กลับหน้าแรก / Main Menu

 

วิวรณ์ 8 / Revelation 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

ตราประทับดวงที่เจ็ด: แตรทั้งเจ็ดแห่งการพิพากษา
8:1 และเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่เจ็ดนั้นแล้ว มีความเงียบอยู่ในสวรรค์เป็นระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง

The Seventh Seal: Seven Trumpets of Judgment
8:1 And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour.

8:2 และข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์ทั้งเจ็ดองค์ที่ยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้านั้น และได้พระราชทานแตรเจ็ดคันแก่ทูตสวรรค์ทั้งเจ็ดนั้น

8:2 And I saw the seven angels which stood before God; and to them were given seven trumpets.

8:3 และทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งมาและยืนอยู่ที่แท่นบูชา โดยถือกระถางไฟทองคำ และได้ประทานเครื่องหอมเป็นอันมากแก่ทูตองค์นั้น เพื่อทูตองค์นั้นจะถวายเครื่องหอมนั้นร่วมกับคำอธิษฐานของบรรดาวิสุทธิชนบนแท่นบูชาทองคำ ซึ่งอยู่หน้าพระที่นั่งนั้น

8:3 And another angel came and stood at the altar, having a golden censer; and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar which was before the throne.

8:4 และควันแห่งเครื่องหอมนั้น ซึ่งมาพร้อมกับบรรดาคำอธิษฐานของวิสุทธิชนทั้งหลาย ก็ลอยขึ้นไปสู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้า จากมือของทูตสวรรค์องค์นั้น

8:4 And the smoke of the incense, which came with the prayers of the saints, ascended up before God out of the angel's hand.

8:5 และทูตสวรรค์องค์นั้นก็เอากระถางไปและบรรจุกระถางนั้นด้วยไฟจากแท่นบูชาจนเต็ม และโยนกระถางนั้นลงบนแผ่นดินโลก และมีเสียงต่าง ๆ และบรรดาฟ้าร้อง และฟ้าแลบทั้งหลาย และแผ่นดินไหว

8:5 And the angel took the censer, and filled it with fire of the altar, and cast it into the earth: and there were voices, and thunderings, and lightnings, and an earthquake.

8:6 และทูตสวรรค์เจ็ดองค์ซึ่งถือแตรทั้งเจ็ดนั้นได้เตรียมตัวพร้อมที่จะเป่า

8:6 And the seven angels which had the seven trumpets prepared themselves to sound.

แตรที่หนึ่ง: พืชพันธุ์แห่งแผ่นดินโลกถูกทำลายหนึ่งในสาม
8:7 ทูตสวรรค์องค์แรกเป่าแตรขึ้น และต่อมามีลูกเห็บและไฟปนด้วยเลือด และพวกมันถูกทิ้งลงบนแผ่นดิน และหนึ่งในสามส่วนของต้นไม้ทั้งหลายถูกไหม้ไป และหญ้าเขียวสดไหม้ไปหมดสิ้น

First Trumpet: Elements Destroy One Third Part of Earth's Vegetation
8:7 The first angel sounded, and there followed hail and fire mingled with blood, and they were cast upon the earth: and the third part of trees was burnt up, and all green grass was burnt up.

แตรที่สอง: สัตว์ทะเลถูกทำลายหนึ่งในสาม
8:8 และทูตสวรรค์องค์ที่สองเป่าแตรขึ้น และเป็นเหมือนภูเขาใหญ่ที่มีไฟลุกไหม้อยู่ถูกทิ้งลงไปในทะเล และหนึ่งในสามส่วนของทะเลนั้นได้กลายเป็นเลือด

Second Trumpet: Volcanic Eruptions Kill One Third of Sea Life
8:8 And the second angel sounded, and as it were a great mountain burning with fire was cast into the sea: and the third part of the sea became blood;

8:9 และหนึ่งในสามส่วนของสัตว์ทั้งปวงซึ่งอยู่ในทะเล และที่มีชีวิตอยู่นั้น ก็ตายเสีย และหนึ่งในสามส่วนของบรรดาเรือก็ถูกทำลาย

8:9 And the third part of the creatures which were in the sea, and had life, died; and the third part of the ships were destroyed.

แตรที่สาม: ดาวใหญ่ดวงหนึ่งตกลงบนน้ำทั้งหลายของแผ่นดินโลก
8:10 และทูตสวรรค์องค์ที่สามเป่าแตรขึ้น และมีดาวใหญ่ดวงหนึ่งตกจากท้องฟ้าอากาศ โดยลุกโพลงเหมือนโคมไฟ และดาวนั้นตกลงบนหนึ่งในสามส่วนของบรรดาแม่น้ำ และบนบรรดาบ่อน้ำพุทั้งหลาย

Third Trumpet: A Great Star Falls into Earth's Waters
8:10 And the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers, and upon the fountains of waters;

8:11 และชื่อของดาวดวงนี้เรียกว่า บอระเพ็ด และหนึ่งในสามส่วนของน้ำกลายเป็นรสขมเสีย และคนเป็นอันมากได้ตายไปเพราะน้ำนั้น เพราะน้ำนั้นถูกทำให้มีรสขมไป

8:11 And the name of the star is called Wormwood: and the third part of the waters became wormwood; and many men died of the waters, because they were made bitter.

แตรที่สี่: พระเจ้าทรงแช่งสาปดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวต่าง ๆ
8:12 และทูตสวรรค์องค์ที่สี่เป่าแตรขึ้น และหนึ่งในสามส่วนของดวงอาทิตย์ก็ถูกทำลายไป และหนึ่งในสามส่วนของดวงจันทร์ และหนึ่งในสามส่วนของดวงดาวทั้งหลาย จนหนึ่งในสามส่วนของพวกมันถูกทำให้มืดไป และกลางวันก็ไม่สว่างเสียหนึ่งในสามส่วน และกลางคืนก็เช่นเดียวกัน

Fourth Trumpet: God's Curse on Heavenly Bodies
8:12 And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars; so as the third part of them was darkened, and the day shone not for a third part of it, and the night likewise.

8:13 และข้าพเจ้าก็มองดู และได้ยินทูตสวรรค์องค์หนึ่งบินอยู่ในท่ามกลางท้องฟ้าอากาศ โดยกล่าวด้วยเสียงดังว่า “วิบัติ วิบัติ วิบัติ จะมีแก่คนทั้งหลายที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินโลก เพราะเหตุเสียงแตรที่เหลือของทูตสวรรค์ทั้งสามองค์นั้น ซึ่งกำลังจะเป่าอยู่แล้ว”

8:13 And I beheld, and heard an angel flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, Woe, woe, woe, to the inhabiters of the earth by reason of the other voices of the trumpet of the three angels, which are yet to sound!

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope