กลับหน้าแรก / Main Menu

 

วิวรณ์ 5 / Revelation 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

หนังสือแห่งภัยพิบัติทั้งเจ็ดที่ได้ประทับตราไว้
5:1 และข้าพเจ้าได้เห็นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น มีหนังสือม้วนหนึ่งเขียนไว้ทั้งข้างในและข้างนอก ถูกผนึกอยู่ด้วยตราประทับเจ็ดดวง

The Book of Seven Plagues Sealed
5:1 And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with seven seals.

5:2 และข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์องค์หนึ่ง ประกาศด้วยเสียงอันดังว่า “ผู้ใดสมควรที่จะคลี่หนังสือนั้นออกและแกะบรรดาตราของหนังสือนั้นได้”

5:2 And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, Who is worthy to open the book, and to loose the seals thereof?

5:3 และไม่มีผู้ใดในสวรรค์ หรือในแผ่นดินโลก หรือใต้แผ่นดินโลก ที่สามารถคลี่หนังสือนั้นออก หรือดูหนังสือนั้นได้

5:3 And no man in heaven, nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon.

5:4 และข้าพเจ้าก็ร้องไห้มากมาย เพราะว่าไม่ได้พบผู้ใดที่สมควรที่จะคลี่หนังสือนั้นออก และอ่านหนังสือนั้น หรือดูหนังสือนั้นได้

5:4 And I wept much, because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon.

พระคริสต์ผู้ได้ทรงถูกตรึงเพื่อเป็นค่าไถ่
5:5 และมีผู้หนึ่งในพวกผู้อาวุโสนั้น กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “อย่าร้องไห้เลย ดูเถิด สิงโตแห่งเผ่ายูดาห์ รากของดาวิด ทรงมีชัยแล้วที่จะคลี่หนังสือนั้นออก และที่จะแกะตราทั้งเจ็ดดวงของหนังสือนั้นได้”

The Crucified, Atoning Christ
5:5 And one of the elders saith unto me, Weep not: behold, the Lion of the tribe of Juda, the Root of David, hath prevailed to open the book, and to loose the seven seals thereof.

พระเมษโปดกของพระเจ้า (ยน 1:29, 36)
5:6 และข้าพเจ้าได้แลเห็น และดูเถิด ในท่ามกลางพระที่นั่งกับสัตว์ทั้งสี่นั้น และในท่ามกลางพวกผู้อาวุโสนั้น พระเมษโปดกประทับยืนอยู่ประหนึ่งทรงถูกปลงพระชนม์แล้ว ทรงมีเขาเจ็ดเขาและมีนัยน์ตาเจ็ดดวง ซึ่งเป็นพระวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้า ที่ทรงส่งออกไปทั่วแผ่นดินโลก

The Lamb of God (John 1:29, 36)
5:6 And I beheld, and, lo, in the midst of the throne and of the four beasts, and in the midst of the elders, stood a Lamb as it had been slain, having seven horns and seven eyes, which are the seven Spirits of God sent forth into all the earth.

5:7 และพระเมษโปดกนั้นได้มาและเอาหนังสือม้วนนั้นออกไปจากพระหัตถ์ขวาของพระองค์ ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น

5:7 And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne.

5:8 และเมื่อพระองค์ได้ทรงเอาหนังสือนั้นไปแล้ว สัตว์ทั้งสี่และผู้อาวุโสยี่สิบสี่คนนั้นก็ทรุดตัวลงต่อพระพักตร์พระเมษโปดก ทุกคนถือพิณเขาคู่และถือขันทองคำบรรจุเครื่องหอม ซึ่งเป็นบรรดาคำอธิษฐานของพวกวิสุทธิชน

5:8 And when he had taken the book, the four beasts and four and twenty elders fell down before the Lamb, having every one of them harps, and golden vials full of odours, which are the prayers of saints.

5:9 และเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงบทใหม่ โดยกล่าวว่า “พระองค์ทรงสมควรที่จะเอาหนังสือม้วนนั้นไป และที่จะแกะตราของหนังสือม้วนนั้นออก เพราะว่าพระองค์ทรงถูกปลงพระชนม์แล้ว และได้ทรงไถ่เราทั้งหลายให้ไปถึงพระเจ้าโดยพระโลหิตของพระองค์ ออกจากทุกตระกูล และทุกภาษา และทุกชนชาติ และทุกประเทศ

5:9 And they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open the seals thereof: for thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred, and tongue, and people, and nation;

5:10 และได้โปรดให้เราทั้งหลายเป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของพวกเรา และเราทั้งหลายจะได้ครอบครองบนแผ่นดินโลก”

5:10 And hast made us unto our God kings and priests: and we shall reign on the earth.

ชีวิตทั้งมวลจะร้องสรรเสริญพระเจ้า
5:11 และข้าพเจ้าก็มองดู และข้าพเจ้าได้ยินเสียงของทูตสวรรค์เป็นอันมากอยู่ล้อมรอบพระที่นั่ง และรอบพวกสัตว์และผู้อาวุโสทั้งหลายนั้น และจำนวนทูตสวรรค์เหล่านั้นนับเป็นโกฏิ ๆ เป็นแสน ๆ

All Creatures to Praise God
5:11 And I beheld, and I heard the voice of many angels round about the throne and the beasts and the elders: and the number of them was ten thousand times ten thousand, and thousands of thousands;

5:12 โดยกล่าวด้วยเสียงดังว่า “พระเมษโปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์แล้วนั้น ทรงสมควรที่จะได้รับฤทธิ์เดช และทรัพย์สมบัติ และสติปัญญา และอานุภาพ และเกียรติ และสง่าราศี และคำสรรเสริญ”

5:12 Saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honour, and glory, and blessing.

5:13 และข้าพเจ้าได้ยินเสียงของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ซึ่งอยู่ในสวรรค์ และบนแผ่นดินโลก และใต้แผ่นดินโลก และอย่างเช่นที่อยู่ในทะเล และบรรดาที่อยู่ในที่เหล่านั้น กล่าวว่า “ขอให้คำสรรเสริญ และเกียรติ และสง่าราศี และฤทธิ์เดช จงมีแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่ง และแด่พระเมษโปดกตลอดไปเป็นนิตย์และเป็นนิตย์”

5:13 And every creature which is in heaven, and on the earth, and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, Blessing, and honour, and glory, and power, be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb for ever and ever.

5:14 และสัตว์ทั้งสี่นั้นก็กล่าวว่า “เอเมน” และผู้อาวุโสทั้งยี่สิบสี่คนก็ทรุดตัวลงและนมัสการพระองค์ ผู้ทรงพระชนม์อยู่ตลอดไปเป็นนิตย์และเป็นนิตย์

5:14 And the four beasts said, Amen. And the four and twenty elders fell down and worshipped him that liveth for ever and ever.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope