กลับหน้าแรก / Main Menu

 

วิวรณ์ 2 / Revelation 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรในเมืองเอเฟซัส
2:1 “จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรของเมืองเอเฟซัสว่า ‘พระองค์ผู้ทรงถือดวงดาวทั้งเจ็ดไว้ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์ และผู้ดำเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีปทองคำทั้งเจ็ดนั้นตรัสสิ่งเหล่านี้ว่า

To the Messenger of the Church in Ephesus
2:1 Unto the angel of the church of Ephesus write; These things saith he that holdeth the seven stars in his right hand, who walketh in the midst of the seven golden candlesticks;

2:2 เรารู้จักบรรดาการกระทำของเจ้า และการทำงานหนักของเจ้า และความอดทนของเจ้า และว่าเจ้าไม่สามารถทนต่อคนเหล่านั้นซึ่งชั่วร้ายได้ และเจ้าได้ลองใจคนเหล่านั้นซึ่งกล่าวว่าพวกเขาเป็นเหล่าอัครสาวก และไม่ได้เป็น และได้พบว่าพวกเขาเป็นพวกคนมุสา

2:2 I know thy works, and thy labour, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil: and thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars:

2:3 และได้ทน และมีความเพียร และเพราะเห็นแก่นามของเราได้ทำงานหนัก และมิได้อ่อนระอาไป

2:3 And hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast laboured, and hast not fainted.

2:4 แต่อย่างไรก็ตาม เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้าง เพราะว่าเจ้าได้ละทิ้งความรักดั้งเดิมของเจ้าเสีย

2:4 Nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love.

2:5 เหตุฉะนั้น จงระลึกถึงว่าเจ้าได้หล่นลงมาจากไหนแล้ว และจงกลับใจเสียใหม่ และกระทำบรรดาการงานแรก ๆ เหล่านั้น หรือมิฉะนั้นเราจะรีบมาหาเจ้า และจะยกคันประทีปของเจ้าออกจากสถานที่ของมัน นอกจากว่าเจ้ากลับใจเสียใหม่

2:5 Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works; or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent.

2:6 แต่เจ้ายังมีสิ่งนี้ ที่เจ้าเกลียดชังบรรดากิจการของพวกนิโคเลาส์นิยม ซึ่งเราก็เกลียดชังเช่นกัน

2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate.

2:7 ผู้ใดที่มีหู ก็ให้ผู้นั้นฟังสิ่งซึ่งพระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลาย ผู้ใดที่มีชัยชนะ เราจะให้ผู้นั้นกินจากต้นไม้แห่งชีวิต ซึ่งอยู่ในท่ามกลางอุทยานสวรรค์ของพระเจ้า’

2:7 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God.

ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรในเมืองสเมอร์นา
2:8 และจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรในเมืองสเมอร์นาว่า ‘พระองค์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย ผู้ซึ่งได้สิ้นพระชนม์แล้ว และกลับดำรงชีวิตอยู่อีก ตรัสสิ่งเหล่านี้ว่า

To the Messenger of the Church in Smyrna
2:8 And unto the angel of the church in Smyrna write; These things saith the first and the last, which was dead, and is alive;

2:9 เรารู้จักบรรดาการกระทำของเจ้า และความทุกข์ลำบาก และความยากจน (แต่เจ้าก็มั่งมี) และเรารู้เรื่องการหมิ่นประมาทของคนเหล่านั้นที่กล่าวว่า พวกเขาเป็นพวกยิวและไม่ได้เป็น แต่เป็นธรรมศาลาของซาตาน

2:9 I know thy works, and tribulation, and poverty, (but thou art rich) and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan.

2:10 อย่ากลัวสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้นซึ่งเจ้าจะทนเอานั้น ดูเถิด พญามารจะทิ้งพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อพวกเจ้าจะถูกลองใจ และพวกเจ้าจะประสบความทุกข์ทรมานเป็นเวลาสิบวัน เจ้าจงสัตย์ซื่อจนถึงความตาย และเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้า

2:10 Fear none of those things which thou shalt suffer: behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried; and ye shall have tribulation ten days: be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life.

2:11 ผู้ใดที่มีหู ก็ให้ผู้นั้นฟังสิ่งซึ่งพระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลาย ผู้ใดที่มีชัยชนะ จะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่สองเลย’

2:11 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; He that overcometh shall not be hurt of the second death.

ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรในเมืองเปอร์กามัม
2:12 และจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรในเมืองเปอร์กามัมว่า ‘พระองค์ผู้ทรงถือดาบสองคมที่คมกริบ ตรัสสิ่งเหล่านี้ว่า

To the Messenger of the Church in Pergamos
2:12 And to the angel of the church in Pergamos write; These things saith he which hath the sharp sword with two edges;

2:13 เรารู้จักการงานทั้งหลายของเจ้า และที่ ๆ เจ้าอาศัยอยู่ คือเป็นที่นั่งของซาตาน และเจ้ายึดนามของเราไว้มั่น และไม่ได้ปฏิเสธความเชื่อของเรา แม้ในวันเหล่านั้นเมื่ออันทีพาเป็นพยานผู้ยอมตายที่สัตย์ซื่อของเรา ผู้ซึ่งถูกฆ่าในท่ามกลางพวกเจ้า ในที่ ๆ ซาตานอาศัยอยู่

2:13 I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is: and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth.

2:14 แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างอยู่สองสามเรื่อง เพราะว่าเจ้ามีบางคนที่นั่นที่ถือหลักคำสอนของบาลาอัม ผู้ซึ่งได้สอนบาลาคให้โยนหินสะดุดไว้ตรงหน้าชนชาติอิสราเอล เพื่อกินสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้บูชาแก่รูปเคารพแล้ว และเพื่อกระทำการล่วงประเวณี

2:14 But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balac to cast a stumblingblock before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication.

2:15 แล้วเจ้ามีบางคนที่ถือหลักคำสอนของพวกนิโคเลาส์นิยมด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่เราก็เกลียดชัง

2:15 So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate.

2:16 จงกลับใจเสียใหม่ หรือมิฉะนั้นเราจะรีบมาหาเจ้า และจะต่อสู้กับเขาเหล่านั้นด้วยดาบแห่งปากของเรา

2:16 Repent; or else I will come unto thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth.

2:17 ผู้ใดที่มีหู ก็ให้ผู้นั้นฟังสิ่งซึ่งพระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลาย ผู้ใดที่มีชัยชนะ เราจะให้ผู้นั้นกินมานาที่ซ่อนอยู่ และจะให้หินขาวแก่ผู้นั้น และในหินนั้นมีชื่อใหม่จารึกไว้ ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้เลยนอกจากผู้ที่รับหินนั้นเท่านั้น’

2:17 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth saving he that receiveth it.

ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรในเมืองธิยาทิรา
2:18 และจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรในเมืองธิยาทิราว่า ‘พระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงมีพระเนตรของพระองค์เหมือนเปลวไฟ และมีพระบาทของพระองค์เหมือนทองเหลืองเงางาม ตรัสสิ่งเหล่านี้ว่า

To the Messenger of the Church in Thyatira
2:18 And unto the angel of the church in Thyatira write; These things saith the Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like fine brass;

2:19 เรารู้จักการงานทั้งหลายของเจ้า และความรัก และการปรนนิบัติ และความเชื่อ และความเพียรของเจ้า และบรรดาการกระทำของเจ้า และการเบื้องปลายมีมากกว่าการเบื้องต้น

2:19 I know thy works, and charity, and service, and faith, and thy patience, and thy works; and the last to be more than the first.

2:20 แต่อย่างไรก็ตาม เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างอยู่สองสามเรื่อง เพราะว่าเจ้ายอมให้ผู้หญิงคนนั้นที่ชื่อเยเซเบล ผู้ซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นผู้พยากรณ์หญิง ให้สอนและล่อลวงพวกผู้รับใช้ของเรา เพื่อที่จะกระทำการล่วงประเวณีและเพื่อที่จะกินสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้บูชาแก่รูปเคารพแล้ว

2:20 Notwithstanding I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication, and to eat things sacrificed unto idols.

2:21 และเราได้ให้หญิงนั้นมีระยะเวลาที่จะกลับใจจากการล่วงประเวณีของนาง และนางก็ไม่ได้กลับใจเลย

2:21 And I gave her space to repent of her fornication; and she repented not.

2:22 ดูเถิด เราจะทิ้งหญิงนั้นไว้บนเตียงพร้อมกับคนทั้งหลายที่เล่นชู้กับนางให้เข้าในความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่ง ยกเว้นคนเหล่านั้นกลับใจจากบรรดาการกระทำของตน

2:22 Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds.

2:23 และเราจะประหารลูกทั้งหลายของหญิงนั้นเสียด้วยความตาย และบรรดาคริสตจักรทั้งหลายจะทราบว่าเราเป็นผู้ซึ่งตรวจค้นส่วนภายในและจิตใจ และเราจะให้แก่เจ้าทั้งหลายทุกคนตามบรรดาการงานของพวกเจ้า

2:23 And I will kill her children with death; and all the churches shall know that I am he which searcheth the reins and hearts: and I will give unto every one of you according to your works.

2:24 แต่สำหรับพวกเจ้า และสำหรับคนอื่นที่เหลืออยู่ในเมืองธิยาทิรา ผู้ใดก็ตามที่ไม่ถือหลักคำสอนนี้ และซึ่งไม่รู้จักความล้ำลึกของซาตาน ตามที่พวกเขากล่าวนั้น เราขอบอกว่า เราจะไม่มอบภาระอื่นให้แก่พวกเจ้า

2:24 But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan, as they speak; I will put upon you none other burden.

2:25 แต่สิ่งที่พวกเจ้ามีอยู่แล้วนั้น จงยึดไว้ให้มั่นจนกว่าเราจะมา

2:25 But that which ye have already hold fast till I come.

2:26 และผู้ใดมีชัยชนะ และรักษากิจการทั้งหลายของเราไว้จนถึงที่สุด “เราจะให้ผู้นั้นมีอำนาจครอบครองเหนือบรรดาประชาชาติ

2:26 And he that overcometh, and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations:

2:27 และผู้นั้นจะบังคับบัญชาประชาชาติเหล่านั้นด้วยคทาทำด้วยเหล็ก เหมือนกับบรรดาภาชนะของช่างหม้อ ประชาชาติเหล่านั้นจะถูกทำให้แตกเป็นเสี่ยง ๆ” เหมือนอย่างที่เราได้รับจากพระบิดาของเรา

2:27 And he shall rule them with a rod of iron; as the vessels of a potter shall they be broken to shivers: even as I received of my Father.

2:28 และเราจะมอบดาวประจำรุ่งให้แก่ผู้นั้น

2:28 And I will give him the morning star.

2:29 ผู้ใดที่มีหู ก็ให้ผู้นั้นฟังสิ่งซึ่งพระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลายเถิด’”

2:29 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope