กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศาวดาร 21 / 1 Chronicles 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

ดาวิดนับจำนวนทหารอิสราเอล (2 ซมอ 24:1-9)
21:1 และซาตานได้ยืนขึ้นต่อสู้อิสราเอล และยั่วยุดาวิดให้นับคนอิสราเอล

David Counts the Soldiers (2 Sam. 24:1-9)
21:1 And Satan stood up against Israel, and provoked David to number Israel.

21:2 และดาวิดตรัสกับโยอาบและบรรดาผู้บังคับบัญชากองทัพว่า “จงไปนับจำนวนคนอิสราเอลตั้งแต่เมืองเบเออร์เชบาถึงเมืองดาน และนำรายงานจำนวนรวมของเขาทั้งหลายมาให้เราเพื่อเราจะได้ทราบ”

21:2 And David said to Joab and to the rulers of the people, Go, number Israel from Beersheba even to Dan; and bring the number of them to me, that I may know it.

21:3 และโยอาบทูลตอบว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงเพิ่มประชากรของพระองค์อีกร้อยเท่าของที่มีอยู่แล้ว แต่ข้าแต่กษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ ประชากรนี้ทั้งสิ้นเป็นผู้รับใช้ของเจ้านายของข้าพระองค์มิใช่หรือ ไฉนเจ้านายของข้าพระองค์จึงต้องการสิ่งนี้ ไฉนพระองค์จึงทรงเป็นเหตุแห่งการละเมิดต่ออิสราเอล”

21:3 And Joab answered, The LORD make his people an hundred times so many more as they be: but, my lord the king, are they not all my lord's servants? why then doth my lord require this thing? why will he be a cause of trespass to Israel?

21:4 อย่างไรก็ตาม โยอาบต้องยอมจำนนต่อพระดำรัสของกษัตริย์ ดังนั้นโยอาบจึงออกเดินทาง และไปตลอดทั่วคนอิสราเอลทั้งสิ้น และกลับมายังกรุงเยรูซาเล็ม

21:4 Nevertheless the king's word prevailed against Joab. Wherefore Joab departed, and went throughout all Israel, and came to Jerusalem.

21:5 และโยอาบก็ถวายจำนวนประชากรที่นับได้แด่ดาวิด และคนอิสราเอลทั้งสิ้นมีหนึ่งล้านหนึ่งแสนคนที่ชักดาบ และในยูดาห์มีสี่แสนเจ็ดหมื่นคนที่ชักดาบ

21:5 And Joab gave the sum of the number of the people unto David. And all they of Israel were a thousand thousand and an hundred thousand men that drew sword: and Judah was four hundred threescore and ten thousand men that drew sword.

21:6 แต่ท่านไม่ได้นับคนเลวีและคนเบนยามินท่ามกลางจำนวนคนเหล่านั้น เพราะว่าพระดำรัสของกษัตริย์เป็นที่น่ารังเกียจแก่โยอาบ

21:6 But Levi and Benjamin counted he not among them: for the king's word was abominable to Joab.

ดาวิดทรงเลือกโรคระบาด (2 ซมอ 24:10-17)
21:7 และพระเจ้าไม่พอพระทัยในสิ่งนี้ ฉะนั้นพระองค์จึงทรงโจมตีคนอิสราเอล

David Chooses the Plague (2 Sam. 24:10-17)
21:7 And God was displeased with this thing; therefore he smote Israel.

21:8 และดาวิดทูลพระเจ้าว่า “ข้าพระองค์ได้กระทำบาปใหญ่ยิ่ง เพราะเหตุว่าข้าพระองค์ได้กระทำสิ่งนี้ แต่บัดนี้ ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ ขอทรงให้อภัยความชั่วช้าของผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ได้กระทำการอย่างโง่เขลามาก”

21:8 And David said unto God, I have sinned greatly, because I have done this thing: but now, I beseech thee, do away the iniquity of thy servant; for I have done very foolishly.

21:9 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับกาดผู้ทำนายของดาวิดว่า

21:9 And the LORD spake unto Gad, David's seer, saying,

21:10 “จงไปบอกดาวิดว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า เราเสนอเจ้าสามประการ จงเลือกเอาประการหนึ่ง เพื่อเราจะได้กระทำอย่างนั้นแก่เจ้า’”

21:10 Go and tell David, saying, Thus saith the LORD, I offer thee three things: choose thee one of them, that I may do it unto thee.

21:11 ดังนั้น กาดจึงมาเข้าเฝ้าดาวิดและกราบทูลพระองค์ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า เจ้าจงเลือกเอา

21:11 So Gad came to David, and said unto him, Thus saith the LORD, Choose thee

21:12 การกันดารอาหารสามปี หรือการล้างผลาญโดยศัตรูทั้งหลายของเจ้าสามเดือนขณะที่ดาบของบรรดาศัตรูของเจ้าจะไล่ทันเจ้า หรือมิฉะนั้นดาบของพระเยโฮวาห์สามวันคือโรคระบาดในแผ่นดิน และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ทำลายทั่วไปในเขตแดนทั้งสิ้นของอิสราเอล ฉะนั้นบัดนี้ขอพระองค์ทรงตรึกตรองว่าจะให้ข้าพระองค์กราบทูลพระองค์ผู้ได้ทรงส่งข้าพระองค์มาว่าประการใด”

21:12 Either three years' famine; or three months to be destroyed before thy foes, while that the sword of thine enemies overtaketh thee; or else three days the sword of the LORD, even the pestilence, in the land, and the angel of the LORD destroying throughout all the coasts of Israel. Now therefore advise thyself what word I shall bring again to him that sent me.

21:13 และดาวิดตรัสกับกาดว่า “เราถูกบีบคั้นจริง ๆ บัดนี้ขอให้เราตกเข้าไปอยู่ในพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ เพราะบรรดาพระเมตตาของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก แต่ขออย่าให้เราตกเข้าไปในมือของมนุษย์เลย”

21:13 And David said unto Gad, I am in a great strait: let me fall now into the hand of the LORD; for very great are his mercies: but let me not fall into the hand of man.

21:14 ดังนั้น พระเยโฮวาห์จึงทรงให้โรคระบาดเกิดขึ้นในอิสราเอล และมีคนอิสราเอลล้มตายเจ็ดหมื่นคน

21:14 So the LORD sent pestilence upon Israel: and there fell of Israel seventy thousand men.

21:15 และพระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์องค์หนึ่งไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะทำลายกรุงนั้นเสีย และขณะเมื่อท่านจะลงมือทำลาย พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตร และพระองค์ทรงกลับพระทัยในเหตุร้ายนั้น และตรัสกับทูตสวรรค์ผู้ทำลายนั้นว่า “พอแล้ว ยับยั้งมือของเจ้าไว้” และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็ยืนอยู่ข้างลานนวดข้าวของโอรนันคนเยบุส

21:15 And God sent an angel unto Jerusalem to destroy it: and as he was destroying, the LORD beheld, and he repented him of the evil, and said to the angel that destroyed, It is enough, stay now thine hand. And the angel of the LORD stood by the threshingfloor of Ornan the Jebusite.

21:16 และดาวิดแหงนพระเนตรของพระองค์ขึ้นและทรงเห็นทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ยืนอยู่ระหว่างแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์ โดยมีดาบที่ชักออกอยู่ในมือของท่านซึ่งเหยียดออกเหนือกรุงเยรูซาเล็ม แล้วดาวิดและพวกผู้อาวุโสของอิสราเอล ผู้ได้สวมผ้ากระสอบแล้ว ก็ซบหน้าของตนลง

21:16 And David lifted up his eyes, and saw the angel of the LORD stand between the earth and the heaven, having a drawn sword in his hand stretched out over Jerusalem. Then David and the elders of Israel, who were clothed in sackcloth, fell upon their faces.

21:17 และดาวิดทูลพระเจ้าว่า “ข้าพระองค์มิใช่หรือที่บัญชาให้นับประชากร คือข้าพระองค์เป็นผู้ได้กระทำบาปและได้กระทำความชั่วร้ายเป็นแน่ แต่บรรดาแกะเหล่านี้ พวกเขาได้กระทำสิ่งใด โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ ขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือข้าพระองค์และอยู่เหนือวงศ์วานบิดาของข้าพระองค์ แต่ขออย่าให้อยู่เหนือประชากรของพระองค์ ที่พวกเขาจะได้รับโรคระบาดนี้”

21:17 And David said unto God, Is it not I that commanded the people to be numbered? even I it is that have sinned and done evil indeed; but as for these sheep, what have they done? let thine hand, I pray thee, O LORD my God, be on me, and on my father's house; but not on thy people, that they should be plagued.

พระเจ้าทรงเลือกลานนวดข้าวของโอรนัน (อาราวนาห์) ให้เป็นที่สร้างพระวิหาร (2 ซมอ 24:18-25)
21:18 แล้วทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์บัญชากาดให้ทูลดาวิดว่า ดาวิดควรขึ้นไปสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ในลานนวดข้าวของโอรนันคนเยบุส

The Threshing Floor of Ornan (Araunah) is Chosen as Temple Site (2 Sam. 24:18-25)
21:18 Then the angel of the LORD commanded Gad to say to David, that David should go up, and set up an altar unto the LORD in the threshingfloor of Ornan the Jebusite.

21:19 และดาวิดจึงเสด็จขึ้นไปตามถ้อยคำของกาด ซึ่งท่านได้กราบทูลในพระนามของพระเยโฮวาห์

21:19 And David went up at the saying of Gad, which he spake in the name of the LORD.

21:20 และโอรนันหันมาและเห็นทูตสวรรค์องค์นั้น และบุตรชายสี่คนของท่านที่อยู่กับท่านก็ซ่อนตัวเสีย เวลานั้นโอรนันกำลังนวดข้าวสาลีอยู่

21:20 And Ornan turned back, and saw the angel; and his four sons with him hid themselves. Now Ornan was threshing wheat.

21:21 และขณะเมื่อดาวิดเสด็จมายังโอรนัน โอรนันมองดูและเห็นดาวิด และออกไปจากลานนวดข้าวและถวายบังคมดาวิดด้วยซบหน้าของตนลงถึงดิน

21:21 And as David came to Ornan, Ornan looked and saw David, and went out of the threshingfloor, and bowed himself to David with his face to the ground.

21:22 แล้วดาวิดตรัสกับโอรนันว่า “ขอให้ลานนวดข้าวนี้แก่เราเถิด เพื่อเราจะสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ในลานนั้น เจ้าจะต้องให้ลานนั้นแก่เราตามราคาเต็ม เพื่อว่าโรคระบาดนั้นจะถูกยับยั้งไว้จากประชากร”

21:22 Then David said to Ornan, Grant me the place of this threshingfloor, that I may build an altar therein unto the LORD: thou shalt grant it me for the full price: that the plague may be stayed from the people.

21:23 และโอรนันกราบทูลดาวิดว่า “ขอพระองค์ทรงรับลานนวดข้าวนี้ไปเถิด และขอกษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์กระทำสิ่งที่ดีในสายพระเนตรของพระองค์เถิด ดูเถิด ข้าพระองค์ขอถวายวัวตัวผู้สำหรับเครื่องเผาบูชาด้วย และถวายเลื่อนนวดข้าวให้เป็นฟืน และถวายข้าวสาลีเป็นเครื่องธัญญบูชาแด่พระองค์ ข้าพระองค์ขอถวายหมด”

21:23 And Ornan said unto David, Take it to thee, and let my lord the king do that which is good in his eyes: lo, I give thee the oxen also for burnt offerings, and the threshing instruments for wood, and the wheat for the meat offering; I give it all.

21:24 และกษัตริย์ดาวิดตรัสกับโอรนันว่า “หามิได้ แต่จริง ๆ แล้วเราจะซื้อเอาตามราคาเต็ม ด้วยว่าเราจะไม่เอาสิ่งของของเจ้าถวายแด่พระเยโฮวาห์ หรือถวายเครื่องเผาบูชาโดยที่ไม่เสียค่าอะไรเลย”

21:24 And king David said to Ornan, Nay; but I will verily buy it for the full price: for I will not take that which is thine for the LORD, nor offer burnt offerings without cost.

21:25 ดังนั้น ดาวิดจึงทรงชำระให้โอรนันเป็นทองคำน้ำหนักหกร้อยเชเขลเพื่อสถานที่นั้น

21:25 So David gave to Ornan for the place six hundred shekels of gold by weight.

21:26 และดาวิดทรงสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ที่นั่น และถวายเครื่องเผาบูชากับเครื่องสันติบูชาต่าง ๆ และกราบทูลออกพระนามของพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงตอบพระองค์ด้วยไฟจากสวรรค์บนแท่นเครื่องเผาบูชานั้น

21:26 And David built there an altar unto the LORD, and offered burnt offerings and peace offerings, and called upon the LORD; and he answered him from heaven by fire upon the altar of burnt offering.

21:27 และพระเยโฮวาห์ก็ทรงบัญชาทูตสวรรค์องค์นั้น และท่านก็เอาดาบของตนกลับใส่ฝักเสีย

21:27 And the LORD commanded the angel; and he put up his sword again into the sheath thereof.

21:28 ครั้งนั้น เมื่อดาวิดทรงเห็นว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงตอบพระองค์ในลานนวดข้าวของโอรนันคนเยบุส พระองค์จึงทรงถวายสัตวบูชาที่นั่น

21:28 At that time when David saw that the LORD had answered him in the threshingfloor of Ornan the Jebusite, then he sacrificed there.

21:29 ด้วยว่าในเวลานั้นพลับพลาของพระเยโฮวาห์ซึ่งโมเสสได้สร้างขึ้นในถิ่นทุรกันดารและแท่นเครื่องเผาบูชา อยู่ในสถานบูชาบนที่สูงที่กิเบโอน

21:29 For the tabernacle of the LORD, which Moses made in the wilderness, and the altar of the burnt offering, were at that season in the high place at Gibeon.

21:30 แต่ดาวิดไม่สามารถไปทูลถามพระเจ้าที่นั่นได้ เพราะพระองค์ทรงเกรงกลัวเพราะเหตุดาบของทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์

21:30 But David could not go before it to enquire of God: for he was afraid because of the sword of the angel of the LORD.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope