กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศาวดาร 27 / 2 Chronicles 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

โยธามทรงครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 15:32-38)
27:1 โยธามมีพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาสิบหกปีในกรุงเยรูซาเล็ม พระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่า เยรูชาห์ บุตรสาวของศาโดก

Jotham Reigns over Judah (2 Kin. 15:32-38)
27:1 Jotham was twenty and five years old when he began to reign, and he reigned sixteen years in Jerusalem. His mother's name also was Jerushah, the daughter of Zadok.

27:2 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุกสิ่งที่อุสซียาห์พระราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทำ เว้นแต่พระองค์ไม่ได้เข้าไปในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ และประชากรยังกระทำอย่างเลวทราม

27:2 And he did that which was right in the sight of the LORD, according to all that his father Uzziah did: howbeit he entered not into the temple of the LORD. And the people did yet corruptly.

27:3 พระองค์ทรงสร้างประตูบนแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และทรงกระทำการก่อสร้างมากบนกำแพงแห่งโอเฟล

27:3 He built the high gate of the house of the LORD, and on the wall of Ophel he built much.

27:4 ยิ่งกว่านั้น พระองค์ทรงสร้างนครต่าง ๆ ในภูเขาทั้งหลายแห่งยูดาห์ และสร้างปราสาทและหอคอยในป่าไม้ทั้งหลาย

27:4 Moreover he built cities in the mountains of Judah, and in the forests he built castles and towers.

27:5 พระองค์ทรงสู้รบกับกษัตริย์ของคนอัมโมนและทรงชนะพวกเขา และในปีนั้นคนอัมโมนได้ถวายเงินแด่พระองค์หนึ่งร้อยตะลันต์ และข้าวสาลีหนึ่งหมื่นโคระกับข้าวบาร์เลย์หนึ่งหมื่นโคระ คนอัมโมนได้ถวายเท่ากันแด่พระองค์ทั้งในปีที่สองและในปีที่สาม

27:5 He fought also with the king of the Ammonites, and prevailed against them. And the children of Ammon gave him the same year an hundred talents of silver, and ten thousand measures of wheat, and ten thousand of barley. So much did the children of Ammon pay unto him, both the second year, and the third.

27:6 ดังนั้น โยธามจึงทรงมีกำลังมาก เพราะพระองค์ทรงเตรียมทางทั้งหลายของพระองค์ไว้ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์

27:6 So Jotham became mighty, because he prepared his ways before the LORD his God.

27:7 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของโยธาม และการสงครามทั้งสิ้นของพระองค์ และบรรดาวิธีการของพระองค์ ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนังสือของบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์

27:7 Now the rest of the acts of Jotham, and all his wars, and his ways, lo, they are written in the book of the kings of Israel and Judah.

27:8 พระองค์มีพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาสิบหกปีในกรุงเยรูซาเล็ม

27:8 He was five and twenty years old when he began to reign, and reigned sixteen years in Jerusalem.

27:9 และโยธามทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาทั้งหลายฝังพระองค์ไว้ในนครของดาวิด และอาหัสโอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

27:9 And Jotham slept with his fathers, and they buried him in the city of David: and Ahaz his son reigned in his stead.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope