กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศาวดาร 4 / 1 Chronicles 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

ผู้สืบสายโลหิตของยูดาห์
4:1 บุตรชายทั้งหลายของยูดาห์คือ เปเรศ เฮสโรน คารมี เฮอร์ และโชบาล

Descendants of Judah
4:1 The sons of Judah; Pharez, Hezron, and Carmi, and Hur, and Shobal.

4:2 และเรอายาห์บุตรชายของโชบาลให้กำเนิดยาหาท และยาหาทให้กำเนิดอาหุมัย และลาฮาด คนเหล่านี้เป็นครอบครัวต่าง ๆ ของคนโศราห์

4:2 And Reaiah the son of Shobal begat Jahath; and Jahath begat Ahumai, and Lahad. These are the families of the Zorathites.

4:3 และคนเหล่านี้มาจากบิดาของเอตามคือ ยิสเรเอล อิชมา และอิดบาช และชื่อน้องสาวของพวกเขาคือฮัสเซเลลโพนี

4:3 And these were of the father of Etam; Jezreel, and Ishma, and Idbash: and the name of their sister was Hazelelponi:

4:4 และเปนูเอลผู้เป็นบิดาของเกโดร์ และเอเซอร์ผู้เป็นบิดาของหุชาห์ คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของเฮอร์ บุตรหัวปีของเอฟราธาห์ ผู้เป็นบิดาของเบธเลเฮม

4:4 And Penuel the father of Gedor, and Ezer the father of Hushah. These are the sons of Hur, the firstborn of Ephratah, the father of Bethlehem.

ผู้สืบสายโลหิตของอัชฮูร์
4:5 และอัชฮูร์บิดาของเทโคอา มีภรรยาสองคนคือ เฮลาห์และนาอาราห์

Descendants of Ashur
4:5 And Ashur the father of Tekoa had two wives, Helah and Naarah.

4:6 และนาอาราห์คลอดอาหุสซาม เฮเฟอร์ เทเมนี และฮาอาหัชทารีให้แก่เขา คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของนาอาราห์

4:6 And Naarah bare him Ahuzam, and Hepher, and Temeni, and Haahashtari. These were the sons of Naarah.

4:7 และบุตรชายทั้งหลายของเฮลาห์คือ เศเรท ยาโศอาร์ และเอทนาน

4:7 And the sons of Helah were, Zereth, and Jezoar, and Ethnan.

4:8 และฮักโขสให้กำเนิดอานูบ โศเบบาห์และบรรดาครอบครัวของอาหารเฮลบุตรชายของฮารูม

4:8 And Coz begat Anub, and Zobebah, and the families of Aharhel the son of Harum.

ยาเบสและคำอธิษฐานของตน
4:9 และยาเบสเป็นคนน่าเคารพนับถือมากกว่าพี่น้องทั้งหลายของเขา และมารดาของเขาเรียกชื่อของเขาว่า ยาเบส กล่าวว่า “เพราะเราคลอดเขาด้วยความเจ็บปวด”

Jabez and His Prayer
4:9 And Jabez was more honourable than his brethren: and his mother called his name Jabez, saying, Because I bare him with sorrow.

4:10 และยาเบสทูลพระเจ้าแห่งอิสราเอลว่า “โอ ขอพระองค์ทรงอวยพรแก่ข้าพระองค์เป็นแน่ และขยายเขตแดนของข้าพระองค์ และขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ และขอพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้าย เพื่อไม่ให้ข้าพระองค์เจ็บปวด” และพระเจ้าโปรดให้แก่เขาตามที่เขาทูลขอ

4:10 And Jabez called on the God of Israel, saying, Oh that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me! And God granted him that which he requested.

4:11 และเคลูบพี่ชายของชูอาห์ให้กำเนิดเมหิร์ ผู้ซึ่งเป็นบิดาของเอชโทน

4:11 And Chelub the brother of Shuah begat Mehir, which was the father of Eshton.

4:12 และเอชโทนให้กำเนิดเบธราฟา ปาเสอาห์ และเทหินนาห์ ผู้เป็นบิดาของอิรนาหาช คนเหล่านี้เป็นคนของเรคาห์

4:12 And Eshton begat Bethrapha, and Paseah, and Tehinnah the father of Irnahash. These are the men of Rechah.

4:13 และบุตรชายทั้งหลายของเคนัสคือ โอทนีเอล และเสไรอาห์ และบุตรชายทั้งหลายของโอทนีเอลคือฮาธาท

4:13 And the sons of Kenaz; Othniel, and Seraiah: and the sons of Othniel; Hathath.

4:14 และเมโอโนธัยให้กำเนิดโอฟราห์ และเสไรอาห์ให้กำเนิดโยอาบ ผู้เป็นบิดาของชาวหุบเขาแห่งเกหะราชิม เพราะพวกเขาเป็นช่างฝีมือ

4:14 And Meonothai begat Ophrah: and Seraiah begat Joab, the father of the valley of Charashim; for they were craftsmen.

4:15 และบุตรชายทั้งหลายของคาเลบผู้เป็นบุตรชายของเยฟุนเนห์คือ อิรู เอลาห์ และนาอัม และบุตรชายทั้งหลายของเอลาห์คือเคนัส

4:15 And the sons of Caleb the son of Jephunneh; Iru, Elah, and Naam: and the sons of Elah, even Kenaz.

4:16 และบุตรชายทั้งหลายของเยฮาลเลเลลคือ ศิฟ ศิฟาห์ ทีรียา และอาสาเรล

4:16 And the sons of Jehaleleel; Ziph, and Ziphah, Tiria, and Asareel.

4:17 และบุตรชายทั้งหลายของเอสราคือ เยเธอร์ เมเรด เอเฟอร์ และยาโลน และนางได้คลอดมิเรียม ชัมมัย และอิชบาห์ ผู้เป็นบิดาของเอชเทโมอา

4:17 And the sons of Ezra were, Jether, and Mered, and Epher, and Jalon: and she bare Miriam, and Shammai, and Ishbah the father of Eshtemoa.

4:18 และภรรยาของท่านคือเยฮูไดยาห์คลอดยาเรดบิดาของเกโดร์ เฮเบอร์บิดาของโสโค และเยคูธีเอลบิดาของศาโนอาห์ คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของบิทิยาห์ธิดาของฟาโรห์ผู้ที่เมเรดได้แต่งงาน

4:18 And his wife Jehudijah bare Jered the father of Gedor, and Heber the father of Socho, and Jekuthiel the father of Zanoah. And these are the sons of Bithiah the daughter of Pharaoh, which Mered took.

4:19 และบุตรชายทั้งหลายของภรรยาของท่านคือโฮดียาห์น้องสาวของนาฮัมผู้เป็นบิดาของเคอีลาห์คนเกเรม และเอชเทโมอาคนมาอาคาห์

4:19 And the sons of his wife Hodiah the sister of Naham, the father of Keilah the Garmite, and Eshtemoa the Maachathite.

4:20 และบุตรชายทั้งหลายของชิโมนคือ อัมโนน รินนาห์ เบนฮานัน และทิโลน และบุตรชายทั้งหลายของอิชอีคือ โศเหท และเบนโซเฮท

4:20 And the sons of Shimon were, Amnon, and Rinnah, Benhanan, and Tilon. And the sons of Ishi were, Zoheth, and Benzoheth.

ผู้สืบสายโลหิตของเช-ลาห์
4:21 และบุตรชายทั้งหลายของเช-ลาห์ผู้เป็นบุตรชายของยูดาห์คือ เอร์บิดาของเลคาห์ ลาอาดาห์บิดาของมาเรชาห์ และครอบครัวเหล่านั้นแห่งวงศ์วานของบรรดาผู้ทำผ้าป่านเนื้อละเอียดแห่งวงศ์วานของอัชเบอา

Shelah's Descendants
4:21 The sons of Shelah the son of Judah were, Er the father of Lecah, and Laadah the father of Mareshah, and the families of the house of them that wrought fine linen, of the house of Ashbea,

4:22 โยคิม คนเมืองโคเซบา โยอาช สาราฟผู้ครอบครองในโมอับ และยาชูบิเลเฮม และเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องแต่โบราณกาล

4:22 And Jokim, and the men of Chozeba, and Joash, and Saraph, who had the dominion in Moab, and Jashubilehem. And these are ancient things.

4:23 คนเหล่านี้เป็นช่างหม้อ และเป็นคนที่อาศัยอยู่ท่ามกลางต้นไม้เล็ก ๆ และรั้วต้นไม้ ที่นั่นพวกเขาอาศัยอยู่กับกษัตริย์โดยรับราชการของพระองค์

4:23 These were the potters, and those that dwelt among plants and hedges: there they dwelt with the king for his work.

ผู้สืบสายโลหิตและนครต่าง ๆ ของสิเมโอน
4:24 และบุตรชายทั้งหลายของสิเมโอนคือ เนมูเอล ยามีน ยารีบ เศ-ราห์ และชาอูล

Descendants and Cities of Simeon
4:24 The sons of Simeon were, Nemuel, and Jamin, Jarib, Zerah, and Shaul:

4:25 บุตรชายของชาอูลคือชัลลูม บุตรชายของชัลลูมคือมิบสัม บุตรชายของมิบสัมคือมิชมา

4:25 Shallum his son, Mibsam his son, Mishma his son.

4:26 และบุตรชายทั้งหลายของมิชมา บุตรชายของมิชมาคือฮัมมูเอล บุตรชายของฮัมมูเอลคือศักเกอร์ บุตรชายของศักเกอร์คือชิเมอี

4:26 And the sons of Mishma; Hamuel his son, Zacchur his son, Shimei his son.

4:27 และชิเมอีมีบุตรชายสิบหกคน และบุตรสาวหกคน แต่พี่น้องของชิเมอีมีบุตรน้อยคน และครอบครัวของพวกเขาไม่ทวีมากขึ้นอย่างกับคนยูดาห์

4:27 And Shimei had sixteen sons and six daughters; but his brethren had not many children, neither did all their family multiply, like to the children of Judah.

4:28 และเขาทั้งหลายอาศัยอยู่ที่เมืองเบเออร์เชบา โมลาดาห์ ฮาซารชูอาล

4:28 And they dwelt at Beersheba, and Moladah, and Hazarshual,

4:29 บิลฮาห์ เอเซม โทลัด

4:29 And at Bilhah, and at Ezem, and at Tolad,

4:30 เบธูเอล โฮรมาห์ ศิกลาก

4:30 And at Bethuel, and at Hormah, and at Ziklag,

4:31 เบธมารคาโบท ฮาซารสูสิม เบธบิรี และที่ชาอาราอิม เหล่านี้เป็นบรรดานครของพวกเขาจนถึงสมัยของดาวิด

4:31 And at Bethmarcaboth, and Hazarsusim, and at Bethbirei, and at Shaaraim. These were their cities unto the reign of David.

4:32 และหมู่บ้านของเขาทั้งหลายคือ เอตาม อายิน ริมโมน โทเคน และอาชัน ห้านครด้วยกัน

4:32 And their villages were, Etam, and Ain, Rimmon, and Tochen, and Ashan, five cities:

4:33 และบรรดาหมู่บ้านของพวกเขาซึ่งอยู่รอบนครเหล่านี้ไกลไปจนถึงเมืองบาอัล เหล่านี้เป็นภูมิลำเนาของเขาทั้งหลาย และลำดับวงศ์ตระกูลของพวกเขา

4:33 And all their villages that were round about the same cities, unto Baal. These were their habitations, and their genealogy.

4:34 และเมโชบับ ยัมเลค โยชาห์บุตรชายของอามาซิยาห์

4:34 And Meshobab, and Jamlech, and Joshah the son of Amaziah,

4:35 โยเอล เยฮูบุตรชายของโยชิบียาห์ ผู้เป็นบุตรชายของเสไรอาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอาสิเอล

4:35 And Joel, and Jehu the son of Josibiah, the son of Seraiah, the son of Asiel,

4:36 เอลีโอนัย ยาอาโคบาห์ เยโชฮายาห์ อาสายาห์ อาดีเอล เยสิมีเอล เบไนยาห์

4:36 And Elioenai, and Jaakobah, and Jeshohaiah, and Asaiah, and Adiel, and Jesimiel, and Benaiah,

4:37 ซีซาบุตรชายของชิฟี ผู้เป็นบุตรชายของอาโลน ผู้เป็นบุตรชายของเยดายาห์ ผู้เป็นบุตรชายของชิมรี ผู้เป็นบุตรชายของเชไมอาห์

4:37 And Ziza the son of Shiphi, the son of Allon, the son of Jedaiah, the son of Shimri, the son of Shemaiah;

4:38 คนเหล่านี้ที่กล่าวชื่อของพวกเขาเป็นเจ้านายในครอบครัวต่าง ๆ ของเขาทั้งหลาย และครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายก็เพิ่มขึ้นมากมาย

4:38 These mentioned by their names were princes in their families: and the house of their fathers increased greatly.

คนสิเมโอนชนะเกโดร์และคนอามาเลขที่ภูเขาเสอีร์
4:39 และเขาทั้งหลายได้เดินทางไปถึงทางเข้าเมืองเกโดร์ คือถึงข้างทิศตะวันออกของหุบเขา เพื่อหาทุ่งหญ้าให้ฝูงแพะแกะของพวกเขา

Simeon Conquers Gedor and Amalekites in Mount Seir
4:39 And they went to the entrance of Gedor, even unto the east side of the valley, to seek pasture for their flocks.

4:40 และเขาทั้งหลายได้พบทุ่งหญ้าอุดมดี และแผ่นดินนั้นก็กว้างขวางเงียบและสงบสันติ เพราะแต่ก่อนคนฮามเคยอาศัยอยู่ที่นั่น

4:40 And they found fat pasture and good, and the land was wide, and quiet, and peaceable; for they of Ham had dwelt there of old.

4:41 และคนเหล่านี้ซึ่งมีชื่อในสำมะโนครัวได้เข้ามาในสมัยของเฮเซคียาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ และโจมตีเต็นท์ของพวกเขา และที่อยู่อาศัยทั้งหลายที่พบอยู่ที่นั่น และกวาดล้างพวกเขาเสียสิ้นจนถึงทุกวันนี้ และอาศัยอยู่ในที่ของเขาทั้งหลาย เพราะที่นั่นมีทุ่งหญ้าสำหรับฝูงแพะแกะของพวกเขา

4:41 And these written by name came in the days of Hezekiah king of Judah, and smote their tents, and the habitations that were found there, and destroyed them utterly unto this day, and dwelt in their rooms: because there was pasture there for their flocks.

4:42 และบางคนในพวกเขา คือคนสิเมโอนห้าร้อยคนไปที่ภูเขาเสอีร์ มีพวกผู้บัญชาการคือ เป-ลาทียาห์ เนอารียาห์ เรไฟยาห์และอุสซีเอลบุตรชายทั้งหลายของอิชอี

4:42 And some of them, even of the sons of Simeon, five hundred men, went to mount Seir, having for their captains Pelatiah, and Neariah, and Rephaiah, and Uzziel, the sons of Ishi.

4:43 และพวกเขาได้โจมตีคนอามาเลขที่เหลืออยู่ซึ่งหนีรอดไปแล้ว และอาศัยอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้

4:43 And they smote the rest of the Amalekites that were escaped, and dwelt there unto this day.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope