กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เอสเธอร์ 3 / Esther 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

ฮามานวางแผนร้ายที่จะทำลายคนยิวทั้งปวง
3:1 ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ กษัตริย์อาหสุเอรัสทรงเลื่อนยศฮามานบุตรชายของฮัมเมดาธา คนอากัก และทรงเลื่อนยศท่านและทรงตั้งเก้าอี้ของท่านไว้เหนือกว่าของประมุขทั้งปวงที่อยู่กับพระองค์

Haman Conspires to Destroy the Jews
3:1 After these things did king Ahasuerus promote Haman the son of Hammedatha the Agagite, and advanced him, and set his seat above all the princes that were with him.

3:2 และบรรดาข้าราชการของกษัตริย์ซึ่งอยู่ที่ประตูของกษัตริย์ก็กราบลงและแสดงความเคารพต่อฮามาน เพราะกษัตริย์ได้บัญชาให้กระทำเช่นนั้นต่อท่าน แต่โมรเดคัยไม่ได้กราบลงหรือแสดงความเคารพต่อท่าน

3:2 And all the king's servants, that were in the king's gate, bowed, and reverenced Haman: for the king had so commanded concerning him. But Mordecai bowed not, nor did him reverence.

3:3 แล้วพวกข้าราชการของกษัตริย์ซึ่งอยู่ที่ประตูของกษัตริย์พูดกับโมรเดคัยว่า “ทำไมท่านละเมิดพระบัญชาของกษัตริย์”

3:3 Then the king's servants, which were in the king's gate, said unto Mordecai, Why transgressest thou the king's commandment?

3:4 บัดนี้ต่อมา เมื่อเขาทั้งหลายพูดกับท่านวันแล้ววันเล่า และท่านไม่ฟังพวกเขา พวกเขาก็ไปบอกฮามานเพื่อจะดูว่าเรื่องของโมรเดคัยจะตั้งอยู่หรือไม่ เพราะท่านได้บอกพวกเขาว่าท่านเป็นคนยิว

3:4 Now it came to pass, when they spake daily unto him, and he hearkened not unto them, that they told Haman, to see whether Mordecai's matters would stand: for he had told them that he was a Jew.

3:5 และเมื่อฮามานเห็นว่าโมรเดคัยไม่กราบลงหรือแสดงความเคารพต่อท่าน ฮามานก็เดือดดาล

3:5 And when Haman saw that Mordecai bowed not, nor did him reverence, then was Haman full of wrath.

3:6 และท่านคิดว่าเป็นการเสียเกียรติที่จะลงมือกับโมรเดคัยคนเดียว เพราะบางคนได้บอกท่านให้ทราบถึงชนชาติของโมรเดคัย ดังนั้นฮามานจึงหาช่องที่จะทำลายพวกยิวทั้งหมด ซึ่งอยู่ทั่วราชอาณาจักรทั้งสิ้นของอาหสุเอรัส คือชนชาติของโมรเดคัย

3:6 And he thought scorn to lay hands on Mordecai alone; for they had shewed him the people of Mordecai: wherefore Haman sought to destroy all the Jews that were throughout the whole kingdom of Ahasuerus, even the people of Mordecai.

3:7 ในเดือนแรกซึ่งเป็นเดือนนิสาน ในปีที่สิบสองแห่งรัชกาลของกษัตริย์อาหสุเอรัส เขาทั้งหลายทอดปูร์ คือสลาก ต่อหน้าฮามานเพื่อหาวัน และเพื่อหาเดือน จนได้เดือนที่สิบสอง คือเป็นเดือนอาดาร์

3:7 In the first month, that is, the month Nisan, in the twelfth year of king Ahasuerus, they cast Pur, that is, the lot, before Haman from day to day, and from month to month, to the twelfth month, that is, the month Adar.

3:8 และฮามานทูลกษัตริย์อาหสุเอรัสว่า “มีชนชาติหนึ่งกระจายอยู่ทั่ว และแยกกันอยู่ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายในมณฑลทั้งหลายแห่งราชอาณาจักรของพระองค์ และกฎหมายของพวกเขาต่างกับกฎหมายของชนชาติอื่นทั้งสิ้น และพวกเขาไม่รักษากฎหมายของกษัตริย์ ฉะนั้นที่จะทรงปล่อยพวกเขาไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์แก่กษัตริย์

3:8 And Haman said unto king Ahasuerus, There is a certain people scattered abroad and dispersed among the people in all the provinces of thy kingdom; and their laws are diverse from all people; neither keep they the king's laws: therefore it is not for the king's profit to suffer them.

3:9 ถ้าเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์ ขอทรงออกกฤษฎีกาให้ทำลายล้างเขาทั้งหลายเสียเถิด และข้าพระองค์จะถวายเงินหนึ่งหมื่นตะลันต์ใส่มือบรรดาคนที่ดูแลพระราชกิจนี้ เพื่อจะได้ใส่เงินนั้นในพระคลังของกษัตริย์”

3:9 If it please the king, let it be written that they may be destroyed: and I will pay ten thousand talents of silver to the hands of those that have the charge of the business, to bring it into the king's treasuries.

3:10 และกษัตริย์จึงถอดพระธำมรงค์ตราออกจากพระหัตถ์ของพระองค์ และมอบพระธำมรงค์ตรานั้นแก่ฮามานบุตรชายของฮัมเมดาธา คนอากัก ผู้เป็นศัตรูของพวกยิว

3:10 And the king took his ring from his hand, and gave it unto Haman the son of Hammedatha the Agagite, the Jews' enemy.

3:11 และกษัตริย์ตรัสกับฮามานว่า “เรามอบเงินนั้นให้แก่ท่าน ประชาชนนั้นด้วย เพื่อจะทำแก่เขาทั้งหลายตามที่ท่านเห็นดี”

3:11 And the king said unto Haman, The silver is given to thee, the people also, to do with them as it seemeth good to thee.

3:12 แล้วทรงเรียกเหล่าราชอาลักษณ์ของกษัตริย์เข้ามาในวันที่สิบสามเดือนแรก และให้เขียนกฤษฎีกาตามทุกสิ่งที่ฮามานได้บัญชาแก่สมุหเทศาภิบาลของกษัตริย์ และแก่เจ้าเมืองมณฑลทั้งปวง และแก่หัวหน้าแห่งชนชาติทั้งปวงของทุกมณฑลตามอักษรของมณฑลนั้น และแก่ชนทุกชาติตามภาษาของพวกเขา ในพระนามของกษัตริย์อาหสุเอรัส และประทับตราด้วยพระธำมรงค์ตราของกษัตริย์

3:12 Then were the king's scribes called on the thirteenth day of the first month, and there was written according to all that Haman had commanded unto the king's lieutenants, and to the governors that were over every province, and to the rulers of every people of every province according to the writing thereof, and to every people after their language; in the name of king Ahasuerus was it written, and sealed with the king's ring.

3:13 และพวกคนส่งข่าวได้ส่งจดหมายเหล่านี้ไปในมณฑลทั้งสิ้นของกษัตริย์ เพื่อทำลาย เพื่อสังหารและเพื่อทำให้คนยิวทั้งปวงพินาศไป ทั้งหนุ่มและแก่ เด็กเล็ก ๆ และผู้หญิงในวันเดียวกัน คือในวันที่สิบสามเดือนที่สิบสองซึ่งเป็นเดือนอาดาร์ และเพื่อริบเอาข้าวของของพวกเขาไปเสียหมด

3:13 And the letters were sent by posts into all the king's provinces, to destroy, to kill, and to cause to perish, all Jews, both young and old, little children and women, in one day, even upon the thirteenth day of the twelfth month, which is the month Adar, and to take the spoil of them for a prey.

3:14 ให้ออกสำเนาเอกสารนั้นเป็นกฤษฎีกาในทุกมณฑล นำไปประกาศให้ชนชาติทั้งปวงฟัง เพื่อพวกเขาจะพร้อมสำหรับวันนั้น

3:14 The copy of the writing for a commandment to be given in every province was published unto all people, that they should be ready against that day.

3:15 บรรดาคนส่งข่าวก็รีบไปตามพระบัญชาของกษัตริย์ และออกกฤษฎีกานั้นในสุสาปราสาท และกษัตริย์ก็ประทับดื่มกับฮามาน แต่ชาวเมืองสุสาก็งุนงง

3:15 The posts went out, being hastened by the king's commandment, and the decree was given in Shushan the palace. And the king and Haman sat down to drink; but the city Shushan was perplexed.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope