กลับหน้าแรก / Main Menu

 

สุภาษิต 9 / Proverbs 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ความเกรงกลัวพระเยโฮวาห์เป็นการเริ่มต้นของสติปัญญา
9:1 ปัญญาได้สร้างเรือนของเธอแล้ว เธอได้ตั้งเสาเจ็ดต้น

Wisdom Begins with Fear of the Lord
9:1 Wisdom hath builded her house, she hath hewn out her seven pillars:

9:2 เธอได้ฆ่าสัตว์ของเธอ ได้ผสมน้ำองุ่นของเธอ ได้จัดโต๊ะของเธอแล้วด้วย

9:2 She hath killed her beasts; she hath mingled her wine; she hath also furnished her table.

9:3 และได้ส่งสาวใช้ของเธอออกไป ส่งเสียงเรียกจากที่สูงที่สุดในเมืองว่า

9:3 She hath sent forth her maidens: she crieth upon the highest places of the city,

9:4 “ผู้ใดที่เป็นคนเขลา ให้เขาหันเข้ามาที่นี่” เธอพูดกับผู้ที่ไร้ความเข้าใจว่า

9:4 Whoso is simple, let him turn in hither: as for him that wanteth understanding, she saith to him,

9:5 “มาเถอะ มารับประทานขนมปังของเรา และดื่มน้ำองุ่นที่เราได้ผสม

9:5 Come, eat of my bread, and drink of the wine which I have mingled.

9:6 จงทิ้งความเขลาเสีย และดำรงชีวิตอยู่ ดำเนินในทางของความเข้าใจนั้นเถิด”

9:6 Forsake the foolish, and live; and go in the way of understanding.

9:7 ผู้ที่ว่ากล่าวคนมักเยาะเย้ยจะได้รับความอับอาย และผู้ที่ตักเตือนคนชั่วร้ายจะได้รับรอยเปื้อน

9:7 He that reproveth a scorner getteth to himself shame: and he that rebuketh a wicked man getteth himself a blot.

9:8 อย่าตักเตือนคนมักเยาะเย้ย เพราะเขาจะเกลียดเจ้า จงตักเตือนปราชญ์ และเขาจะรักเจ้า

9:8 Reprove not a scorner, lest he hate thee: rebuke a wise man, and he will love thee.

9:9 จงให้คำสั่งสอนแก่ปราชญ์และเขาจะฉลาดยิ่งขึ้น จงสอนคนชอบธรรมและเขาจะเพิ่มการเรียนรู้มากขึ้น

9:9 Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser: teach a just man, and he will increase in learning.

9:10 ความยำเกรงพระเยโฮวาห์เป็นที่เริ่มต้นของปัญญา และซึ่งรู้จักองค์บริสุทธิ์เป็นความเข้าใจ

9:10 The fear of the LORD is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.

9:11 เนื่องจากเรา วันเวลาของเจ้าจะเพิ่มทวีคูณ และปีเดือนแห่งชีวิตของเจ้าจะเพิ่มพูน

9:11 For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased.

9:12 ถ้าเจ้าฉลาด เจ้าก็ฉลาดเพื่อตนเอง แต่ถ้าเจ้าเยาะเย้ย เจ้าก็จะทนแต่ลำพัง

9:12 If thou be wise, thou shalt be wise for thyself: but if thou scornest, thou alone shalt bear it.

9:13 หญิงโง่นั้นเสียงเอ็ดอึง นางเซ่อและไม่รู้อะไรเลย

9:13 A foolish woman is clamorous: she is simple, and knoweth nothing.

9:14 เพราะนางนั่งที่ประตูเรือนของนาง และ ณ ที่นั่งสูงในเมือง

9:14 For she sitteth at the door of her house, on a seat in the high places of the city,

9:15 พลางร้องเรียกบรรดาผู้ที่ผ่านไป ผู้เดินตรงไปตามทางของเขาว่า

9:15 To call passengers who go right on their ways:

9:16 “ผู้ใดที่เป็นคนเขลา ให้เขาหันเข้ามาที่นี่” นางพูดกับเขาผู้ไร้ความเข้าใจว่า

9:16 Whoso is simple, let him turn in hither: and as for him that wanteth understanding, she saith to him,

9:17 “น้ำที่ขโมยมาหวานดี และขนมที่รับประทานในที่ลับก็อร่อย”

9:17 Stolen waters are sweet, and bread eaten in secret is pleasant.

9:18 แต่เขาไม่ทราบว่าคนตายอยู่ที่นั่น และแขกของนางก็อยู่ในห้วงลึกของนรก

9:18 But he knoweth not that the dead are there; and that her guests are in the depths of hell.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope