best free website creator

ครอบครัวกับพระเจ้า

หนังสือเล่มนี้มีบทเรียนสำหรับทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ มีบทเรียนพอใช้สำหรับเวลาสามปี
โดยมีเป้าหมายให้ช่วยคริสเตียนเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ
เขียนโดยอาจารย์ Timothy E. Ward และอาจารย์ Sam Strickland

ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ Adobe PDF คลิกที่หนังสือหรือใบปลิวที่คุณต้องการดู ถ้าคุณไม่สามารถดูได้ คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ก่อน
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ ครอบครัวกับพระเจ้า

เล่มที่ 1
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
ความผิดบาปคืออะไร
สติปัญญาจากหนังสือสุภาษิต
เหตุการณ์อาทิตย์สุดท้ายก่อนทรงถูกตรึงที่กางเขน
เอลียาห์ศาสดาพยากรณ์

เล่มที่ 2
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
มโนธรรม
คริสตจักรท้องถิ่น
บทเรียนล้ำค่าจากหนังสือยากอบ
บุรุษผู้เป็นสหายของพระเจ้า

เล่มที่ 3
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
พวกเขาได้รับแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้
การเรียนรู้ที่จะให้
การยกโทษ
สามัคคีธรรมของคริสเตียน

เล่มที่ 4
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
หน้าที่ของเรา
การขอบพระคุณ
การเชื่อฟังพระเยซูคริสต์
การทดลอง การทดสอบ และความเจ็บป่วย

เล่มที่ 5
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
วิธีได้รับการปลอบใจ
จิตใจ
การทรงสร้าง
การสู้รบของคริสเตียน

เล่มที่ 6
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
สิ่งที่บิดามารดาต้องการได้รับจากบุตรของตน
บุรุษแห่งความเชื่อ
สิ่งที่บุตรทั้งหลายต้องการได้รับจากบิดามารดาของตน
การฟื้นฟู

เล่มที่ 7
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
นางรูธ
ไม่ได้อยู่ฝ่ายโลกนี้
ผู้พยากรณ์โยนาห์
เราควรอธิษฐานอย่างไร

เล่มที่ 8
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
การยกโทษ
การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู
การเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ
คำสำคัญในหนังสือเอเฟซัส

เล่มที่ 9
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
การคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
คำสอนอันเปี่ยมล้นด้วยความสุข
การเป็นที่รักใคร่แก่คนทั่วไป
ความกลัว

เล่มที่ 10
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
การประพฤติกับชีวิตคริสเตียน
ความประมาทเป็นหนทางแห่งความหายนะ
บิดาที่ประพฤติตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
พระเจ้าทรงปรารถนามีความสัมพันธ์กับเรา

เล่มที่ 11
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
ชีวิตที่ดีเลิศที่สุด
การรู้จักใจเขาใจเรา
พื้นฐานฝ่ายจิตวิญญาณ
ความหมายของคำว่า "พระเยโฮวาห์"

เล่มที่ 12
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
โมเสส
การระมัดระวังร่างกายของตนเอง
การมีชัยชนะเหนือการทดลอง
การรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว

เล่มที่ 13
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
การรับใช้ของพวกทูตสวรรค์
ความเย่อหยิ่ง
การทำให้หมดกำลังใจ
ความกล้าหาญของคริสเตียน

เล่มที่ 14
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
ชีวิตที่เต็มไปด้วยความปิติยินดี
อิสระภาพ
บทเรียนต่างๆจากหนังสือ 1 ยอห์น
ท่าทีที่ผิด

เล่มที่ 15
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
การดำเนินชีวิตคริสเตียน
การตระบัดสัตย์
สิ่งที่แน่นอน
วิธีห้าประการที่จะติดต่อกับพระเจ้า

เล่มที่ 16
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
ซาตาน
จงให้เราได้รับการฟื้นฟูอีกที
การพิพากษาของพระเจ้า
ความโกรธ

เล่มที่ 17
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
เหตุการณ์สำคัญในหนังสือกิจการ
ความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์
คำถามสุดท้าย
โครงการของพระเจ้า

เล่มที่ 18
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
ความเชื่อดังเดิม
การคาดหวัง
การศึกษาความหมายของคำจากพระคัมภีร์
มีอะไรบ้างที่ขัดขวางการอธิษฐาน

เล่มที่ 19
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
การรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้า
การดำเนินกับพระเจ้า
ความเป็นไทย
บทเรียนต่างๆจากพระเจ้า

เล่มที่ 20
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
ธรรมเนียมต่างๆในพระคัมภีร์ (ภาค 1)
ธรรมเนียมต่างๆในพระคัมภีร์ (ภาค 2)
ความโกรธเป็นสิ่งที่น่าเกลียด
การชนะการหมดกำลังใจ

เล่มที่ 21
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
การสู้รบฝ่ายจิตวิญญาณ
ความผิดหวังและความเสียใจในชีวิตนี้
ฤทธิ์อำนาจแห่งการอธิษฐาน
เด็กชายและเด็กหญิงที่รับใช้พระเยซู

เล่มที่ 22
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
ผู้เลี้ยงแกะที่ดีกับลูกแกะของพระองค์
การรักษาความปิติยินดีในพระเยโฮวาห์
ชีวิตของอ.ดี แอล มูดี้
กล่องเครื่องมือสำหรับการแก้ปัญหา

เล่มที่ 23
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
ฤทธิ์อำนาจของการอธิษฐาน
ความเชื่อของคริสเตียนเรื่องการทำงาน
อย่าทำผิดต่อคนอื่น
การอัศจรรย์ของพระเจ้า

เล่มที่ 24
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
ความรู้ฝ่ายจิตวิญญาณ
เหตุต่างๆที่คนไม่ยอมรับความรอด
คนในพระคัมภีร์เดิมที่เปรียบเหมือนพระเยซู
ข่าวประเสริฐเรื่องการบังเกิดของพระเยซูคริสต์

เล่มที่ 25
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
คริสเตียนเชื่ออะไรบ้าง?
เราจะยืนมั่นคงฝ่ายจิตวิญญาณอย่างไร?
บทเรียนจากอาชีพต่างๆในพระคัมภีร์
ความเป็นมิตร

เล่มที่ 26
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
มนุษย์ที่มีสภาพอารมณ์เหมือนกับเราทั้งหลาย
จงตอบว่า "ไม่" เมื่อถูกทดลอง
สิ่งที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัย
การตัดสินใจที่ถูกต้อง

เล่มที่ 27
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
การประนีประนอมคือการหันไปจากพระเจ้า
บุคคลพิเศษในพระคัมภีร์
ความจริงย่อมกระทำให้ชนะ
บทสำคัญๆในพระคัมภีร์

เล่มที่ 28
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
บ่วงแร้วของซาตาน
คำสอนเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตาย
ความหวังสำหรับผู้ที่ขาดความหวัง
การสนทนากับพระเจ้า

เล่มที่ 29
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
จงเตรียมพร้อมอยู่เสมอ
ฤทธิ์เดชเป็นของพระเจ้า
ผู้ที่สมควรได้รับเกียรติ
ความสัมพันธ์

เล่มที่ 30
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
เหตุการณ์ต่างๆในหนังสือกิจการ
ความจริงฝ่ายจิตวิญญาณที่เป็นคู่กัน
ครอบครัวคริสเตียน
โมเสส: การทรงเรียกจากพระเจ้า

เล่มที่ 31
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
การได้รับกำลังเพิ่มขึ้น
ที่อยู่อาศัยของเราบนสวรรค์
พระเจ้าทรงใช้คนที่ขาดความสามารถ
ครอบครัวที่สมบูรณ์

เล่มที่ 32
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
ค่าอะไรเล่า?
การรับประทานอาหารด้วยกัน
"ปีก" ในพระคัมภีร์
ผู้ช่วย

เล่มที่ 33
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
ความจริง
การให้คำแนะนำ
จิตวิทยาจากหนังสือสดุดี
ดนตรีในพระคัมภีร์

เล่มที่ 34
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
ทำไมพระเจ้าทรงใช้คนต่ำต้อย?
การ "เห็น" องค์พระผู้เป็นเจ้า
คำอธิษฐานต่างๆในพระคัมภีร์
ข้อพระคัมภีร์นั้นมีความหมายอะไร?

เล่มที่ 35
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
พวกคนบาป, พวกวิสุทธิชนกับพระผู้ช่วยให้รอด
การเข้าใจพระคำของพระเจ้า
การรับใช้พระเจ้าในวิธีที่ไม่ถูกต้อง
ความเชื่อที่เข้มแข็ง

เล่มที่ 36
การพิมพ์แนวตั้ง
การพิมพ์แนวนอน
การขอบพระคุณ
หนังสือ 1, 2 และ 3 ยอห์น
การเดินทางที่สำคัญยิ่ง
พระผู้ช่วยให้รอด