กลับหน้าแรก / Main Menu

 

มาระโก 16 / Mark 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

การคืนพระชนม์ของพระเยซูและเหตุการณ์ที่ติดตามมา (มธ 28:1-15; ลก 24:1-49; ยน 20:1-23)
16:1 และเมื่อวันสะบาโตผ่านไปแล้ว มารีย์ชาวมักดาลา และมารีย์มารดาของยากอบ และสะโลเม ได้ซื้อบรรดาเครื่องหอมมา เพื่อพวกนางจะมาและชโลมพระองค์

Christ's Resurrection and Events Following (Matt. 28:1-15; Luke 24:1-49; John 20:1-23)
16:1 And when the sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and Salome, had bought sweet spices, that they might come and anoint him.

16:2 และเวลารุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์ พวกนางได้มาถึงอุโมงค์ตอนดวงอาทิตย์ขึ้น

16:2 And very early in the morning the first day of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun.

16:3 และพวกนางพูดกันในท่ามกลางพวกนางเองว่า “ใครจะกลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงค์ให้พวกเรา”

16:3 And they said among themselves, Who shall roll us away the stone from the door of the sepulchre?

16:4 และเมื่อพวกนางมองดูแล้ว พวกนางก็เห็นว่าก้อนหินนั้นถูกกลิ้งออกไปแล้ว เพราะก้อนหินนั้นใหญ่โตมาก

16:4 And when they looked, they saw that the stone was rolled away: for it was very great.

16:5 และเมื่อเข้าไปในอุโมงค์แล้ว พวกนางได้เห็นหนุ่มคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ข้างขวา นุ่งห่มผ้ายาวสีขาว และพวกนางก็ตกใจกลัว

16:5 And entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment; and they were affrighted.

16:6 และคนหนุ่มนั้นกล่าวแก่พวกนางว่า “อย่าตกใจกลัวเลย พวกท่านแสวงหาพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ ผู้ซึ่งได้ถูกตรึงไว้ที่กางเขน พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว พระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่ ดูสถานที่ซึ่งพวกเขาได้วางพระองค์เถิด

16:6 And he saith unto them, Be not affrighted: Ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified: he is risen; he is not here: behold the place where they laid him.

16:7 แต่จงไปตามทางของพวกท่าน บอกพวกสาวกของพระองค์และเปโตรเถิดว่า พระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจะเห็นพระองค์ที่นั่น ตามที่พระองค์ตรัสไว้แก่พวกท่านแล้ว”

16:7 But go your way, tell his disciples and Peter that he goeth before you into Galilee: there shall ye see him, as he said unto you.

16:8 และพวกนางก็ออกไปโดยเร็ว และหนีไปจากอุโมงค์นั้น เพราะพวกนางตัวสั่นและประหลาดใจ และพวกนางมิได้พูดสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับผู้ใดเลย เพราะพวกนางกลัว

16:8 And they went out quickly, and fled from the sepulchre; for they trembled and were amazed: neither said they any thing to any man; for they were afraid.

16:9 บัดนี้เมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาเวลารุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์ พระองค์ทรงปรากฏแก่มารีย์ชาวมักดาลาก่อน ผู้ซึ่งพระองค์ได้ขับผีออกเจ็ดตน

16:9 Now when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.

16:10 และมารีย์ไปและบอกพวกคนที่เคยอยู่กับพระองค์แต่ก่อน ขณะที่พวกเขากำลังโศกเศร้าและร้องไห้อยู่

16:10 And she went and told them that had been with him, as they mourned and wept.

16:11 และพวกเขา เมื่อพวกเขาได้ยินว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ และได้ถูกเห็นโดยมารีย์แล้ว ก็ไม่เชื่อ

16:11 And they, when they had heard that he was alive, and had been seen of her, believed not.

16:12 หลังจากนั้นพระองค์ทรงปรากฏพระกายในอีกรูปหนึ่งแก่สองคนในพวกเขา ขณะที่เขาทั้งสองกำลังเดินไป และออกไปบ้านนอก

16:12 After that he appeared in another form unto two of them, as they walked, and went into the country.

16:13 และเขาทั้งสองจึงไปและบอกพวกสาวกที่เหลืออยู่นั้น และเขาทั้งหลายไม่ได้เชื่อเขาทั้งสองเหมือนกัน

16:13 And they went and told it unto the residue: neither believed they them.

16:14 ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่สาวกสิบเอ็ดคนขณะที่พวกเขาเอนกายลงรับประทานอยู่ และทรงติเตียนพวกเขาเพราะความไม่เชื่อและความแข็งกระด้างแห่งใจของพวกเขา เพราะพวกเขาไม่ได้เชื่อคนเหล่านั้นซึ่งได้เห็นพระองค์หลังจากพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว

16:14 Afterward he appeared unto the eleven as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen.

16:15 และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก และประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน

16:15 And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.

16:16 ผู้ที่เชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด แต่ผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกลงพระอาชญา

16:16 He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned.

16:17 และบรรดาหมายสำคัญเหล่านี้จะติดตามคนเหล่านั้นที่เชื่อ คือในนามของเรา พวกเขาจะขับผีออกหลายตน พวกเขาจะพูดด้วยภาษาใหม่หลายภาษา

16:17 And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues;

16:18 พวกเขาจะจับงูหลายตัวได้ และถ้าพวกเขาดื่มสิ่งใดที่มีพิษ สิ่งนั้นจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเขา พวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บป่วย และคนเหล่านั้นจะหายเป็นปกติ”

16:18 They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.

การเสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์ของพระเยซู (ลก 24:50-53; กจ 1:6-11)
16:19 ดังนั้นหลังจากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับพวกเขาแล้ว พระองค์ก็ทรงถูกรับขึ้นไปในสวรรค์ และประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า

Christ's Ascension to Heaven (Luke 24:50-53; Acts 1:6-11)
16:19 So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God.

16:20 และพวกเขาได้ออกไป และประกาศทุกแห่งทุกหน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงร่วมงานกับพวกเขา และทรงสนับสนุนพระคำนั้นด้วยบรรดาหมายสำคัญที่ตามมา เอเมน

16:20 And they went forth, and preached every where, the Lord working with them, and confirming the word with signs following. Amen.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope