กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศ์กษัตริย์ 10 / 1 Kings 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

พระราชินีแห่งเชบาทรงเข้าเฝ้ากษัตริย์ซาโลมอน (2 พศด 9:1-12)
10:1 และเมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงได้ยินกิตติศัพท์ของซาโลมอนเกี่ยวกับพระนามของพระเยโฮวาห์ พระนางจึงได้เสด็จมาพิสูจน์พระองค์ด้วยคำถามยาก ๆ

Queen of Sheba Visits Solomon (2 Chr. 9:1-12)
10:1 And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning the name of the LORD, she came to prove him with hard questions.

10:2 และพระนางเสด็จมายังกรุงเยรูซาเล็ม พร้อมด้วยขบวนยานพาหนะใหญ่ มีฝูงอูฐบรรทุกเครื่องเทศและทองคำเป็นอันมาก และเพชรพลอยต่าง ๆ และเมื่อพระนางเสด็จมาถึงซาโลมอนแล้ว พระนางก็ทูลเรื่องในพระทัยของพระนางต่อพระองค์ทุกประการ

10:2 And she came to Jerusalem with a very great train, with camels that bare spices, and very much gold, and precious stones: and when she was come to Solomon, she communed with him of all that was in her heart.

10:3 และซาโลมอนตรัสแก้ปัญหาของพระนางทั้งสิ้น ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนอยู่พ้นกษัตริย์ซึ่งพระองค์ไม่ได้ทรงอธิบายแก่พระนาง

10:3 And Solomon told her all her questions: there was not any thing hid from the king, which he told her not.

10:4 และเมื่อพระราชินีแห่งเชบาได้ทรงเห็นพระสติปัญญาทั้งสิ้นของซาโลมอน และพระราชวังที่พระองค์ได้ทรงสร้าง

10:4 And when the queen of Sheba had seen all Solomon's wisdom, and the house that he had built,

10:5 และอาหารที่โต๊ะเสวยของพระองค์ กับการเข้าเฝ้าของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ และการปรนนิบัติรับใช้ของเหล่ามหาดเล็กของพระองค์ ทั้งเครื่องแต่งกายของพวกเขา และเหล่าพนักงานเชิญถ้วยเสวยของพระองค์ และการที่พระองค์เสด็จขึ้นไปในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ พระนางก็ใจหายเลยทีเดียว

10:5 And the meat of his table, and the sitting of his servants, and the attendance of his ministers, and their apparel, and his cupbearers, and his ascent by which he went up unto the house of the LORD; there was no more spirit in her.

10:6 และพระนางทูลกษัตริย์ว่า “ข่าวคราวซึ่งหม่อมฉันได้ยินในประเทศของหม่อมฉัน ถึงพระราชกิจและพระสติปัญญาของพระองค์เป็นความจริง

10:6 And she said to the king, It was a true report that I heard in mine own land of thy acts and of thy wisdom.

10:7 อย่างไรก็ตาม หม่อมฉันไม่ได้เชื่อถ้อยคำเหล่านั้น จนกระทั่งหม่อมฉันได้มาเฝ้า และตาของหม่อมฉันได้เห็นเอง และดูเถิด ที่ได้บอกกล่าวแก่หม่อมฉันก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง พระสติปัญญาและความมั่งคั่งของพระองค์ก็มากยิ่งกว่ากิตติศัพท์ที่หม่อมฉันได้ยิน

10:7 Howbeit I believed not the words, until I came, and mine eyes had seen it: and, behold, the half was not told me: thy wisdom and prosperity exceedeth the fame which I heard.

10:8 บรรดาคนของพระองค์ก็เป็นสุข บรรดาผู้รับใช้เหล่านี้ของพระองค์ผู้อยู่งานประจำต่อพระพักตร์พระองค์ และฟังพระสติปัญญาของพระองค์ก็เป็นสุข

10:8 Happy are thy men, happy are these thy servants, which stand continually before thee, and that hear thy wisdom.

10:9 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ ผู้ได้พอพระทัยในพระองค์ เพื่อที่จะแต่งตั้งพระองค์ไว้บนบัลลังก์แห่งอิสราเอล เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงรักอิสราเอลเป็นนิตย์ จึงได้ทรงแต่งตั้งให้พระองค์เป็นกษัตริย์ เพื่อจะทรงอำนวยความยุติธรรมและความเที่ยงธรรม”

10:9 Blessed be the LORD thy God, which delighted in thee, to set thee on the throne of Israel: because the LORD loved Israel for ever, therefore made he thee king, to do judgment and justice.

10:10 และพระนางได้ถวายทองคำหนึ่งร้อยยี่สิบตะลันต์แด่กษัตริย์ ทั้งเครื่องเทศเป็นจำนวนมาก และเพชรพลอยต่าง ๆ ไม่มีเครื่องเทศมามากมายเหมือนเช่นนี้อีก ตามที่พระราชินีแห่งเชบาถวายแด่กษัตริย์ซาโลมอน

10:10 And she gave the king an hundred and twenty talents of gold, and of spices very great store, and precious stones: there came no more such abundance of spices as these which the queen of Sheba gave to king Solomon.

10:11 และกองทัพเรือของฮีรามซึ่งได้นำทองคำมาจากโอฟีร์ ได้นำไม้จันทน์แดงและเพชรพลอยต่าง ๆ จำนวนมากมาจากโอฟีร์ด้วย

10:11 And the navy also of Hiram, that brought gold from Ophir, brought in from Ophir great plenty of almug trees, and precious stones.

10:12 และกษัตริย์ทรงใช้ไม้จันทน์แดงทำเสาสำหรับพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และสำหรับพระราชวังของกษัตริย์ ทำพิณเขาคู่และพิณใหญ่สำหรับพวกนักร้องด้วย จนถึงทุกวันนี้ไม่เคยมีไม้จันทน์แดงมาหรือเคยเห็นอย่างนี้อีกเลย

10:12 And the king made of the almug trees pillars for the house of the LORD, and for the king's house, harps also and psalteries for singers: there came no such almug trees, nor were seen unto this day.

10:13 และกษัตริย์ซาโลมอนพระราชทานทุกอย่างแก่พระราชินีแห่งเชบา ตามที่พระนางมีพระประสงค์ นอกจากสิ่งที่พระราชทานมาจากความอุดมสมบูรณ์ของกษัตริย์แล้ว สิ่งใด ๆ ที่พระนางทูลขอ ซาโลมอนก็พระราชทานให้ ดังนั้นพระนางจึงเสด็จกลับไปยังแผ่นดินของพระนาง คือพระนางพร้อมกับข้าราชการของพระนาง

10:13 And king Solomon gave unto the queen of Sheba all her desire, whatsoever she asked, beside that which Solomon gave her of his royal bounty. So she turned and went to her own country, she and her servants.

ความเจริญรุ่งเรืองของซาโลมอน (2 พศด 9:13-28)
10:14 เวลานั้น ทองคำที่นำมาส่งซาโลมอนในแต่ละปีเป็นทองคำหนักหกร้อยหกสิบหกตะลันต์

Riches and Splendor of Solomon (2 Chr. 9:13-28)
10:14 Now the weight of gold that came to Solomon in one year was six hundred threescore and six talents of gold,

10:15 นอกจากทองคำซึ่งพระองค์ได้รับมาจากพวกพ่อค้า และจากการค้าขายของพวกพ่อค้าเครื่องเทศ และจากกษัตริย์ทั้งปวงของประเทศอาระเบีย และจากบรรดาเจ้าเมืองแห่งแผ่นดิน

10:15 Beside that he had of the merchantmen, and of the traffick of the spice merchants, and of all the kings of Arabia, and of the governors of the country.

10:16 และกษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างโล่ใหญ่สองร้อยอันด้วยทองคำทุบ โล่อันหนึ่งใช้ทองคำหนักหกร้อยเชเขล

10:16 And king Solomon made two hundred targets of beaten gold: six hundred shekels of gold went to one target.

10:17 และพระองค์ทรงสร้างโล่สามร้อยอันด้วยทองคำทุบ โล่อันหนึ่งใช้ทองคำหนักสามมาเน และกษัตริย์ทรงเก็บโล่เหล่านั้นไว้ในพระตำหนักแห่งพนาเลบานอน

10:17 And he made three hundred shields of beaten gold; three pound of gold went to one shield: and the king put them in the house of the forest of Lebanon.

10:18 ยิ่งกว่านั้น กษัตริย์ทรงทำบัลลังก์ขนาดใหญ่ด้วยงาช้าง และทรงบุบัลลังก์นั้นด้วยทองคำอย่างงดงามที่สุด

10:18 Moreover the king made a great throne of ivory, and overlaid it with the best gold.

10:19 บัลลังก์นั้นมีบันไดหกขั้น และข้างบนของพนักหลังของบัลลังก์นั้นเป็นทรงกลม และสองข้างของบัลลังก์มีที่วางพระหัตถ์ และสิงโตสองตัวยืนอยู่ข้าง ๆ ที่วางพระหัตถ์

10:19 The throne had six steps, and the top of the throne was round behind: and there were stays on either side on the place of the seat, and two lions stood beside the stays.

10:20 และมีสิงโตสิบสองตัวยืนอยู่ที่นั่นบนบันไดหกขั้นทั้งสองข้าง ไม่เคยทำในราชอาณาจักรใด ๆ เหมือนอย่างนี้เลย

10:20 And twelve lions stood there on the one side and on the other upon the six steps: there was not the like made in any kingdom.

10:21 และภาชนะทั้งสิ้นสำหรับเครื่องดื่มของกษัตริย์ซาโลมอนทำด้วยทองคำ และภาชนะทั้งสิ้นของพระตำหนักแห่งพนาเลบานอนทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ ไม่มีภาชนะใด ๆ ที่ทำด้วยเงินเลย เงินนั้นถือว่าเป็นของไม่มีค่าอะไรในสมัยของซาโลมอน

10:21 And all king Solomon's drinking vessels were of gold, and all the vessels of the house of the forest of Lebanon were of pure gold; none were of silver: it was nothing accounted of in the days of Solomon.

10:22 ด้วยว่ากษัตริย์มีกองทัพเรือที่เมืองทารชิช เดินทะเลพร้อมกับกองทัพเรือของฮีราม กองทัพเรือที่เมืองทารชิชนำทองคำ เงิน งาช้าง ลิง และนกยูงมาสามปีต่อครั้ง

10:22 For the king had at sea a navy of Tharshish with the navy of Hiram: once in three years came the navy of Tharshish, bringing gold, and silver, ivory, and apes, and peacocks.

10:23 ดังนั้น กษัตริย์ซาโลมอนจึงยิ่งใหญ่กว่าบรรดากษัตริย์ทั้งปวงแห่งแผ่นดินโลกในเรื่องทรัพย์สมบัติและสติปัญญา

10:23 So king Solomon exceeded all the kings of the earth for riches and for wisdom.

10:24 และทั่วทั้งโลกก็แสวงหาที่จะเข้าเฝ้าซาโลมอน เพื่อจะฟังพระสติปัญญาของพระองค์ซึ่งพระเจ้าได้พระราชทานไว้ในพระทัยของพระองค์

10:24 And all the earth sought to Solomon, to hear his wisdom, which God had put in his heart.

10:25 และเขาทั้งหลายได้นำเครื่องบรรณาการของตนมา เป็นเครื่องภาชนะเงิน เครื่องภาชนะทองคำ เครื่องแต่งกาย เครื่องอาวุธ เครื่องเทศ ม้า และล่อ ตามจำนวนกำหนดทุก ๆ ปี

10:25 And they brought every man his present, vessels of silver, and vessels of gold, and garments, and armour, and spices, horses, and mules, a rate year by year.

10:26 และซาโลมอนทรงสะสมรถม้าศึกและทหารม้า และพระองค์ทรงมีรถม้าศึกหนึ่งพันสี่ร้อยคัน และทหารม้าหนึ่งหมื่นสองพันคน ซึ่งพระองค์ทรงให้ประจำอยู่ที่นครทั้งหลายสำหรับรถม้าศึก และอยู่กับกษัตริย์ที่กรุงเยรูซาเล็ม

10:26 And Solomon gathered together chariots and horsemen: and he had a thousand and four hundred chariots, and twelve thousand horsemen, whom he bestowed in the cities for chariots, and with the king at Jerusalem.

10:27 และกษัตริย์ทรงกระทำให้มีเงินมากมายในกรุงเยรูซาเล็มจนเป็นเหมือนก้อนหิน และพระองค์ทรงกระทำให้มีไม้สนซีดาร์มากมายเหมือนอย่างไม้มะเดื่อแห่งหุบเขา

10:27 And the king made silver to be in Jerusalem as stones, and cedars made he to be as the sycomore trees that are in the vale, for abundance.

10:28 และซาโลมอนทรงให้ส่งม้ามาจากอียิปต์ พร้อมด้วยเส้นด้ายสำหรับทำผ้าป่าน และบรรดาพ่อค้าของกษัตริย์รับเส้นด้ายสำหรับทำผ้าป่านนั้นมาตามราคา

10:28 And Solomon had horses brought out of Egypt, and linen yarn: the king's merchants received the linen yarn at a price.

10:29 และรถม้าศึกคันหนึ่งรับมาจากอียิปต์เป็นเงินราคาหกร้อยเชเขล และม้าตัวหนึ่งเป็นเงินราคาหนึ่งร้อยห้าสิบเชเขล ดังนั้นพวกพ่อค้าได้นำสิ่งของเหล่านี้ออกมาสำหรับบรรดากษัตริย์ของคนฮิตไทต์ และสำหรับบรรดากษัตริย์ของคนซีเรีย

10:29 And a chariot came up and went out of Egypt for six hundred shekels of silver, and an horse for an hundred and fifty: and so for all the kings of the Hittites, and for the kings of Syria, did they bring them out by their means.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope