กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 ซามูเอล 29 / 1 Samuel 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

พวกเจ้านายฟีลิสเตียคัดค้านเรื่องดาวิด
29:1 เวลานั้นคนฟีลิสเตียรวบรวมกองทัพทั้งสิ้นของพวกเขาอยู่ที่อาเฟก และคนอิสราเอลก็ตั้งเต็นท์อยู่ข้างน้ำพุแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในเมืองยิสเรเอล

The Philistine Lords Protest
29:1 Now the Philistines gathered together all their armies to Aphek: and the Israelites pitched by a fountain which is in Jezreel.

29:2 และพวกเจ้านายของคนฟีลิสเตียเดินผ่านไปตามกองร้อยและกองพัน แต่ดาวิดกับพวกทหารของท่านก็ผ่านไปเป็นกองหลังพร้อมกับอาคีช

29:2 And the lords of the Philistines passed on by hundreds, and by thousands: but David and his men passed on in the rereward with Achish.

29:3 แล้วพวกเจ้านายของคนฟีลิสเตียกล่าวว่า “พวกฮีบรูเหล่านี้มาทำอะไรที่นี่” และอาคีชตรัสกับพวกเจ้านายของคนฟีลิสเตียว่า “นี่คือดาวิดผู้รับใช้ของซาอูลกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือ เขาอยู่กับเรามาเป็นวันเป็นปีแล้ว และตั้งแต่วันที่เขาหนีมาหาเรา เรายังไม่พบความผิดใด ๆ ในตัวเขาเลย”

29:3 Then said the princes of the Philistines, What do these Hebrews here? And Achish said unto the princes of the Philistines, Is not this David, the servant of Saul the king of Israel, which hath been with me these days, or these years, and I have found no fault in him since he fell unto me unto this day?

29:4 และพวกเจ้านายของคนฟีลิสเตียก็โกรธพระองค์ และพวกเจ้านายของคนฟีลิสเตียทูลพระองค์ว่า “ขอส่งชายคนนั้นกลับไป เพื่อให้เขากลับไปยังที่ที่พระองค์กำหนดให้เขาอยู่ และอย่าให้เขาลงไปสู้รบพร้อมกับพวกเรา เกรงว่าเมื่อสู้รบกันนั้น เขาจะเป็นปฏิปักษ์ต่อพวกเรา เพราะว่าชายคนนี้จะคืนดีกับเจ้านายของเขาได้อย่างไร มิใช่ด้วยศีรษะของคนเหล่านี้ดอกหรือ

29:4 And the princes of the Philistines were wroth with him; and the princes of the Philistines said unto him, Make this fellow return, that he may go again to his place which thou hast appointed him, and let him not go down with us to battle, lest in the battle he be an adversary to us: for wherewith should he reconcile himself unto his master? should it not be with the heads of these men?

29:5 ดาวิดคนนี้มิใช่หรือ ซึ่งพวกเขาได้เต้นรำร้องเพลงรับกันถึงตัวเขาว่า ‘ซาอูลได้ฆ่าคนเป็นพัน ๆ และดาวิดได้ฆ่าคนเป็นหมื่น ๆ’”

29:5 Is not this David, of whom they sang one to another in dances, saying, Saul slew his thousands, and David his ten thousands?

อาคีชสั่งให้ดาวิดกลับไป
29:6 แล้วอาคีชจึงเรียกดาวิดเข้ามา และตรัสกับท่านว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด ท่านได้ปฏิบัติตนเป็นคนเที่ยงธรรม และในการที่ท่านนำกองทัพออกไปและเข้ามากับเรา ก็เป็นที่ดีอย่างยิ่งในสายตาของเรา เพราะเราไม่เห็นความชั่วร้ายในตัวท่านตั้งแต่วันที่ท่านมาอยู่กับเราจนถึงวันนี้ แต่อย่างไรก็ตามเจ้านายทั้งหลายไม่เห็นชอบในเรื่องท่าน

Achish Dismisses David
29:6 Then Achish called David, and said unto him, Surely, as the LORD liveth, thou hast been upright, and thy going out and thy coming in with me in the host is good in my sight: for I have not found evil in thee since the day of thy coming unto me unto this day: nevertheless the lords favour thee not.

29:7 ฉะนั้น บัดนี้ขอจงหันกลับและไปอย่างสันติเถิด เพื่อท่านไม่เป็นที่ขัดใจพวกเจ้านายของคนฟีลิสเตีย”

29:7 Wherefore now return, and go in peace, that thou displease not the lords of the Philistines.

29:8 และดาวิดได้ทูลอาคีชว่า “แต่ข้าพระองค์ได้กระทำสิ่งใด และพระองค์ได้พบสิ่งใดในผู้รับใช้ของพระองค์ ตั้งแต่ข้าพระองค์มาอยู่กับพระองค์จนถึงวันนี้ว่า ข้าพระองค์ไม่สามารถไปสู้รบกับบรรดาศัตรูของกษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ได้”

29:8 And David said unto Achish, But what have I done? and what hast thou found in thy servant so long as I have been with thee unto this day, that I may not go fight against the enemies of my lord the king?

29:9 และอาคีชทรงตอบและตรัสกับดาวิดว่า “เราทราบแล้วว่าในสายตาของเราท่านดีเป็นเหมือนอย่างทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้า อย่างไรก็ตามพวกเจ้านายของคนฟีลิสเตียได้กล่าวว่า ‘เขาจะไม่ขึ้นไปกับพวกเราในการสู้รบนี้’

29:9 And Achish answered and said to David, I know that thou art good in my sight, as an angel of God: notwithstanding the princes of the Philistines have said, He shall not go up with us to the battle.

29:10 ดังนั้น บัดนี้ขอจงลุกขึ้นในตอนเช้าตรู่พร้อมกับพวกทหารที่มากับท่าน คือพวกผู้รับใช้ของเจ้านายของท่าน ทันใดที่พวกท่านลุกขึ้นในเวลาเช้าตรู่ และมีแสงสว่างแล้วจงออกเดินทางไปเถิด”

29:10 Wherefore now rise up early in the morning with thy master's servants that are come with thee: and as soon as ye be up early in the morning, and have light, depart.

29:11 ดังนั้น ดาวิดกับพวกทหารของท่านได้ลุกขึ้นในเวลาเช้าตรู่เพื่อออกเดินทางไปในตอนเช้า เพื่อกลับไปยังแผ่นดินของคนฟีลิสเตีย และคนฟีลิสเตียได้ขึ้นไปยังเมืองยิสเรเอล

29:11 So David and his men rose up early to depart in the morning, to return into the land of the Philistines. And the Philistines went up to Jezreel.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope