กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยชูวา 8 / Joshua 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

คนอิสราเอลยึดเมืองอัยและเผาเสีย
8:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า “เจ้าอย่ากลัวและอย่าท้อใจเลย จงนำทหารทั้งหมดไปกับเจ้า และลุกขึ้นไปยังเมืองอัยเถิด ดูเถิด เราได้มอบกษัตริย์แห่งเมืองอัยไว้ในมือของเจ้าแล้ว พร้อมทั้งประชาชนของเขา นครของเขาและแผ่นดินของเขาด้วย

Ai Taken and Burned
8:1 And the LORD said unto Joshua, Fear not, neither be thou dismayed: take all the people of war with thee, and arise, go up to Ai: see, I have given into thy hand the king of Ai, and his people, and his city, and his land:

8:2 และเจ้าจงกระทำแก่เมืองอัยและกษัตริย์แห่งนครนั้น เช่นเดียวกับที่เจ้าได้กระทำแก่เมืองเยรีโคและกษัตริย์แห่งนครนั้น เพียงแต่บรรดาสัตว์และของที่ริบมาของนครนั้น เจ้าทั้งหลายจงเอาไปเป็นของยึดสำหรับพวกเจ้า เจ้าจงตั้งกองซุ่มไว้ที่ด้านหลังนคร”

8:2 And thou shalt do to Ai and her king as thou didst unto Jericho and her king: only the spoil thereof, and the cattle thereof, shall ye take for a prey unto yourselves: lay thee an ambush for the city behind it.

8:3 ดังนั้น โยชูวาได้ลุกขึ้นพร้อมกับบรรดาทหารเพื่อไปต่อสู้กับเมืองอัย และโยชูวาได้คัดเลือกบรรดาชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญสามหมื่นคน และส่งพวกเขาไปในเวลากลางคืน

8:3 So Joshua arose, and all the people of war, to go up against Ai: and Joshua chose out thirty thousand mighty men of valour, and sent them away by night.

8:4 และท่านบัญชาเขาทั้งหลายว่า “ดูเถิด พวกท่านจงตั้งกองซุ่มไว้ที่นครนั้น คือด้านหลังนคร อย่าให้ห่างไกลจากนครนัก แต่ท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมทุกคน

8:4 And he commanded them, saying, Behold, ye shall lie in wait against the city, even behind the city: go not very far from the city, but be ye all ready:

8:5 ตัวข้าพเจ้าและประชากรทั้งหมดที่อยู่กับข้าพเจ้าจะเข้าไปประชิดตัวเมือง และต่อมาเมื่อเขาทั้งหลายออกมาต่อสู้กับพวกเราอย่างคราวก่อน เราทั้งหลายก็จะถอยหนีให้พ้นหน้าพวกเขา

8:5 And I, and all the people that are with me, will approach unto the city: and it shall come to pass, when they come out against us, as at the first, that we will flee before them,

8:6 (ด้วยว่าเขาทั้งหลายจะตามพวกเราออกมา) จนกว่าเราทั้งหลายจะได้ล่อพวกเขาให้ออกมาห่างจากตัวเมือง เพราะว่าพวกเขาจะพูดว่า ‘เขาทั้งหลายกำลังหนีจากพวกเราอย่างคราวก่อน’ ฉะนั้นเราทั้งหลายจะถอยหนีให้พ้นหน้าพวกเขา

8:6 (For they will come out after us) till we have drawn them from the city; for they will say, They flee before us, as at the first: therefore we will flee before them.

8:7 ดังนั้น ท่านทั้งหลายจงลุกขึ้นจากที่ซุ่มซ่อนและเข้ายึดนครนั้นไว้ เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านจะทรงมอบนครนั้นไว้ในมือของท่านทั้งหลาย

8:7 Then ye shall rise up from the ambush, and seize upon the city: for the LORD your God will deliver it into your hand.

8:8 และต่อมาเมื่อท่านทั้งหลายเข้ายึดนครได้แล้ว พวกท่านจงจุดไฟเผานครนั้นเสีย ท่านทั้งหลายจงกระทำตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ ดูเถิด ข้าพเจ้าได้บัญชาพวกท่านไว้แล้ว”

8:8 And it shall be, when ye have taken the city, that ye shall set the city on fire: according to the commandment of the LORD shall ye do. See, I have commanded you.

8:9 เพราะฉะนั้น โยชูวาได้ส่งเขาทั้งหลายไป และพวกเขาก็ออกไปซุ่มคอยอยู่ และรออยู่ระหว่างเมืองเบธเอลกับเมืองอัย ด้านทิศตะวันตกของเมืองอัย แต่คืนวันนั้นโยชูวายังค้างอยู่ท่ามกลางประชากร

8:9 Joshua therefore sent them forth: and they went to lie in ambush, and abode between Bethel and Ai, on the west side of Ai: but Joshua lodged that night among the people.

8:10 และโยชูวาตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่ และตรวจประชากร และตัวท่านพร้อมกับพวกผู้อาวุโสของอิสราเอลได้ขึ้นไป นำหน้าประชากรไปยังเมืองอัย

8:10 And Joshua rose up early in the morning, and numbered the people, and went up, he and the elders of Israel, before the people to Ai.

8:11 และบรรดาประชากร คือพวกทหารที่อยู่กับท่าน ก็ขึ้นไปและเข้าประชิดมาอยู่ตรงหน้าตัวเมือง และตั้งเต็นท์อยู่ด้านทิศเหนือของเมืองอัย เนื่องจากมีหุบเขาอยู่ระหว่างเขาทั้งหลายกับเมืองอัย

8:11 And all the people, even the people of war that were with him, went up, and drew nigh, and came before the city, and pitched on the north side of Ai: now there was a valley between them and Ai.

8:12 และท่านจัดคนประมาณห้าพันคน และตั้งเขาทั้งหลายซุ่มคอยอยู่ระหว่างเมืองเบธเอลกับเมืองอัย ด้านทิศตะวันตกของตัวเมือง

8:12 And he took about five thousand men, and set them to lie in ambush between Bethel and Ai, on the west side of the city.

8:13 และเมื่อเขาทั้งหลายได้วางกำลังพลแล้ว คือพลโยธาทั้งสิ้นที่อยู่ด้านทิศเหนือของนคร และพลซุ่มคอยของพวกเขาที่อยู่ด้านทิศตะวันตกของนคร ในคืนวันนั้นโยชูวาได้เข้าไปท่ามกลางหุบเขา

8:13 And when they had set the people, even all the host that was on the north of the city, and their liers in wait on the west of the city, Joshua went that night into the midst of the valley.

8:14 และต่อมาเมื่อกษัตริย์แห่งเมืองอัยเห็นดังนั้น ชาวเมืองก็รีบลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ และชาวเมืองได้ออกไปสู้รบกับคนอิสราเอล ในเวลาที่กำหนดไว้ตรงหน้าที่ราบ ทั้งตัวท่านและประชาชนทั้งหมดของท่าน แต่ท่านไม่ทราบว่ามีกองซุ่มคอยอยู่ต่อสู้ท่านข้างหลังนคร

8:14 And it came to pass, when the king of Ai saw it, that they hasted and rose up early, and the men of the city went out against Israel to battle, he and all his people, at a time appointed, before the plain; but he wist not that there were liers in ambush against him behind the city.

8:15 และโยชูวากับคนอิสราเอลทั้งปวงจึงทำเหมือนว่าเขาทั้งหลายพ่ายแพ้ต่อหน้าพวกเขา และได้หนีตรงไปทางถิ่นทุรกันดาร

8:15 And Joshua and all Israel made as if they were beaten before them, and fled by the way of the wilderness.

8:16 และบรรดาคนในเมืองอัยก็ถูกเรียกให้มารวมกันเพื่อไล่ตามเขาทั้งหลาย และพวกเขาไล่ตามโยชูวาไป และถูกล่อให้ออกมาห่างจากตัวเมืองนั้น

8:16 And all the people that were in Ai were called together to pursue after them: and they pursued after Joshua, and were drawn away from the city.

8:17 และไม่มีชายสักคนหนึ่งที่เหลืออยู่ในเมืองอัยหรือเมืองเบธเอล ที่มิได้ออกไปไล่ตามคนอิสราเอล และเขาทั้งหลายปล่อยให้นครเปิดอยู่ และไล่ตามคนอิสราเอลไป

8:17 And there was not a man left in Ai or Bethel, that went not out after Israel: and they left the city open, and pursued after Israel.

8:18 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า “จงยื่นหอกซึ่งอยู่ในมือของเจ้าออกตรงไปยังเมืองอัย เพราะว่าเราจะมอบนครนั้นไว้ในมือของเจ้า” และโยชูวาก็ยื่นหอกซึ่งอยู่ในมือของท่านออกตรงไปยังนครนั้น

8:18 And the LORD said unto Joshua, Stretch out the spear that is in thy hand toward Ai; for I will give it into thine hand. And Joshua stretched out the spear that he had in his hand toward the city.

8:19 และกองซุ่มคอยอยู่ก็ลุกออกจากสถานที่ของพวกเขาอย่างรวดเร็ว และทันทีที่โยชูวายื่นมือของท่านออกพวกเขาก็วิ่งออกไป และเขาทั้งหลายได้เข้าไปในนครและยึดนครไว้ แล้วรีบจุดไฟเผานครเสีย

8:19 And the ambush arose quickly out of their place, and they ran as soon as he had stretched out his hand: and they entered into the city, and took it, and hasted and set the city on fire.

8:20 และเมื่อชาวเมืองอัยเหลียวหลัง เขาทั้งหลายก็ได้เห็น และดูเถิด ควันไฟที่ไหม้นครนั้นพลุ่งขึ้นไปยังท้องฟ้า และพวกเขาก็หมดกำลังที่จะหลบหนีไปทางนี้หรือทางนั้น และกำลังพลที่หนีไปทางถิ่นทุรกันดารได้หันกลับมาต่อสู้กับพวกที่ไล่ตาม

8:20 And when the men of Ai looked behind them, they saw, and, behold, the smoke of the city ascended up to heaven, and they had no power to flee this way or that way: and the people that fled to the wilderness turned back upon the pursuers.

8:21 และเมื่อโยชูวากับบรรดาคนอิสราเอลเห็นว่ากองซุ่มยึดนครได้แล้ว และควันไฟที่ไหม้นครกำลังพลุ่งขึ้น เขาทั้งหลายก็หันกลับมาและโจมตีชาวเมืองอัย

8:21 And when Joshua and all Israel saw that the ambush had taken the city, and that the smoke of the city ascended, then they turned again, and slew the men of Ai.

8:22 และคนเหล่านั้นก็ออกมาจากนครสู้รบกับพวกเขา ดังนั้นพวกเขาอยู่ระหว่างคนอิสราเอลทั้งสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งอยู่ข้างนี้ และอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ข้างโน้น และคนอิสราเอลก็โจมตีพวกเขาจนไม่มีเหลืออยู่หรือหนีไปได้สักคนเดียว

8:22 And the other issued out of the city against them; so they were in the midst of Israel, some on this side, and some on that side: and they smote them, so that they let none of them remain or escape.

8:23 และเขาทั้งหลายได้จับกษัตริย์แห่งเมืองอัยทั้งเป็น และนำท่านมายังโยชูวา

8:23 And the king of Ai they took alive, and brought him to Joshua.

8:24 และต่อมาเมื่อคนอิสราเอลไล่ฆ่าฟันชาวเมืองอัยในทุ่งหมดแล้ว ซึ่งชาวเมืองได้ไล่ตามพวกเขาไปในถิ่นทุรกันดารนั้น และเมื่อคนเหล่านั้นล้มตายทั้งหมดด้วยคมดาบ จนเขาทั้งหลายสูญสิ้นไป บรรดาคนอิสราเอลก็กลับเข้าเมืองอัย และโจมตีนครนั้นด้วยคมดาบ

8:24 And it came to pass, when Israel had made an end of slaying all the inhabitants of Ai in the field, in the wilderness wherein they chased them, and when they were all fallen on the edge of the sword, until they were consumed, that all the Israelites returned unto Ai, and smote it with the edge of the sword.

8:25 และต่อมาคนที่ล้มตายทั้งหมดวันนั้นทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีจำนวนหนึ่งหมื่นสองพันคน คือชาวเมืองอัยทั้งหมด

8:25 And so it was, that all that fell that day, both of men and women, were twelve thousand, even all the men of Ai.

8:26 เพราะโยชูวามิได้หดมือของท่านที่ถือหอกยื่นออกไปนั้น จนกว่าท่านได้ผลาญบรรดาชาวเมืองอัยพินาศสิ้น

8:26 For Joshua drew not his hand back, wherewith he stretched out the spear, until he had utterly destroyed all the inhabitants of Ai.

8:27 คนอิสราเอลได้ริบเอาฝูงสัตว์และสิ่งของที่ยึดได้ของนครนั้นไว้เป็นของตน ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาไว้กับโยชูวา

8:27 Only the cattle and the spoil of that city Israel took for a prey unto themselves, according unto the word of the LORD which he commanded Joshua.

8:28 และโยชูวาได้เผาเมืองอัยเสีย และกระทำนครนั้นให้เป็นกองซากปรักหักพังอยู่เป็นนิตย์ คือเป็นที่รกร้างอยู่จนถึงทุกวันนี้

8:28 And Joshua burnt Ai, and made it an heap for ever, even a desolation unto this day.

8:29 และท่านแขวนกษัตริย์แห่งเมืองอัยไว้ที่ต้นไม้จนถึงเวลาเย็น และทันทีที่ดวงอาทิตย์ตกโยชูวาได้บัญชาให้เขาทั้งหลายปลดศพของท่านลงจากต้นไม้ และนำศพนั้นไปทิ้งไว้ที่ทางเข้าประตูเมือง และเอาหินถมทับไว้เป็นกองใหญ่ซึ่งยังอยู่จนทุกวันนี้

8:29 And the king of Ai he hanged on a tree until eventide: and as soon as the sun was down, Joshua commanded that they should take his carcase down from the tree, and cast it at the entering of the gate of the city, and raise thereon a great heap of stones, that remaineth unto this day.

การกล่าวทบทวนถึงพระพรและคำสาปแช่งต่าง ๆ
8:30 แล้วโยชูวาได้สร้างแท่นบูชาในภูเขาเอบาลถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล

Blessings and Cursings Repeated
8:30 Then Joshua built an altar unto the LORD God of Israel in mount Ebal,

8:31 ตามที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้บัญชาชนชาติอิสราเอล ตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือแห่งพระราชบัญญัติของโมเสสว่า “แท่นบูชาทำด้วยก้อนหินหลายก้อนที่ไม่ได้ตกแต่ง ซึ่งไม่มีผู้ใดใช้เครื่องมือเหล็กสกัดเลย” และเขาทั้งหลายก็ถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์บนแท่นบูชานั้น และถวายเครื่องสันติบูชา

8:31 As Moses the servant of the LORD commanded the children of Israel, as it is written in the book of the law of Moses, an altar of whole stones, over which no man hath lift up any iron: and they offered thereon burnt offerings unto the LORD, and sacrificed peace offerings.

8:32 และ ณ ที่นั้นท่านคัดลอกพระราชบัญญัติของโมเสสไว้บนก้อนหินต่าง ๆ ซึ่งท่านได้จารึกไว้ต่อหน้าชนชาติอิสราเอล

8:32 And he wrote there upon the stones a copy of the law of Moses, which he wrote in the presence of the children of Israel.

8:33 และคนอิสราเอลทั้งหมด ทั้งคนต่างชาติและคนที่เกิดท่ามกลางพวกเขา พร้อมทั้งพวกผู้อาวุโส เจ้าหน้าที่และผู้พิพากษา ยืนอยู่ทั้งสองข้างของหีบต่อหน้าพวกปุโรหิตซึ่งเป็นคนเลวี ผู้ที่หามหีบแห่งพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ ครึ่งหนึ่งของพวกเขายืนอยู่ข้างหน้าภูเขาเกริซิม อีกครึ่งหนึ่งของพวกเขายืนอยู่ข้างหน้าภูเขาเอบาล ตามที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้บัญชาไว้ในครั้งแรก เพื่อให้เขาทั้งหลายอวยพรประชากรอิสราเอล

8:33 And all Israel, and their elders, and officers, and their judges, stood on this side the ark and on that side before the priests the Levites, which bare the ark of the covenant of the LORD, as well the stranger, as he that was born among them; half of them over against mount Gerizim, and half of them over against mount Ebal; as Moses the servant of the LORD had commanded before, that they should bless the people of Israel.

8:34 และภายหลังท่านได้อ่านบรรดาถ้อยคำในพระราชบัญญัติ เป็นคำอวยพรและคำสาปแช่ง ตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือแห่งพระราชบัญญัติทุกประการ

8:34 And afterward he read all the words of the law, the blessings and cursings, according to all that is written in the book of the law.

8:35 ไม่มีคำซึ่งโมเสสได้บัญชาไว้สักคำเดียวที่โยชูวาไม่ได้อ่านต่อหน้าบรรดาชุมนุมชนอิสราเอล พร้อมกับบรรดาผู้หญิง เด็กเล็ก ๆ และคนต่างชาติซึ่งอยู่ท่ามกลางพวกเขา

8:35 There was not a word of all that Moses commanded, which Joshua read not before all the congregation of Israel, with the women, and the little ones, and the strangers that were conversant among them.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope