กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศ์กษัตริย์ 21 / 1 Kings 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

อาหับโลภสวนองุ่นของนาโบท
21:1 และต่อมาภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ นาโบทชาวยิสเรเอลมีสวนองุ่นซึ่งอยู่ในยิสเรเอล ข้างพระราชวังของอาหับกษัตริย์แห่งสะมาเรีย

Ahab Covets Naboth's Vineyard
21:1 And it came to pass after these things, that Naboth the Jezreelite had a vineyard, which was in Jezreel, hard by the palace of Ahab king of Samaria.

21:2 และอาหับตรัสกับนาโบทว่า “จงให้สวนองุ่นของเจ้าแก่เราเถิด เพื่อเราจะได้ใช้มันเป็นสวนผัก เพราะสวนนั้นอยู่ใกล้วังของเรา และเราจะให้สวนองุ่นที่ดีกว่าแก่เจ้าเพื่อแลกกับสวนนี้ หรือถ้าเจ้าเห็นชอบ เราจะให้เงินแก่เจ้าที่สมกับราคาของสวนนั้น”

21:2 And Ahab spake unto Naboth, saying, Give me thy vineyard, that I may have it for a garden of herbs, because it is near unto my house: and I will give thee for it a better vineyard than it; or, if it seem good to thee, I will give thee the worth of it in money.

21:3 และนาโบททูลอาหับว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงห้ามข้าพระองค์ในการที่จะยกมรดกของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ให้แก่พระองค์”

21:3 And Naboth said to Ahab, The LORD forbid it me, that I should give the inheritance of my fathers unto thee.

21:4 และอาหับได้เสด็จเข้าในพระราชวังด้วยอารมณ์ขุ่นมัวและไม่พอพระทัยยิ่งนัก เพราะเหตุถ้อยคำที่นาโบทชาวยิสเรเอลได้ทูลต่อพระองค์ เพราะเขาได้กล่าวว่า “ข้าพระองค์จะไม่ยกมรดกแห่งบรรพบุรุษของข้าพระองค์ให้แก่พระองค์” และพระองค์ได้เอนพระกายลงบนแท่นบรรทม และทรงเบือนพระพักตร์และไม่เสวยพระกระยาหาร

21:4 And Ahab came into his house heavy and displeased because of the word which Naboth the Jezreelite had spoken to him: for he had said, I will not give thee the inheritance of my fathers. And he laid him down upon his bed, and turned away his face, and would eat no bread.

21:5 แต่เยเซเบลมเหสีของพระองค์มาเข้าเฝ้าพระองค์และทูลพระองค์ว่า “เหตุไฉนพระจิตของพระองค์จึงเสียพระทัย จนพระองค์ไม่เสวยพระกระยาหาร”

21:5 But Jezebel his wife came to him, and said unto him, Why is thy spirit so sad, that thou eatest no bread?

21:6 และพระองค์ตรัสกับพระนางว่า “เพราะเราได้พูดกับนาโบทชาวยิสเรเอล และกล่าวแก่เขาว่า ‘จงขายสวนองุ่นของเจ้าให้แก่เรา หรือมิฉะนั้นถ้าเจ้าพอใจ เราจะให้สวนองุ่นอีกแห่งหนึ่งแก่เจ้าเพื่อแลกกับสวนนี้’ และเขาตอบว่า ‘ข้าพระองค์จะไม่ยกสวนองุ่นของข้าพระองค์ให้แก่พระองค์’”

21:6 And he said unto her, Because I spake unto Naboth the Jezreelite, and said unto him, Give me thy vineyard for money; or else, if it please thee, I will give thee another vineyard for it: and he answered, I will not give thee my vineyard.

21:7 และเยเซเบลมเหสีของพระองค์ทูลพระองค์ว่า “พระองค์เป็นผู้ครอบครองอาณาจักรแห่งอิสราเอลอยู่หรือ เชิญเสด็จลุกขึ้นและเสวยพระกระยาหารเถิด และให้พระทัยของพระองค์ร่าเริง หม่อมฉันจะมอบสวนองุ่นของนาโบทชาวยิสเรเอลให้แก่พระองค์เอง”

21:7 And Jezebel his wife said unto him, Dost thou now govern the kingdom of Israel? arise, and eat bread, and let thine heart be merry: I will give thee the vineyard of Naboth the Jezreelite.

21:8 ดังนั้น พระนางจึงทรงพระอักษรจดหมายหลายฉบับในพระนามของอาหับ และประทับตราจดหมายเหล่านั้นด้วยตราประทับของพระองค์ และส่งจดหมายเหล่านั้นไปยังพวกผู้อาวุโสและขุนนางผู้อาศัยอยู่ในนครเดียวกันกับนาโบท

21:8 So she wrote letters in Ahab's name, and sealed them with his seal, and sent the letters unto the elders and to the nobles that were in his city, dwelling with Naboth.

21:9 และในจดหมายเหล่านั้นพระนางทรงพระอักษรว่า “จงประกาศให้อดอาหาร และตั้งนาโบทไว้ในที่สูงท่ามกลางประชากร

21:9 And she wrote in the letters, saying, Proclaim a fast, and set Naboth on high among the people:

21:10 และตั้งลูกของเบลีอัลสองคนให้นั่งตรงข้ามกับเขา เพื่อให้เป็นพยานปรักปรำเขาว่า ‘เจ้าได้หมิ่นประมาทพระเจ้าและกษัตริย์’ แล้วพาเขาออกไปและเอาหินขว้างเขาเสียให้ถึงแก่ความตาย”

21:10 And set two men, sons of Belial, before him, to bear witness against him, saying, Thou didst blaspheme God and the king. And then carry him out, and stone him, that he may die.

21:11 และพวกผู้ชายของนครนั้น คือพวกผู้อาวุโสและขุนนางผู้อาศัยอยู่ในนครนั้น ได้กระทำตามที่เยเซเบลส่งมายังพวกเขา และตามที่มีอยู่ในจดหมายเหล่านั้นซึ่งพระนางทรงส่งมายังพวกเขานั้น

21:11 And the men of his city, even the elders and the nobles who were the inhabitants in his city, did as Jezebel had sent unto them, and as it was written in the letters which she had sent unto them.

21:12 เขาทั้งหลายได้ประกาศให้อดอาหาร และได้ตั้งนาโบทไว้ในที่สูงท่ามกลางประชากร

21:12 They proclaimed a fast, and set Naboth on high among the people.

21:13 และลูกของเบลีอัลสองคนได้เข้ามา และนั่งอยู่ตรงข้ามกับเขา และคนของเบลีอัลนั้นได้เป็นพยานปรักปรำเขา คือได้ปรักปรำนาโบทต่อหน้าประชากรกล่าวว่า “นาโบทได้หมิ่นประมาทพระเจ้าและกษัตริย์” แล้วเขาทั้งหลายได้พาเขาออกไปนอกนคร และเอาหินขว้างเขาเสียให้ถึงแก่ความตาย

21:13 And there came in two men, children of Belial, and sat before him: and the men of Belial witnessed against him, even against Naboth, in the presence of the people, saying, Naboth did blaspheme God and the king. Then they carried him forth out of the city, and stoned him with stones, that he died.

21:14 แล้วเขาทั้งหลายได้ส่งไปทูลเยเซเบลว่า “นาโบทถูกขว้างด้วยหินและได้ตายแล้ว”

21:14 Then they sent to Jezebel, saying, Naboth is stoned, and is dead.

21:15 และต่อมา เมื่อเยเซเบลทรงได้ยินว่านาโบทถูกขว้างด้วยหินและตายแล้ว เยเซเบลได้ทูลต่ออาหับว่า “ขอเชิญเสด็จลุกขึ้น ไปยึดสวนองุ่นของนาโบทชาวยิสเรเอลเป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งเขาได้ปฏิเสธไม่ยกให้แก่พระองค์เพื่อแลกกับเงิน เพราะว่านาโบทไม่มีชีวิตอยู่ แต่ได้ตายเสียแล้ว”

21:15 And it came to pass, when Jezebel heard that Naboth was stoned, and was dead, that Jezebel said to Ahab, Arise, take possession of the vineyard of Naboth the Jezreelite, which he refused to give thee for money: for Naboth is not alive, but dead.

21:16 และต่อมา เมื่ออาหับทรงได้ยินว่านาโบทตายแล้ว อาหับได้ทรงลุกขึ้นเพื่อไปยังสวนองุ่นของนาโบทชาวยิสเรเอล เพื่อยึดสวนนั้นเป็นกรรมสิทธิ์

21:16 And it came to pass, when Ahab heard that Naboth was dead, that Ahab rose up to go down to the vineyard of Naboth the Jezreelite, to take possession of it.

เอลียาห์พยากรณ์ถึงความตายของอาหับ
21:17 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงเอลียาห์ชาวทิชบีว่า

Elijah Prophesies Ahab's Doom
21:17 And the word of the LORD came to Elijah the Tishbite, saying,

21:18 “จงลุกขึ้น ลงไปพบอาหับกษัตริย์แห่งอิสราเอล ซึ่งอยู่ในสะมาเรีย ดูเถิด เขาอยู่ในสวนองุ่นของนาโบท ซึ่งเป็นที่ ๆ เขาลงไปยึดเอาสวนนั้นเป็นกรรมสิทธิ์

21:18 Arise, go down to meet Ahab king of Israel, which is in Samaria: behold, he is in the vineyard of Naboth, whither he is gone down to possess it.

21:19 และเจ้าจงพูดกับเขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า เจ้าได้ฆ่าและได้ยึดเป็นกรรมสิทธิ์ด้วยหรือ’ และเจ้าจงพูดกับเขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า ในสถานที่ที่พวกสุนัขเลียโลหิตของนาโบท พวกสุนัขจะเลียโลหิตของเจ้า คือของตัวเจ้าเอง’”

21:19 And thou shalt speak unto him, saying, Thus saith the LORD, Hast thou killed, and also taken possession? And thou shalt speak unto him, saying, Thus saith the LORD, In the place where dogs licked the blood of Naboth shall dogs lick thy blood, even thine.

21:20 และอาหับตรัสกับเอลียาห์ว่า “โอ ศัตรูของเราเอ๋ย เจ้าพบเราแล้วหรือ” และท่านทูลตอบว่า “ข้าพระองค์พบพระองค์แล้ว เพราะว่าพระองค์ได้ขายตัวพระองค์เองเพื่อกระทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์

21:20 And Ahab said to Elijah, Hast thou found me, O mine enemy? And he answered, I have found thee: because thou hast sold thyself to work evil in the sight of the LORD.

21:21 ดูเถิด เราจะนำเหตุร้ายมาเหนือเจ้า และจะเอาคนชั่วอายุต่อจากเจ้าออกไปเสีย และจะขจัดคนที่ปัสสาวะรดกำแพงได้เสียจากอาหับ ทั้งคนที่ถูกกักตัวไว้และเหลืออยู่ในอิสราเอล

21:21 Behold, I will bring evil upon thee, and will take away thy posterity, and will cut off from Ahab him that pisseth against the wall, and him that is shut up and left in Israel,

21:22 และเราจะกระทำให้ราชวงศ์ของเจ้าเหมือนราชวงศ์ของเยโรโบอัมบุตรชายของเนบัท และเหมือนราชวงศ์ของบาอาชาบุตรชายของอาหิยาห์ เพราะการยั่วยุนั้นซึ่งเจ้าได้ยั่วยุเราให้โกรธ และได้กระทำให้อิสราเอลทำบาป

21:22 And will make thine house like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah, for the provocation wherewith thou hast provoked me to anger, and made Israel to sin.

21:23 และพระเยโฮวาห์ได้ตรัสถึงเยเซเบลเช่นกันว่า ‘พวกสุนัขจะกินเยเซเบลข้างกำแพงแห่งยิสเรเอล’

21:23 And of Jezebel also spake the LORD, saying, The dogs shall eat Jezebel by the wall of Jezreel.

21:24 ผู้ใดในราชวงศ์ของอาหับที่ตายในนคร พวกสุนัขจะกิน และผู้ใดที่ตายในทุ่งนา ฝูงนกในอากาศจะกิน”

21:24 Him that dieth of Ahab in the city the dogs shall eat; and him that dieth in the field shall the fowls of the air eat.

21:25 แต่ไม่มีผู้ใดเหมือนอย่างอาหับ ซึ่งได้ขายตนเองเพื่อกระทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และเป็นผู้ที่เยเซเบลมเหสีของพระองค์ได้ยุแหย่

21:25 But there was none like unto Ahab, which did sell himself to work wickedness in the sight of the LORD, whom Jezebel his wife stirred up.

21:26 และพระองค์ทรงประพฤติอย่างน่าสะอิดสะเอียนเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินตามรูปเคารพต่าง ๆ ดังสิ่งทั้งปวงที่คนอาโมไรต์ได้กระทำ คือผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ออกไปต่อหน้าชนชาติอิสราเอล

21:26 And he did very abominably in following idols, according to all things as did the Amorites, whom the LORD cast out before the children of Israel.

อาหับกลับใจเสียใหม่ พระเจ้าจึงไม่ลงโทษอาหับทันที
21:27 และต่อมา เมื่ออาหับทรงได้ยินพระวจนะเหล่านั้น พระองค์ได้ฉีกฉลองพระองค์ และทรงนำผ้ากระสอบมาสวมบนพระกายของพระองค์ และอดอาหาร และบรรทมในผ้ากระสอบ และดำเนินไปมาอย่างค่อย ๆ

Repentance Gives Ahab More Time
21:27 And it came to pass, when Ahab heard those words, that he rent his clothes, and put sackcloth upon his flesh, and fasted, and lay in sackcloth, and went softly.

21:28 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเอลียาห์ชาวทิชบีว่า

21:28 And the word of the LORD came to Elijah the Tishbite, saying,

21:29 “เจ้าเห็นไหมว่าอาหับถ่อมตัวลงต่อหน้าเราอย่างไร เพราะเหตุว่าเขาถ่อมตัวลงต่อหน้าเรา เราจะไม่นำเหตุร้ายมาในสมัยของเขา แต่ในสมัยบุตรชายของเขา เราจะนำเหตุร้ายมาเหนือราชวงศ์ของเขา”

21:29 Seest thou how Ahab humbleth himself before me? because he humbleth himself before me, I will not bring the evil in his days: but in his son's days will I bring the evil upon his house.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope