กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

 

ปฐมกาล 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

หอบาเบล
11:1 และแผ่นดินโลกทั้งสิ้นมีภาษาเดียวและมีสำเนียงเดียว
11:2 และต่อมาขณะที่พวกเขาเดินทางจากทางทิศตะวันออก พวกเขาก็พบที่ราบในแผ่นดินแห่งชินาร์ และพวกเขาอาศัยอยู่ที่นั่น
11:3 และพวกเขาพูดกันว่า “มาเถิด ให้พวกเราทำอิฐและเผาพวกมันให้แข็ง” และพวกเขามีอิฐใช้แทนหิน และมียางมะตอยใช้แทนปูนขาว
11:4 และพวกเขาพูดว่า “มาเถิด ให้พวกเราสร้างนครขึ้นนครหนึ่งและก่อหอคอยแห่งหนึ่ง ซึ่งยอดของมันจะได้ไปถึงฟ้าสวรรค์ และให้พวกเราสร้างชื่อเสียงของพวกเราไว้ เกรงว่าพวกเราจะถูกกระจัดกระจายไปทั่วบนพื้นแผ่นดินโลก”

พระเจ้าทรงทำให้เกิดภาษาต่าง ๆ
11:5 และพระเยโฮวาห์เสด็จลงมาเพื่อทอดพระเนตรนครนั้นและหอคอยนั้น ซึ่งบุตรทั้งหลายของมนุษย์ได้ก่อสร้างขึ้น
11:6 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดูเถิด คนเหล่านี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และพวกเขาทั้งสิ้นมีภาษาเดียว และพวกเขาเริ่มทำเช่นนี้แล้ว และบัดนี้ไม่มีสิ่งใดจะถูกเหนี่ยวรั้งไว้จากพวกเขา ซึ่งพวกเขาจินตนาการแล้วว่าจะกระทำ
11:7 มาเถิด ให้พวกเราลงไป และทำให้ภาษาของพวกเขาสับสนที่นั่น เพื่อพวกเขาจะไม่เข้าใจคำพูดของกันและกัน”
11:8 ดังนั้น พระเยโฮวาห์จึงทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายจากที่นั่นไปทั่วพื้นแผ่นดินโลก และพวกเขาก็เลิกสร้างนครนั้น
11:9 เหตุฉะนั้น ชื่อของนครนั้นจึงถูกเรียกว่า บาเบล เพราะว่าที่นั่นพระเยโฮวาห์ทรงทำให้ภาษานั้นของทั่วทั้งแผ่นดินโลกสับสน และ ณ จากที่นั่นพระเยโฮวาห์ได้ทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายออกไปทั่วพื้นแผ่นดินโลก

เชื้อสายของอับราม
11:10 คนเหล่านี้เป็นบรรดาพงศ์พันธุ์ของเชม เชมมีอายุได้หนึ่งร้อยปี และให้กำเนิดอารฟัคชาด ภายหลังน้ำท่วมนั้นสองปี
11:11 และเชมมีชีวิตอยู่หลังจากเขาได้ให้กำเนิดอารฟัคชาดแล้วเป็นเวลาห้าร้อยปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
11:12 และอารฟัคชาดมีชีวิตอยู่ได้สามสิบห้าปี และให้กำเนิดซาลาห์
11:13 และอารฟัคชาดมีชีวิตอยู่หลังจากเขาได้ให้กำเนิดซาลาห์แล้วเป็นเวลาสี่ร้อยสามปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
11:14 และซาลาห์มีชีวิตอยู่ได้สามสิบปี และให้กำเนิดเอเบอร์
11:15 และซาลาห์มีชีวิตอยู่หลังจากเขาได้ให้กำเนิดเอเบอร์แล้วเป็นเวลาสี่ร้อยสามปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
11:16 และเอเบอร์มีชีวิตอยู่ได้สามสิบสี่ปี และให้กำเนิดเปเลก
11:17 และเอเบอร์มีชีวิตอยู่หลังจากเขาได้ให้กำเนิดเปเลกแล้วเป็นเวลาสี่ร้อยสามสิบปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
11:18 และเปเลกมีชีวิตอยู่ได้สามสิบปี และให้กำเนิดเรอู
11:19 และเปเลกมีชีวิตอยู่หลังจากเขาได้ให้กำเนิดเรอูแล้วเป็นเวลาสองร้อยเก้าปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
11:20 และเรอูมีชีวิตอยู่ได้สามสิบสองปี และให้กำเนิดเสรุก
11:21 และเรอูมีชีวิตอยู่หลังจากเขาได้ให้กำเนิดเสรุกแล้วเป็นเวลาสองร้อยเจ็ดปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
11:22 และเสรุกมีชีวิตอยู่ได้สามสิบปี และให้กำเนิดนาโฮร์
11:23 และเสรุกมีชีวิตอยู่หลังจากเขาได้ให้กำเนิดนาโฮร์แล้วเป็นเวลาสองร้อยปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
11:24 และนาโฮร์มีชีวิตอยู่ได้ยี่สิบเก้าปี และให้กำเนิดเทราห์
11:25 และนาโฮร์มีชีวิตอยู่หลังจากเขาได้ให้กำเนิดเทราห์แล้วเป็นเวลาหนึ่งร้อยสิบเก้าปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
11:26 และเทราห์มีชีวิตอยู่ได้เจ็ดสิบปี และให้กำเนิดอับราม นาโฮร์ และฮาราน
11:27 บัดนี้ เหล่านี้เป็นบรรดาพงศ์พันธุ์ของเทราห์ เทราห์ให้กำเนิดอับราม นาโฮร์ และฮาราน และฮารานให้กำเนิดโลท
11:28 และฮารานได้สิ้นชีวิตก่อนเทราห์ บิดาของเขา ในแผ่นดินเกิดของเขา ในเมืองเออร์ของชาวเคลเดีย
11:29 และอับรามกับนาโฮร์ได้ภรรยาสำหรับตน ชื่อภรรยาของอับรามคือซาราย และชื่อภรรยาของนาโฮร์คือมิลคาห์ บุตรีของฮาราน บิดาของมิลคาห์ และบิดาของอิสคาห์
11:30 แต่ซารายเป็นหมัน นางหามีบุตรไม่

อับรามในเมืองฮาราน
11:31 และเทราห์ได้พาอับรามบุตรชายของเขา กับโลทบุตรชายของฮารานผู้เป็นหลานชายของเขา และซารายบุตรสะใภ้ของเขา ผู้เป็นภรรยาของอับรามบุตรชายของเขา และเขาทั้งหลายออกไปพร้อมกับพวกเขาจากเมืองเออร์ของชาวเคลเดีย เพื่อเข้าไปยังแผ่นดินแห่งคานาอัน และพวกเขามาถึงเมืองฮาราน และอาศัยอยู่ที่นั่น
11:32 และวันทั้งหมดนั้นของเทราห์คือสองร้อยห้าปี และเทราห์สิ้นชีวิตในเมืองฮาราน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope