กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

เลวีนิติ 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติของพระเจ้า
19:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
19:2 “จงพูดกับบรรดาชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอล และกล่าวแก่พวกเขาว่า เจ้าทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์
19:3 เจ้าทุกคนจะต้องเคารพบิดามารดาของตน และจะต้องถือรักษาบรรดาสะบาโตของเรา เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า
19:4 เจ้าทั้งหลายอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดหันไปนับถือรูปเคารพ หรือหล่อพระทั้งหลายไว้เป็นรูปเคารพสำหรับตน เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า
19:5 และถ้าเจ้าทั้งหลายถวายเครื่องสันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์ พวกเจ้าจงถวายเครื่องสันติบูชานั้นด้วยความสมัครใจของตนเอง
19:6 จงรับประทานเครื่องบูชานั้นเสียในวันเดียวกันที่เจ้าทั้งหลายถวายเครื่องบูชานั้นและในวันรุ่งขึ้น และถ้ามีส่วนใดเหลืออยู่จนถึงวันที่สาม จงเผาส่วนนั้นเสียด้วยไฟ
19:7 และถ้ารับประทานเครื่องบูชานั้นในวันที่สามก็เป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน ก็จะไม่เป็นที่พอพระทัยเลย
19:8 เพราะฉะนั้น ทุกคนที่รับประทานเครื่องบูชานั้นจะต้องรับโทษความชั่วช้าของเขา เพราะเขาได้ลบหลู่สิ่งบริสุทธิ์ของพระเยโฮวาห์ และผู้นั้นจะต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติของตน
19:9 และเมื่อเจ้าทั้งหลายเกี่ยวข้าวในนาของพวกเจ้า เจ้าอย่าเกี่ยวเก็บข้าวที่ขอบนาของเจ้าจนหมด ทั้งเจ้าอย่าเก็บข้าวที่ร่วงหล่นของเจ้า
19:10 และเจ้าอย่าเก็บผลที่สวนองุ่นของเจ้าจนหมด ทั้งเจ้าอย่าเก็บผลองุ่นทุกลูกในสวนองุ่นของเจ้า เจ้าจงเหลือสิ่งเหล่านั้นไว้ให้คนยากจนและคนต่างชาติ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย
19:11 เจ้าทั้งหลายอย่าลักทรัพย์ ทั้งอย่าคดโกงและโกหกต่อกันและกัน
19:12 และเจ้าทั้งหลายอย่าสาบานออกนามของเราเป็นความเท็จ ทั้งเจ้าอย่ากระทำให้พระนามพระเจ้าของเจ้าเป็นที่เหยียดหยาม เราคือพระเยโฮวาห์
19:13 เจ้าอย่าฉ้อโกงเพื่อนบ้านของเจ้า ทั้งอย่าปล้นเขา อย่าให้ค่าจ้างของลูกจ้างค้างอยู่กับเจ้าตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้า
19:14 เจ้าอย่าสาปแช่งคนหูหนวก หรือวางสิ่งกีดขวางต่อหน้าคนตาบอดเพื่อให้เขาสะดุด แต่จงเกรงกลัวพระเจ้าของเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์
19:15 เจ้าทั้งหลายอย่าพิพากษาด้วยความอธรรม เจ้าอย่าลำเอียงเข้าข้างคนยากจนหรือเห็นแก่หน้าคนใหญ่คนโต แต่เจ้าจงพิพากษาเพื่อนบ้านของเจ้าด้วยความชอบธรรม
19:16 เจ้าอย่าเทียวขึ้นเทียวล่องคอยส่อเสียดท่ามกลางชนชาติของตน ทั้งเจ้าอย่าปองร้ายต่อโลหิตของเพื่อนบ้านของเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์
19:17 เจ้าอย่าเกลียดชังพี่น้องของเจ้าอยู่ในใจของเจ้า แต่ในทุกกรณีเจ้าจงตักเตือนเพื่อนบ้านของเจ้า เพื่อไม่ต้องรับโทษเพราะบาปของเขา
19:18 เจ้าอย่าแก้แค้นหรือผูกพยาบาทต่อลูกหลานแห่งชนชาติของเจ้า แต่เจ้าจงรักเพื่อนบ้านของเจ้าเหมือนตนเอง เราคือพระเยโฮวาห์
19:19 พวกเจ้าจงรักษากฎเกณฑ์ทั้งหลายของเรา เจ้าอย่าให้สัตว์ของเจ้าผสมพันธุ์กับสัตว์ต่างชนิดกัน เจ้าอย่าหว่านเมล็ดพืชต่างพันธุ์ผสมกันไว้ในนาของเจ้า ทั้งเจ้าอย่าสวมใส่เสื้อผ้าที่ทอด้วยขนสัตว์ปนด้วยป่าน
19:20 ถ้าผู้ใดก็ตามเข้านอนกับผู้หญิงที่เป็นทาสหญิง ที่ได้หมั้นกันไว้กับสามีแล้ว และยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือปล่อยนางเป็นอิสระ ก็จะต้องลงโทษนางด้วยแส้ แต่อย่าให้พวกเขาถึงตาย เพราะว่าทาสหญิงนั้นไม่เป็นอิสระ
19:21 และจงให้ผู้นั้นนำเครื่องบูชาไถ่การละเมิดของเขามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน คือแกะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด
19:22 และปุโรหิตจะต้องทำการลบมลทินบาปให้เขาด้วยการถวายแกะตัวผู้นั้น เป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิดต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะบาปของเขาซึ่งเขาได้กระทำไป และเขาจะได้รับการอภัยบาปที่เขาได้กระทำไปแล้วนั้น
19:23 และเมื่อเจ้าทั้งหลายจะเข้าไปในแผ่นดินและจะได้ปลูกต้นไม้ทุกชนิดสำหรับใช้เป็นอาหาร ดังนั้นผลไม้ที่ได้นั้นเจ้าทั้งหลายจะต้องถือว่าไม่ได้เข้าสุหนัต สามปีจะถือว่าเป็นผลไม้ที่ไม่ได้เข้าสุหนัตแก่พวกเจ้า อย่ารับประทานผลไม้นั้นเลย
19:24 แต่ในปีที่สี่ ผลไม้ทั้งหมดที่ได้นั้นจะเป็นของบริสุทธิ์เพื่อใช้ในการสรรเสริญพระเยโฮวาห์
19:25 และในปีที่ห้า เจ้าทั้งหลายจะรับประทานผลไม้นั้นได้ เพื่อจะบังเกิดผลไม้ทวีขึ้นเพื่อพวกเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย
19:26 เจ้าทั้งหลายอย่ารับประทานเนื้อสัตว์ใด ๆ พร้อมกับเลือด และพวกเจ้าอย่าเป็นหมอผีหรือเป็นหมอดู
19:27 เจ้าทั้งหลายอย่าตัดผมเป็นวงกลมรอบศีรษะของพวกเจ้า ทั้งเจ้าอย่าโกนมุมเคราของเจ้า
19:28 เจ้าทั้งหลายอย่ากรีดเนื้อของพวกเจ้าเพราะเหตุคนตาย ทั้งอย่าทำเครื่องหมายสักใด ๆ ลงที่ตัวเจ้าทั้งหลาย เราคือพระเยโฮวาห์
19:29 อย่าทำให้บุตรสาวของตนขายตัวด้วยทำให้นางเป็นหญิงโสเภณี เกรงว่าแผ่นดินนั้นจะตกเป็นที่ค้าขายโสเภณี และแผ่นดินจะเต็มไปด้วยความชั่ว
19:30 เจ้าทั้งหลายจะต้องถือรักษาสะบาโตทั้งหลายของเรา และแสดงความยำเกรงต่อสถานบริสุทธิ์ของเรา เราคือพระเยโฮวาห์
19:31 อย่าเข้าเกี่ยวข้องกับพวกคนทรง ทั้งอย่าเที่ยวค้นหาพวกพ่อมดแม่มด เพื่อทำให้ตนเป็นมลทินเพราะพวกเขาเลย เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย
19:32 เจ้าจงลุกขึ้นเคารพคนผมหงอก และให้เกียรติต่อหน้าคนชรา และจงเกรงกลัวพระเจ้าของเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์
19:33 และถ้าคนต่างชาติอาศัยอยู่กับเจ้าในแผ่นดินของเจ้าทั้งหลาย พวกเจ้าอย่าบีบบังคับเขา
19:34 แต่คนต่างชาติที่อาศัยอยู่กับเจ้าทั้งหลายนั้น พวกเจ้าจงนับว่าเป็นเหมือนกับคนที่บังเกิดท่ามกลางเจ้าทั้งหลาย และเจ้าจงรักเขาเหมือนรักตนเอง เพราะว่าเจ้าทั้งหลายเคยเป็นคนต่างชาติในแผ่นดินแห่งอียิปต์ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า
19:35 เจ้าทั้งหลายอย่าพิพากษาด้วยความอธรรม ในการวัดความยาว ในการชั่งน้ำหนัก หรือในการนับจำนวน
19:36 เจ้าทั้งหลายจงมีตาชั่งเที่ยงตรง ลูกตุ้มเที่ยงตรง เอฟาห์เที่ยงตรง และฮินเที่ยงตรง เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า ผู้ได้พาเจ้าทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์
19:37 ฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจงรักษากฎเกณฑ์ทั้งหมดของเราและคำตัดสินทั้งสิ้นของเราและกระทำตาม เราคือพระเยโฮวาห์”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope