กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศาวดาร 2 / 1 Chronicles 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

บุตรชายทั้งหลายของอิสราเอล
2:1 คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของอิสราเอลคือ รูเบน สิเมโอน เลวี ยูดาห์ อิสสาคาร์ เศบูลุน

Sons of Israel
2:1 These are the sons of Israel; Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Issachar, and Zebulun,

2:2 ดาน โยเซฟ และเบนยามิน นัฟทาลี กาด และอาเชอร์

2:2 Dan, Joseph, and Benjamin, Naphtali, Gad, and Asher.

บุตรชายทั้งหลายของยูดาห์
2:3 บุตรชายทั้งหลายของยูดาห์คือ เอร์ โอนัน และเช-ลาห์ บุตรสาวของชูวาซึ่งเป็นหญิงชาวคานาอันให้กำเนิดทั้งสามคนนี้แก่ท่าน และเอร์บุตรหัวปีของยูดาห์นั้นเป็นคนชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงสังหารเขาเสีย

Sons of Judah
2:3 The sons of Judah; Er, and Onan, and Shelah: which three were born unto him of the daughter of Shua the Canaanitess. And Er, the firstborn of Judah, was evil in the sight of the LORD; and he slew him.

2:4 และทามาร์บุตรสะใภ้ของท่านก็ให้กำเนิดเปเรศและเศ-ราห์แก่ท่าน บุตรชายทั้งหมดของยูดาห์มีห้าคน

2:4 And Tamar his daughter in law bare him Pharez and Zerah. All the sons of Judah were five.

2:5 บุตรชายทั้งหลายของเปเรศคือ เฮสโรน และฮามูล

2:5 The sons of Pharez; Hezron, and Hamul.

2:6 และบุตรชายทั้งหลายของเศ-ราห์คือ ศิมรี เอธาน เฮมาน คาลโคล์ และดารา ทั้งหมดคือห้าคน

2:6 And the sons of Zerah; Zimri, and Ethan, and Heman, and Calcol, and Dara: five of them in all.

2:7 และบุตรชายทั้งหลายของคารมีคือ อาคาน ผู้ก่อความเดือดร้อนให้แก่อิสราเอล ผู้ละเมิดในเรื่องสิ่งของที่ถูกสาปแช่งนั้น

2:7 And the sons of Carmi; Achar, the troubler of Israel, who transgressed in the thing accursed.

2:8 และบุตรชายทั้งหลายของเอธานคือ อาซาริยาห์

2:8 And the sons of Ethan; Azariah.

2:9 บุตรชายทั้งหลายของเฮสโรนด้วยซึ่งกำเนิดแก่ท่านนั้นคือ เยราเมเอล ราม และเคลุบัย

2:9 The sons also of Hezron, that were born unto him; Jerahmeel, and Ram, and Chelubai.

2:10 และรามให้กำเนิดอัมมีนาดับ และอัมมีนาดับให้กำเนิดนาโชน เจ้านายแห่งบุตรทั้งหลายของยูดาห์

2:10 And Ram begat Amminadab; and Amminadab begat Nahshon, prince of the children of Judah;

2:11 และนาโชนให้กำเนิดสัลมา และสัลมาให้กำเนิดโบอาส

2:11 And Nahshon begat Salma, and Salma begat Boaz,

2:12 และโบอาสให้กำเนิดโอเบด และโอเบดให้กำเนิดเจสซี

2:12 And Boaz begat Obed, and Obed begat Jesse,

ผู้สืบสายโลหิตของเจสซี
2:13 และเจสซีให้กำเนิดเอลีอับบุตรหัวปีของท่าน อาบีนาดับที่สอง ชิเมอาที่สาม

Descendants of Jesse
2:13 And Jesse begat his firstborn Eliab, and Abinadab the second, and Shimma the third,

2:14 เนธันเอลที่สี่ รัดดัยที่ห้า

2:14 Nethaneel the fourth, Raddai the fifth,

2:15 โอเซมที่หก ดาวิดที่เจ็ด

2:15 Ozem the sixth, David the seventh:

2:16 พี่น้องผู้หญิงของพวกเขาคือ เศรุยาห์ และอาบีกายิล และบุตรชายทั้งหลายของเศรุยาห์คือ อาบีชัย โยอาบและอาสาเฮล สามคนด้วยกัน

2:16 Whose sisters were Zeruiah, and Abigail. And the sons of Zeruiah; Abishai, and Joab, and Asahel, three.

2:17 และอาบีกายิลคลอดอามาสา และบิดาของอามาสาคือเยเธอร์คนอิชมาเอล

2:17 And Abigail bare Amasa: and the father of Amasa was Jether the Ishmeelite.

ผู้สืบสายโลหิตของคาเลบ
2:18 และคาเลบบุตรชายของเฮสโรนให้กำเนิดบุตรหลายคนกับอาซูบาห์ภรรยาของตน และกับเยรีโอท บุตรชายทั้งหลายของนางคือ เยเชอร์ โชบับ และอารโดน

Descendants of Caleb
2:18 And Caleb the son of Hezron begat children of Azubah his wife, and of Jerioth: her sons are these; Jesher, and Shobab, and Ardon.

2:19 และเมื่ออาซูบาห์สิ้นชีพแล้ว คาเลบได้แต่งงานกับเอฟราธาห์ ผู้ซึ่งคลอดเฮอร์ให้แก่ท่าน

2:19 And when Azubah was dead, Caleb took unto him Ephrath, which bare him Hur.

2:20 และเฮอร์ให้กำเนิดอุรี และอุรีให้กำเนิดเบซาเลล

2:20 And Hur begat Uri, and Uri begat Bezaleel.

ผู้สืบสายโลหิตคนอื่นของเฮสโรนโดยบุตรสาวของมาคีร์
2:21 และภายหลังเฮสโรนได้เข้าหาบุตรสาวของมาคีร์บิดาของกิเลอาด ท่านได้แต่งงานกับนางเมื่อท่านมีอายุหกสิบปี และนางคลอดเสกุบให้แก่ท่าน

Other Descendants of Hezron by Daughter of Machir
2:21 And afterward Hezron went in to the daughter of Machir the father of Gilead, whom he married when he was threescore years old; and she bare him Segub.

2:22 และเสกุบให้กำเนิดยาอีร์ ผู้มีนครยี่สิบสามนครในแผ่นดินแห่งกิเลอาด

2:22 And Segub begat Jair, who had three and twenty cities in the land of Gilead.

2:23 และเขาได้ยึดเกชูร์กับอารัม พร้อมกับบรรดาเมืองของยาอีร์ จากพวกเขา พร้อมกับเคนาท กับบรรดาเมืองของนครนั้น คือหกสิบนครด้วยกัน ทั้งสิ้นเหล่านี้เป็นของลูกหลานของมาคีร์บิดาของกิเลอาด

2:23 And he took Geshur, and Aram, with the towns of Jair, from them, with Kenath, and the towns thereof, even threescore cities. All these belonged to the sons of Machir the father of Gilead.

2:24 และหลังจากนั้นเฮสโรนได้สิ้นชีพในคาเลบเอฟราธาห์ แล้วอาบียาห์ภรรยาของเฮสโรนก็คลอดบุตรให้แก่เขาชื่อ อัชฮูร์ ผู้เป็นบิดาของเทโคอา

2:24 And after that Hezron was dead in Calebephratah, then Abiah Hezron's wife bare him Ashur the father of Tekoa.

ผู้สืบสายโลหิตของเยราเมเอล
2:25 และบุตรชายทั้งหลายของเยราเมเอลบุตรหัวปีของเฮสโรนคือ รามบุตรหัวปี บุนาห์ โอเรน โอเซม และอาหิยาห์

Descendants of Jerahmeel
2:25 And the sons of Jerahmeel the firstborn of Hezron were, Ram the firstborn, and Bunah, and Oren, and Ozem, and Ahijah.

2:26 เยราเมเอลมีภรรยาอีกคนหนึ่ง ผู้ซึ่งมีชื่อว่า อาทาราห์ นางเป็นมารดาของโอนัม

2:26 Jerahmeel had also another wife, whose name was Atarah; she was the mother of Onam.

2:27 และบุตรชายทั้งหลายของรามบุตรหัวปีของเยราเมเอลคือ มาอัส ยามีน และเอเคอร์

2:27 And the sons of Ram the firstborn of Jerahmeel were, Maaz, and Jamin, and Eker.

2:28 และบุตรชายทั้งหลายของโอนัมคือ ชัมมัยและยาดา และบุตรชายทั้งหลายของชัมมัยคือ นาดับและอาบีชูร์

2:28 And the sons of Onam were, Shammai, and Jada. And the sons of Shammai; Nadab, and Abishur.

2:29 และภรรยาของอาบีชูร์ชื่ออาบีฮาอิล และนางคลอดอัคบานและโมลิดให้ท่าน

2:29 And the name of the wife of Abishur was Abihail, and she bare him Ahban, and Molid.

2:30 และบุตรชายทั้งหลายของนาดับคือ เสเลด และอัปปาอิม แต่เสเลดได้สิ้นชีพไม่มีบุตร

2:30 And the sons of Nadab; Seled, and Appaim: but Seled died without children.

2:31 และบุตรชายทั้งหลายของอัปปาอิมคือ อิชอี และบุตรชายทั้งหลายของอิชอีคือ เชชัน และบุตรทั้งหลายของเชชันคือ อัคลัย

2:31 And the sons of Appaim; Ishi. And the sons of Ishi; Sheshan. And the children of Sheshan; Ahlai.

2:32 และบุตรชายทั้งหลายของยาดาน้องชายของชัมมัยคือ เยเธอร์ และโยนาธาน และเยเธอร์สิ้นชีพไม่มีบุตร

2:32 And the sons of Jada the brother of Shammai; Jether, and Jonathan: and Jether died without children.

2:33 และบุตรชายทั้งหลายของโยนาธานคือ เปเลท และศาซา คนเหล่านี้เป็นลูกหลานของเยราเมเอล

2:33 And the sons of Jonathan; Peleth, and Zaza. These were the sons of Jerahmeel.

ผู้สืบสายโลหิตของเชชัน
2:34 บัดนี้เชชันไม่มีบุตรชายมีแต่บุตรสาว และเชชันมีทาสชาวอียิปต์คนหนึ่ง ซึ่งมีชื่อว่า ยารฮา

Sheshan's Descendants
2:34 Now Sheshan had no sons, but daughters. And Sheshan had a servant, an Egyptian, whose name was Jarha.

2:35 และเชชันได้ยกบุตรสาวของตนให้เป็นภรรยาของยารฮาทาสของตน และนางก็คลอดอัททัยให้แก่เขา

2:35 And Sheshan gave his daughter to Jarha his servant to wife; and she bare him Attai.

2:36 และอัททัยให้กำเนิดนาธัน และนาธันให้กำเนิดศาบาด

2:36 And Attai begat Nathan, and Nathan begat Zabad,

2:37 และศาบาดให้กำเนิดเอฟลาล และเอฟลาลให้กำเนิดโอเบด

2:37 And Zabad begat Ephlal, and Ephlal begat Obed,

2:38 และโอเบดให้กำเนิดเยฮู และเยฮูให้กำเนิดอาซาริยาห์

2:38 And Obed begat Jehu, and Jehu begat Azariah,

2:39 และอาซาริยาห์ให้กำเนิดเฮเลส และเฮเลสให้กำเนิดเอเลอาสาห์

2:39 And Azariah begat Helez, and Helez begat Eleasah,

2:40 และเอเลอาสาห์ให้กำเนิดสิสะมัย และสิสะมัยให้กำเนิดชัลลูม

2:40 And Eleasah begat Sisamai, and Sisamai begat Shallum,

2:41 และชัลลูมให้กำเนิดเยคามิยาห์ และเยคามิยาห์ให้กำเนิดเอลีชามา

2:41 And Shallum begat Jekamiah, and Jekamiah begat Elishama.

ผู้สืบสายโลหิตของเยราเมเอลและคาเลบ
2:42 บัดนี้บุตรชายทั้งหลายของคาเลบน้องชายของเยราเมเอลคือ เมชาบุตรหัวปีของท่าน ผู้เป็นบิดาของศิฟ และบุตรชายทั้งหลายของมาเรชาห์ ผู้เป็นบิดาของเฮโบรน

Jerahmeel's Line and More of Caleb's
2:42 Now the sons of Caleb the brother of Jerahmeel were, Mesha his firstborn, which was the father of Ziph; and the sons of Mareshah the father of Hebron.

2:43 และบุตรชายทั้งหลายของเฮโบรนคือ โคราห์ ทัปปูวาห์ เรเคม และเชมา

2:43 And the sons of Hebron; Korah, and Tappuah, and Rekem, and Shema.

2:44 และเชมาให้กำเนิดราฮัม ผู้เป็นบิดาของโยรเคอัม และเรเคมให้กำเนิดชัมมัย

2:44 And Shema begat Raham, the father of Jorkoam: and Rekem begat Shammai.

2:45 และบุตรชายของชัมมัยคือ มาโอน และมาโอนเป็นบิดาของเบธซูร์

2:45 And the son of Shammai was Maon: and Maon was the father of Bethzur.

2:46 และเอฟาห์ภรรยาน้อยของคาเลบคลอดฮาราน โมซาและกาเซส และฮารานให้กำเนิดกาเซส

2:46 And Ephah, Caleb's concubine, bare Haran, and Moza, and Gazez: and Haran begat Gazez.

2:47 และบุตรชายทั้งหลายของยาดัยคือ เรเกม โยธาม เกชาน เปเลธ เอฟาห์ และชาอัฟ

2:47 And the sons of Jahdai; Regem, and Jotham, and Geshan, and Pelet, and Ephah, and Shaaph.

2:48 มาอาคาห์ภรรยาน้อยของคาเลบคลอดเชเบอร์และทีรหะนาห์

2:48 Maachah, Caleb's concubine, bare Sheber, and Tirhanah.

2:49 นอกจากนี้นางคลอด ชาอัฟผู้เป็นบิดาของมัดมันนาห์ เชวาผู้เป็นบิดาของมัคเบนาห์ และบิดาของกิเบอา และบุตรสาวของคาเลบคือ อัคสาห์

2:49 She bare also Shaaph the father of Madmannah, Sheva the father of Machbenah, and the father of Gibea: and the daughter of Caleb was Achsah.

ตั้งแต่คาเลบบุตรชายของเฮอร์
2:50 คนเหล่านี้เป็นลูกหลานของคาเลบบุตรชายของเฮอร์ ผู้เป็นบุตรหัวปีของเอฟราธาห์คือ โชบาล บิดาของคีริยาทเยอาริม

From Caleb the Son of Hur
2:50 These were the sons of Caleb the son of Hur, the firstborn of Ephratah; Shobal the father of Kirjathjearim,

2:51 สัลมาบิดาของเบธเลเฮม ฮาเรฟบิดาของเบธกาเดอร์

2:51 Salma the father of Bethlehem, Hareph the father of Bethgader.

2:52 และโชบาลบิดาของคีริยาทเยอาริมมีบุตรชายทั้งหลายคือ ฮาโรเอห์ และครึ่งหนึ่งของคนเมนูโหท

2:52 And Shobal the father of Kirjathjearim had sons; Haroeh, and half of the Manahethites.

2:53 และครอบครัวต่าง ๆ ของคีริยาทเยอาริมคือ คนอิทไรต์ คนปุไท คนชุมัท คนมิชรา จากคนเหล่านี้บังเกิดคนโศราห์ และคนเอชทาโอล

2:53 And the families of Kirjathjearim; the Ithrites, and the Puhites, and the Shumathites, and the Mishraites; of them came the Zareathites, and the Eshtaulites.

2:54 บุตรชายทั้งหลายของสัลมาคือ เบธเลเฮม คนเนโทฟาห์ อาทาโรท วงศ์วานของโยอาบ และครึ่งหนึ่งของคนเมนูโหท ผู้เป็นคนโศราห์

2:54 The sons of Salma; Bethlehem, and the Netophathites, Ataroth, the house of Joab, and half of the Manahethites, the Zorites.

2:55 และครอบครัวต่าง ๆ ของพวกอาลักษณ์ซึ่งอาศัยอยู่ ณ เมืองยาเบสคือ คนทิราไธต์ คนชิเมอา และคนสุคา คนเหล่านี้เป็นคนเคไนต์ผู้มาจากฮามัท ผู้เป็นบิดาวงศ์วานของเรคาบ

2:55 And the families of the scribes which dwelt at Jabez; the Tirathites, the Shimeathites, and Suchathites. These are the Kenites that came of Hemath, the father of the house of Rechab.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope