กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 เธสะโลนิกา 2 / 2 Thessalonians 2

[1] [2] [3]

ชาวเธสะโลนิกาเข้าใจผิดในเรื่องวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า
2:1 บัดนี้ พวกเราขออ้อนวอนพวกท่าน พี่น้องทั้งหลาย โดยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา และโดยการถูกรวบรวมของพวกเราให้ไปอยู่กับพระองค์

Thessalonians Misled about the Day of the Lord
2:1 Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him,

2:2 ว่า พวกท่านอย่าให้ใจหวั่นไหวโดยเร็ว หรือเป็นทุกข์ร้อนไป ทั้งโดยทางวิญญาณ หรือโดยทางคำพูด หรือโดยทางจดหมายเหมือนกับว่ามาจากพวกเรา อ้างว่าวันของพระคริสต์มาใกล้แล้ว

2:2 That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand.

2:3 อย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดล่อลวงพวกท่านโดยทางหนึ่งทางใดเลย เพราะว่าวันนั้นจะไม่มาถึง ยกเว้นจะมีการจากไปเสียก่อน และคนแห่งบาปนั้นจะถูกเปิดเผย คือบุตรแห่งความพินาศ

2:3 Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition;

2:4 ผู้ซึ่งต่อต้านและยกตัวเองขึ้นเหนือสิ่งสารพัดที่ได้ชื่อว่าเป็นพระเจ้า หรือที่ได้รับการนมัสการ แล้วเพื่อมัน เหมือนอย่างพระเจ้า จะนั่งในพระวิหารของพระเจ้า โดยสำแดงตัวเองว่ามันเป็นพระเจ้า

2:4 Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped; so that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God.

2:5 พวกท่านจำไม่ได้หรือว่า เมื่อข้าพเจ้ายังอยู่กับพวกท่าน ข้าพเจ้าได้บอกสิ่งเหล่านี้ให้แก่พวกท่านแล้ว

2:5 Remember ye not, that, when I was yet with you, I told you these things?

2:6 และพวกท่านก็รู้จักผู้นั้นที่กำลังหน่วงเหนี่ยวมันไว้ในขณะนี้ เพื่อมันจะถูกเปิดเผยในเวลาของมัน

2:6 And now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time.

2:7 เพราะว่าความลึกลับแห่งคนนอกกฎหมายนั้นก็ทำงานอยู่แล้ว เพียงแต่ผู้ที่คอยหน่วงเหนี่ยวเดี๋ยวนี้นั้นจะยังหน่วงเหนี่ยวอยู่ จนกว่าผู้ที่คอยหน่วงเหนี่ยวนั้นจะถูกพาออกไปเสีย

2:7 For the mystery of iniquity doth already work: only he who now letteth will let, until he be taken out of the way.

2:8 และคนนอกกฎหมายนั้นจึงจะถูกเปิดเผย ผู้ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประหารด้วยวิญญาณแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ และจะทรงผลาญให้สูญไปด้วยความเจิดจ้าแห่งการเสด็จมาของพระองค์

2:8 And then shall that Wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming:

2:9 คือผู้นั้น ผู้ซึ่งการมาของมันจะเป็นตามการกระทำกิจของซาตาน พร้อมกับบรรดาการอิทธิฤทธิ์และหมายสำคัญ และการมหัศจรรย์ที่โป้ปด

2:9 Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders,

2:10 และพร้อมกับบรรดาการหลอกลวงแห่งการอธรรมในคนเหล่านั้นที่พินาศอยู่ เพราะพวกเขาไม่ได้รับความรักแห่งความจริงไว้ เพื่อพวกเขาจะรอดได้

2:10 And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved.

2:11 และเพราะเหตุนี้ พระเจ้าจะทรงส่งความเชื่อผิด ๆ ที่มีพลังมากมาสู่พวกเขา เพื่อพวกเขาจะเชื่อเรื่องโกหก

2:11 And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie:

2:12 เพื่อพวกเขาทุกคนจะถูกลงพระอาชญา ผู้ซึ่งไม่ได้เชื่อความจริง แต่ได้มีความเพลิดเพลินในการอธรรม

2:12 That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness.

การปลอบประโลมใจและการเตือนสติ
2:13 แต่พวกเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพวกท่านอยู่เสมอ พี่น้องทั้งหลาย ผู้เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่าตั้งแต่เริ่มแรกพระเจ้าได้ทรงเลือกสรรพวกท่านไว้ให้มาถึงความรอด โดยที่พระวิญญาณทรงชำระตั้งไว้ให้บริสุทธิ์ และโดยความเชื่อแห่งความจริง

Comfort and Exhortation
2:13 But we are bound to give thanks alway to God for you, brethren beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth:

2:14 ซึ่งการที่มาถึงได้นั้นพระองค์ได้ทรงเรียกพวกท่านโดยทางข่าวประเสริฐของพวกเรา เพื่อจะได้รับสง่าราศีของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา

2:14 Whereunto he called you by our gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ.

2:15 เหตุฉะนั้น พี่น้องทั้งหลาย จงยืนมั่นคงอยู่ และยึดถือบรรดาคำสั่งสอนซึ่งพวกท่านได้เล่าเรียนแล้ว ไม่ว่าจะโดยคำพูด หรือโดยจดหมายของพวกเรา

2:15 Therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye have been taught, whether by word, or our epistle.

2:16 บัดนี้ ขอให้พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา และพระเจ้าคือพระบิดาของพวกเรา ผู้ทรงรักพวกเรา และประทานความปลอบใจเป็นนิตย์และความหวังอันดีโดยทางพระคุณให้แก่พวกเรา

2:16 Now our Lord Jesus Christ himself, and God, even our Father, which hath loved us, and hath given us everlasting consolation and good hope through grace,

2:17 ทรงปลอบประโลมใจของพวกท่านและทรงตั้งพวกท่านให้มั่นคง ในวาจาและในการงานอันดีทุกอย่าง

2:17 Comfort your hearts, and stablish you in every good word and work.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope