1 Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved.

4:2 ข้าพเจ้าขอเตือนนางยูโอเดีย และขอเตือนนางสินทิเคว่า ให้เขาทั้งสองมีจิตใจปรองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้า

4:2 I beseech Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord.

4:3 และข้าพเจ้าขออ้อนวอนท่านด้วย ผู้เป็นเพื่อนร่วมแอกแท้ ๆ ให้ท่านช่วยผู้หญิงเหล่านั้น ผู้ซึ่งได้ทำงานหนักด้วยกันกับข้าพเจ้าในข่าวประเสริฐ พร้อมกับเคลเมนท์ด้วย และพร้อมกับคนอื่น ๆ ที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า ผู้ซึ่งชื่อของเขาเหล่านั้นมีอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตแล้ว

4:3 And I intreat thee also, true yokefellow, help those women which laboured with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellowlabourers, whose names are in the book of life.

4:4 จงปีติยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ และข้าพเจ้าขอกล่าวอีกว่า จงปีติยินดีเถิด

4:4 Rejoice in the Lord alway: and again I say, Rejoice.

วิธีขจัดความกระวนกระวาย
4:5 จงให้ความอ่อนสุภาพของพวกท่านเป็นที่รู้จักแก่คนทั้งปวง องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้ว

Sure Way to End Worry
4:5 Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand.

4:6 อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใด ๆ เลย แต่ในทุกสิ่ง โดยการอธิษฐาน การวิงวอน พร้อมกับการขอบพระคุณ จงให้บรรดาคำทูลขอของพวกท่านถูกแจ้งให้พระเจ้าทรงทราบ

4:6 Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.

4:7 และสันติสุขของพระเจ้า ซึ่งอยู่เหนือความเข้าใจทุกอย่าง จะรักษาบรรดาจิตใจและความคิดของพวกท่านไว้โดยทางพระเยซูคริสต์

4:7 And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.

จะมีสันติสุขของพระเจ้าได้อย่างไร
4:8 สุดท้ายนี้ พี่น้องทั้งหลาย สิ่งใดก็ตามที่จริง สิ่งใดก็ตามที่ซื่อตรง สิ่งใดก็ตามที่ยุติธรรม สิ่งใดก็ตามที่บริสุทธิ์ สิ่งใดก็ตามที่น่ารัก สิ่งใดก็ตามที่เป็นรายงานที่ดี ถ้ามีคุณงามความดีใด ๆ และถ้ามีการสรรเสริญใด ๆ ขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้

How to Have God's Peace
4:8 Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.

4:9 สิ่งเหล่านั้น ซึ่งพวกท่านทั้งได้เรียนรู้ และได้รับไว้ และได้ยินและได้เห็นในตัวข้าพเจ้าแล้ว จงกระทำตาม และพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตอยู่กับพวกท่าน

4:9 Those things, which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.

การชัยชนะอันยอดเยี่ยมของเปาโล
4:10 แต่ข้าพเจ้าได้ปีติยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่งว่า บัดนี้ในที่สุดการระลึกถึงข้าพเจ้าของพวกท่านก็ได้เจริญขึ้นอีก ในเรื่องนี้พวกท่านได้คิดถึงจริง ๆ แต่พวกท่านก็ขาดโอกาส

Paul's Wonderful Victory
4:10 But I rejoiced in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again; wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity.

4:11 ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวถึงเรื่องความขัดสน เพราะข้าพเจ้าเรียนรู้แล้วว่า ข้าพเจ้าจะอยู่ฐานะอย่างไรก็ตาม ก็จะพอใจอยู่อย่างนั้น

4:11 Not that I speak in respect of want: for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.

4:12 ข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความตกต่ำ และข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ ในทุกหนแห่งและในทุกกรณี ข้าพเจ้าได้รับการสั่งสอนให้เผชิญกับความอิ่มท้องและความหิว ทั้งความอุดมสมบูรณ์และความขัดสน

4:12 I know both how to be abased, and I know how to abound: every where and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need.

4:13 ข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้โดยทางพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า

4:13 I can do all things through Christ which strengtheneth me.

4:14 อย่างไรก็ตาม ท่านทั้งหลายได้กระทำดีอยู่แล้ว ที่พวกท่านได้ร่วมแบ่งปันกับความทุกข์ยากของข้าพเจ้า

4:14 Notwithstanding ye have well done, that ye did communicate with my affliction.

4:15 บัดนี้ พวกท่านชาวฟีลิปปีก็ทราบอยู่แล้วด้วยว่า ในเวลาเริ่มแรกแห่งข่าวประเสริฐนั้น เมื่อข้าพเจ้าได้ออกไปจากแคว้นมาซิโดเนีย ไม่มีคริสตจักรใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าเกี่ยวกับการถวายทรัพย์และรับการถวายทรัพย์เลย นอกจากพวกท่านพวกเดียวเท่านั้น

4:15 Now ye Philippians know also, that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only.

4:16 เพราะแม้แต่ในเมืองเธสะโลนิกา พวกท่านก็ได้ส่งมาช่วยหลายครั้งหลายหน สำหรับความขัดสนของข้าพเจ้า

4:16 For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity.

4:17 มิใช่เพราะว่าข้าพเจ้าปรารถนาของกำนัล แต่ว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ผลกำไรเข้าในบัญชีของพวกท่านมากขึ้น

4:17 Not because I desire a gift: but I desire fruit that may abound to your account.

4:18 แต่ข้าพเจ้ามีสิ่งของสารพัด และมีบริบูรณ์อยู่แล้ว ข้าพเจ้าก็อิ่มอยู่โดยได้รับบรรดาสิ่งของซึ่งเอปาโฟรดิทัสได้นำมาจากพวกท่าน เป็นกลิ่นหอม เป็นเครื่องบูชาที่โปรด เป็นที่พอพระทัยแด่พระเจ้า

4:18 But I have all, and abound: I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odour of a sweet smell, a sacrifice acceptable, wellpleasing to God.

4:19 แต่พระเจ้าของข้าพเจ้าจะเติมเต็มความต้องการทุกอย่างของท่านทั้งหลายตามความมั่งคั่งของพระองค์ในสง่าราศีโดยพระเยซูคริสต์

4:19 But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.

4:20 บัดนี้ ขอให้สง่าราศีจงมีแด่พระเจ้าและพระบิดาของพวกเราสืบ ๆ ไปเป็นนิตย์และเป็นนิตย์ เอเมน

4:20 Now unto God and our Father be glory for ever and ever. Amen.

4:21 ขอฝากความคิดถึงมายังวิสุทธิชนทุกคนในพระเยซูคริสต์ พี่น้องทั้งหลายที่อยู่กับข้าพเจ้าก็ทักทายปราศรัยพวกท่าน

4:21 Salute every saint in Christ Jesus. The brethren which are with me greet you.

4:22 วิสุทธิชนเหล่านั้นทั้งหมดฝากความคิดถึงมายังท่านทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเหล่านั้นที่อยู่ในครัวเรือนของซีซาร์

4:22 All the saints salute you, chiefly they that are of Caesar's household.

4:23 ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา ดำรงอยู่กับพวกท่านทุกคนเถิด เอเมน [เขียนถึงชาวฟีลิปปีจากกรุงโรม ส่งโดยเอปาโฟรดิทัส]

4:23 The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. [To the Philippians written from Rome, by Epaphroditus.]

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope