กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โรม 16 / Romans 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

การทักทายต่อเพื่อนคริสเตียนที่รักยิ่ง
16:1 ข้าพเจ้าขอแนะนำน้องสาวของพวกเราให้แก่พวกท่าน คือเฟบี ผู้ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของคริสตจักรซึ่งอยู่ที่เมืองเคนเครีย

Greetings to Greatly Loved Fellow Christians
16:1 I commend unto you Phebe our sister, which is a servant of the church which is at Cenchrea:

16:2 ขอพวกท่านรับนางไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้า ให้สมกับเป็นพวกวิสุทธิชน และขอให้พวกท่านช่วยเหลือนางในกิจการใดก็ตามที่นางต้องการจากพวกท่าน เพราะนางได้เป็นผู้ที่ช่วยเหลือของคนมากมาย และของข้าพเจ้าเองด้วย

16:2 That ye receive her in the Lord, as becometh saints, and that ye assist her in whatsoever business she hath need of you: for she hath been a succourer of many, and of myself also.

16:3 จงทักทายปราศรัยปริสสิลลาและอาควิลลา พวกผู้ร่วมงานกับข้าพเจ้าในพระเยซูคริสต์

16:3 Greet Priscilla and Aquila my helpers in Christ Jesus:

16:4 ผู้ซึ่งได้ยอมพลีชีวิตของพวกเขาเองเพื่อป้องกันชีวิตของข้าพเจ้า ผู้ซึ่งข้าพเจ้าขอขอบคุณ และมิใช่ข้าพเจ้าคนเดียวเท่านั้น แต่คริสตจักรทุกแห่งของพวกต่างชาติด้วย

16:4 Who have for my life laid down their own necks: unto whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles.

16:5 เช่นเดียวกัน จงทักทายปราศรัยคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของเขาทั้งสอง ขอฝากความคิดถึงมายังเอเปเนทัสที่รักอย่างยิ่งของข้าพเจ้า ผู้เป็นผลแรกของแคว้นอาคายาถวายแด่พระคริสต์

16:5 Likewise greet the church that is in their house. Salute my wellbeloved Epaenetus, who is the firstfruits of Achaia unto Christ.

16:6 จงทักทายปราศรัยมารีย์ ผู้ได้ตรากตรำทำงานหนักเพื่อพวกเรา

16:6 Greet Mary, who bestowed much labour on us.

16:7 ขอฝากความคิดถึงมายังอันโดรนิคัสและยูนีอัสผู้เป็นญาติของข้าพเจ้า และบรรดาผู้เป็นนักโทษร่วมกับข้าพเจ้า ผู้มีชื่อเสียงดีในท่ามกลางพวกอัครสาวก ผู้ที่ได้อยู่ในพระคริสต์ก่อนข้าพเจ้าด้วย

16:7 Salute Andronicus and Junia, my kinsmen, and my fellowprisoners, who are of note among the apostles, who also were in Christ before me.

16:8 จงทักทายปราศรัยอัมพลีอัสที่รักของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้า

16:8 Greet Amplias my beloved in the Lord.

16:9 ขอฝากความคิดถึงมายังอูรบานัส ผู้ร่วมงานกับพวกเราในพระคริสต์ และสทาคิสที่รักของข้าพเจ้า

16:9 Salute Urbane, our helper in Christ, and Stachys my beloved.

16:10 ขอฝากความคิดถึงมายังอาเป็ลเลสผู้เป็นที่พอพระทัยในพระคริสต์ ขอฝากความคิดถึงมายังคนทั้งหลายซึ่งอยู่ในครัวเรือนของอาริสโทบูลัส

16:10 Salute Apelles approved in Christ. Salute them which are of Aristobulus' household.

16:11 ขอฝากความคิดถึงมายังเฮโรดิโอนผู้เป็นญาติของข้าพเจ้า จงทักทายปราศรัยคนทั้งหลายแห่งครัวเรือนของนารซิสสัส ผู้ซึ่งอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้า

16:11 Salute Herodion my kinsman. Greet them that be of the household of Narcissus, which are in the Lord.

16:12 ขอฝากความคิดถึงมายังตรีเฟนาและตรีโฟสา ผู้ตรากตรำทำงานในองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอฝากความคิดถึงมายังเปอร์ซิสที่รัก ผู้ซึ่งได้ตรากตรำทำงานหนักในองค์พระผู้เป็นเจ้า

16:12 Salute Tryphena and Tryphosa, who labour in the Lord. Salute the beloved Persis, which laboured much in the Lord.

16:13 ขอฝากความคิดถึงมายังรูฟัส ผู้ที่ถูกเลือกไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้า และมารดาของเขาและของข้าพเจ้า

16:13 Salute Rufus chosen in the Lord, and his mother and mine.

16:14 ขอฝากความคิดถึงมายังอาสินครีทัส ฟเลโกน เฮอร์มาส ปัทโรบัส เฮอร์เมส และบรรดาพี่น้องซึ่งอยู่กับเขาเหล่านั้น

16:14 Salute Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes, and the brethren which are with them.

16:15 ขอฝากความคิดถึงมายังฟีโลโลกัส และยูเลีย เนเรอัสและน้องสาวของเขา และโอลิมปัส และบรรดาวิสุทธิชนซึ่งอยู่กับคนเหล่านั้น

16:15 Salute Philologus, and Julia, Nereus, and his sister, and Olympas, and all the saints which are with them.

16:16 จงคำนับซึ่งกันและกันด้วยการจุบอันบริสุทธิ์ บรรดาคริสตจักรของพระคริสต์ขอฝากความคิดถึงมายังพวกท่าน

16:16 Salute one another with an holy kiss. The churches of Christ salute you.

16:17 บัดนี้ ข้าพเจ้าขอวิงวอนพวกท่าน พี่น้องทั้งหลาย จงคอยดูคนเหล่านั้นซึ่งก่อให้เกิดการแตกแยกกันและการขัดเคืองใจต่าง ๆ ที่ขัดแย้งกับหลักคำสอนซึ่งพวกท่านได้เรียนรู้มาแล้ว และจงหลีกเลี่ยงคนเหล่านั้น

16:17 Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offences contrary to the doctrine which ye have learned; and avoid them.

16:18 เพราะว่าคนทั้งหลายที่เป็นเช่นนั้นไม่ได้รับใช้พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา แต่ท้องของตัวเอง และโดยบรรดาถ้อยคำอันดีและคำอ่อนหวานหลอกลวงหัวใจของบรรดาคนไร้เดียงสา

16:18 For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly; and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple.

16:19 ด้วยว่าความเชื่อฟังของพวกท่านได้เลื่องลือไปถึงคนทั้งปวงแล้ว ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีความยินดีเพราะเหตุพวกท่าน แต่ข้าพเจ้ายังใคร่ให้พวกท่านเป็นคนฉลาดต่อสิ่งซึ่งดี และไร้เดียงสาเกี่ยวกับความชั่วร้าย

16:19 For your obedience is come abroad unto all men. I am glad therefore on your behalf: but yet I would have you wise unto that which is good, and simple concerning evil.

16:20 และในไม่ช้าพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงกระทำให้ซาตานฟกช้ำใต้ฝ่าเท้าของพวกท่าน ขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราจงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด เอเมน

16:20 And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.

16:21 ทิโมธีผู้ร่วมงานกับข้าพเจ้า และลูสิอัส และยาโสน และโสสิปาเทอร์ บรรดาญาติของข้าพเจ้า ฝากความคิดถึงมายังพวกท่าน

16:21 Timotheus my workfellow, and Lucius, and Jason, and Sosipater, my kinsmen, salute you.

16:22 ข้าพเจ้าเทอร์ทีอัส ผู้ได้เขียนจดหมายฉบับนี้ ขอฝากความคิดถึงมายังพวกท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า

16:22 I Tertius, who wrote this epistle, salute you in the Lord.

16:23 กายอัสผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้า และเป็นผู้บำรุงคริสตจักรทั้งหมดฝากความคิดถึงมายังพวกท่าน เอรัสทัสสมุหบัญชีของนครนี้ฝากความคิดถึงมายังพวกท่าน ทั้งควารทัสพี่น้องคนหนึ่ง

16:23 Gaius mine host, and of the whole church, saluteth you. Erastus the chamberlain of the city saluteth you, and Quartus a brother.

16:24 ขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา จงดำรงอยู่กับพวกท่านทุกคนเถิด เอเมน

16:24 The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.

16:25 บัดนี้ขอสง่าราศีจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์สามารถที่จะตั้งพวกท่านให้มั่นคง ตามข่าวประเสริฐของข้าพเจ้า และตามการประกาศของพระเยซูคริสต์ ตามการเปิดเผยแห่งข้อความลึกลับนั้น ซึ่งได้ถูกเก็บไว้เป็นความลับตั้งแต่เริ่มสร้างโลก

16:25 Now to him that is of power to stablish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began,

16:26 แต่บัดนี้ ได้ถูกทำให้ปรากฏแจ้งแล้ว และโดยพระคัมภีร์ของพวกศาสดาพยากรณ์ ตามพระบัญญัติของพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่เป็นนิตย์ ได้ทำให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชาติทั้งปวงเพื่อการเชื่อฟังแห่งความเชื่อ

16:26 But now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith:

16:27 ขอสง่าราศีจงมีแด่พระเจ้าผู้ทรงพระปัญญาแต่องค์เดียวโดยทางพระเยซูคริสต์ สืบ ๆ ไปเป็นนิตย์ เอเมน [เขียนถึงชาวโรมจากเมืองโครินธ์ และส่งโดยเฟบี ผู้รับใช้แห่งคริสตจักรที่เมืองเคนเครีย]

16:27 To God only wise, be glory through Jesus Christ for ever. Amen. [Written to the Romans from Corinthus, and sent by Phebe servant of the church at Cenchrea.]

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope