กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 เปโตร 1 / 2 Peter 1

[1] [2] [3]

จงเอาบรรดาพระคุณของคนที่เชื่อในพระเยซูเพิ่มกับความเชื่อ
1:1 ซีโมนเปโตร ผู้รับใช้และอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ เรียน ท่านทั้งหลายที่ได้รับความเชื่ออันประเสริฐอย่างเดียวกันกับพวกเรา โดยทางความชอบธรรมของพระเจ้าและพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของพวกเรา

Christian Graces to Be Added to Faith
1:1 Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Saviour Jesus Christ:

1:2 ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่พวกท่าน โดยทางความรู้ของพระเจ้าและของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา

1:2 Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God, and of Jesus our Lord,

1:3 ตามที่ฤทธิ์เดชอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ได้ประทานสิ่งสารพัดแก่พวกเราที่เกี่ยวกับชีวิตและทางของพระเจ้า โดยทางความรู้ของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกเราให้ถึงสง่าราศีและคุณธรรม

1:3 According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue:

1:4 โดยสิ่งเหล่านี้ได้ประทานบรรดาพระสัญญาอันใหญ่ยิ่งและประเสริฐแก่พวกเรา เพื่อว่าด้วยพระสัญญาเหล่านี้ พวกท่านจะได้เป็นผู้เข้าส่วนแห่งสภาพของพระเจ้า โดยพ้นจากความเสื่อมโทรมที่มีอยู่ในโลกนี้โดยทางราคะตัณหา

1:4 Whereby are given unto us exceeding great and precious promises: that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.

1:5 และนอกจากสิ่งนี้ โดยใช้ความขยันขันแข็งทั้งสิ้น จงเพิ่มคุณธรรมเข้ากับความเชื่อของพวกท่าน และจงเพิ่มความรู้เข้ากับคุณธรรม

1:5 And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge;

1:6 และจงเพิ่มการรู้จักบังคับตนเข้ากับความรู้ และจงเพิ่มความอดทนเข้ากับการรู้จักบังคับตน และจงเพิ่มการที่เป็นอย่างพระเจ้าเข้ากับความอดทน

1:6 And to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness;

1:7 และจงเพิ่มความรักฉันพี่น้องเข้ากับการที่เป็นอย่างพระเจ้า และจงเพิ่มความรักเข้ากับความรักฉันพี่น้อง

1:7 And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.

1:8 เพราะว่าถ้าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในพวกท่าน และเพิ่มพูนขึ้นแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็กระทำให้พวกท่านไม่เป็นหมันหรือไร้ผลในความรู้ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา

1:8 For if these things be in you, and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.

1:9 แต่ผู้ใดที่ขาดสิ่งเหล่านี้ก็เป็นคนตาบอด และมองไกลออกไปไม่ได้ และได้ลืมไปว่าเขาได้รับการชำระให้บริสุทธิ์จากบรรดาบาปเดิมของตนเสียแล้ว

1:9 But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins.

1:10 เพราะฉะนั้น ในทางกลับกัน พี่น้องทั้งหลาย จงขยันขันแข็งที่จะกระทำการทรงเรียกและการทรงเลือกสรรของพวกท่านให้มั่นคง เพราะว่าถ้าพวกท่านกระทำสิ่งเหล่านี้แล้ว พวกท่านจะไม่มีวันล้มลงเลย

1:10 Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure: for if ye do these things, ye shall never fall:

1:11 ด้วยว่าอย่างนั้นจะมีทางเข้าเตรียมไว้อย่างบริบูรณ์สำหรับพวกท่านที่จะเข้าในอาณาจักรอันนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเรา

1:11 For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Saviour Jesus Christ.

1:12 เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าจะไม่ละเลยที่จะให้พวกท่านระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เสมอ ถึงแม้ว่าพวกท่านทราบสิ่งเหล่านี้แล้ว และถูกตั้งมั่นคงอยู่ในความจริงปัจจุบันนี้

1:12 Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them, and be established in the present truth.

1:13 ใช่แล้ว ข้าพเจ้าเห็นว่าสมควร ขณะที่ข้าพเจ้ายังอาศัยอยู่ในพลับพลานี้ ที่จะปลุกเร้าพวกท่านโดยให้พวกท่านระลึกถึงสิ่งเหล่านี้

1:13 Yea, I think it meet, as long as I am in this tabernacle, to stir you up by putting you in remembrance;

1:14 โดยทราบว่า อีกไม่ช้าข้าพเจ้าก็จะต้องถอดพลับพลาของข้าพเจ้าหลังนี้ออก เหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราได้ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าแล้ว

1:14 Knowing that shortly I must put off this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ hath shewed me.

คำพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่า
1:15 ยิ่งกว่านั้น ข้าพเจ้าจะพยายามกระทำให้พวกท่านสามารถ หลังจากความตายของข้าพเจ้า ที่จะระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เสมอไป

The More Sure Word of Prophecy
1:15 Moreover I will endeavour that ye may be able after my decease to have these things always in remembrance.

1:16 เพราะว่าพวกเราไม่ได้ติดตามนิทานต่าง ๆ ที่แต่งไว้ด้วยความเฉลียวฉลาด เมื่อพวกเราได้แจ้งให้พวกท่านทราบถึงฤทธิ์เดชและการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา แต่ได้เป็นพวกสักขีพยานแห่งอานุภาพของพระองค์

1:16 For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty.

1:17 เพราะว่าพระองค์ได้ทรงรับเกียรติและสง่าราศีจากพระเจ้าพระบิดา เมื่อมีพระสุรเสียงมาถึงพระองค์จากสง่าราศีอันดีเลิศนั้นว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราโปรดปรานท่านผู้นี้มาก”

1:17 For he received from God the Father honour and glory, when there came such a voice to him from the excellent glory, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.

1:18 และพวกเราก็ได้ยินพระสุรเสียงนี้ซึ่งมาจากสวรรค์ เมื่อพวกเราได้อยู่กับพระองค์ในภูเขาอันบริสุทธิ์นั้น

1:18 And this voice which came from heaven we heard, when we were with him in the holy mount.

1:19 พวกเรามีคำพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกด้วย ซึ่งพวกท่านกระทำดีที่พวกท่านเอาใจใส่คำนั้น ดุจดวงสว่างดวงหนึ่งที่ส่องแสงในที่มืด จนกระทั่งแสงอรุณขึ้น และดาวประจำรุ่งผุดขึ้นในใจของพวกท่าน

1:19 We have also a more sure word of prophecy; whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts:

1:20 โดยทราบสิ่งนี้ก่อน คือว่าไม่มีคำพยากรณ์ใด ๆ ของพระคัมภีร์ที่ควรถูกตีความตามลำพังใจของตนเอง

1:20 Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation.

1:21 ด้วยว่าคำพยากรณ์ในอดีตนั้นไม่ได้มาโดยความประสงค์ของมนุษย์ แต่พวกผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าได้กล่าวตามที่พวกเขาได้รับการดลใจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

1:21 For the prophecy came not in old time by the will of man: but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope