กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 ยอห์น 1 / 1 John 1

[1] [2] [3] [4] [5]

ยอห์นเป็นพยานว่าท่านรู้จักพระผู้ช่วยให้รอดโดยส่วนตัว
1:1 ซึ่งได้ทรงเป็นอยู่ตั้งแต่เริ่มแรก ซึ่งพวกเราได้ยิน ซึ่งพวกเราได้เห็นกับตาของพวกเรา ซึ่งพวกเราได้พินิจดู และมือของพวกเราได้จับต้อง เกี่ยวกับพระวาทะแห่งชีวิต

John Testified He Knew the Savior Personally
1:1 That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the Word of life;

1:2 (ด้วยว่าชีวิตนั้นได้ปรากฏ และพวกเราได้เห็นชีวิตนั้นและเป็นพยาน และสำแดงชีวิตนิรันดร์นั้นแก่พวกท่าน ซึ่งได้ดำรงอยู่กับพระบิดา และได้ปรากฏแก่พวกเรา)

1:2 (For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us;)

การมีสามัคคีธรรมกับพระบิดาและพระบุตรนำมาซึ่งความยินดีอันเต็มเปี่ยม
1:3 ซึ่งพวกเราได้เห็นและได้ยินนั้น พวกเราก็ได้ประกาศแก่พวกท่าน เพื่อพวกท่านจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับพวกเราด้วย และแท้จริงการร่วมสามัคคีธรรมของพวกเราอยู่กับพระบิดา และกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์

Continued Fellowship with Father and Son, and Fullness of Joy
1:3 That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us: and truly our fellowship is with the Father, and with his Son Jesus Christ.

1:4 และสิ่งเหล่านี้พวกเราเขียนถึงพวกท่าน เพื่อความยินดีของพวกท่านจะเต็มเปี่ยม

1:4 And these things write we unto you, that your joy may be full.

ความบาปที่ไม่ได้สารภาพและชำระเสียก็ขัดขวางความสามัคคีธรรมกับพระเจ้า
1:5 นี่จึงเป็นข่าวสารซึ่งพวกเราได้ยินจากพระองค์ และประกาศแก่พวกท่าน คือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และในพระองค์ไม่มีความมืดเลย

Sin Unconfessed and Uncleansed, Hinders Fellowship
1:5 This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all.

1:6 ถ้าพวกเรากล่าวว่า พวกเราร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์ และดำเนินอยู่ในความมืด พวกเราก็พูดมุสา และไม่ได้กระทำความจริง

1:6 If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth:

1:7 แต่ถ้าพวกเราดำเนินอยู่ในความสว่าง เหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่าง พวกเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ก็ชำระพวกเราให้สะอาดจากบาปทั้งสิ้น

1:7 But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.

1:8 ถ้าพวกเรากล่าวว่า พวกเราไม่มีบาป พวกเราก็หลอกลวงตัวเอง และความจริงไม่ได้อยู่ในพวกเราเลย

1:8 If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.

การสารภาพความบาปนำไปสู่การยกโทษและการชำระ
1:9 ถ้าพวกเราสารภาพบาปของพวกเรา พระองค์ก็ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมที่จะโปรดยกบาปทั้งหลายของพวกเรา และที่จะทรงชำระพวกเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น

Forgiveness and Cleansing at Confession of Sin
1:9 If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.

1:10 ถ้าพวกเรากล่าวว่า พวกเราไม่ได้ทำบาป พวกเราก็ทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสา และพระดำรัสของพระองค์ก็มิได้อยู่ในพวกเราเลย

1:10 If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope